Meses Sectorials

Resum mesa sectorial 18 d’abril 2018.

CONDICIONS LABORALS, ADJUDICACIONS D’ESTIU I PERMISOS.
1.- CONDICIONS LABORALS.

L’Administració manifesta que no es possible fer negociacions degut a’escenari polític actual i la manca de pressupost.

USTEC·STEs exposem que tot i la situació actual, cal treballar per recuperar les retallades dels darrers anys, ja que afecta a la qualitat del servei que es dóna. Es van fer arribar un conjunt de propostes a l’Administració, a les quals no han donat resposta. Hem de començar a treballar i analitzar el retorn de totes les retallades contemplades a la petició de Mesa i costa trobar prioritats ja que totes són importants. Es comprometen a rendir comptes per la destinació dels 3 milions d’€ en formació a la propera Mesa. Respecte al pagament del mes de juliol exposen que en una propera Mesa portaran alguna proposta per simplificar la seva gestió.
Però com a urgència per al proper curs demanem:

 • Tota la plantilla a 1 de setembre. L’administració manifesta de nou que al setembre passat van sorgir problemes tècnics amb l’aplicatiu i que per això no es van cobrir totes les substitucions, enguany hauria d’estar resolt.
 • Retorn del dret de reducció de 2h lectives als majors de 55 anys. És un dret viu a

1 de setembre i per tant s’ha de contemplar la seva cobertura en la futura negociació dels criteris de confecció de plantilles. L’administració reconeix que pel proper curs s’hauria d’aplicar, no obstant comunica que té efectes econòmics i a hores d’ara no es contempla en el pressupost. S’ha de veure com es pot aplicar.

 • Substituir els nomenaments de terços per mitges jornades.
 • Davant la dificultat manifesta del concurs – oposició: terminis, temaris, canvis normatius, pràctics i de l’estudi que hem realitzat i hem exposat en Mesa de l’últim concurs oposició: tornem a evidenciar i a manifestar la necessitat d’un pactes d’estabilitat i d’iniciar una negociació pel col·lectiu d’interins / substituts, per un nou sistema d’accés. Demanem de nou una Mesa pel mes de maig. Diuen que del Pacte d’estabilitat se n’ha de parlar.

2.- ADJUDICACIONS D’ESTIU.

El Departament d’Ensenyament ha realitzat novament noves modificacions en la normativa d’adjudicacions d’estiu. Cada cop la normativa és més extensa i complexa s’hi ha introduït petits canvis de redacció tot i que l’Administració exposa que no hi ha canvis substancials respecte al curs passat.

USTEC·STEs (IAC) denunciem que sí que es continua modificant substancialment el sistema i afecta a les condicions per accedir a un lloc de treball públic. Segueixen afegint nous punts a la fase prèvia i a proposta de direcció, fent ús de l’entrevista i restant oferta per la fase d’elecció.

En una oferta de treball pública s’han de respectar els principis de transparència i objectivitat, les entrevistes no són cap fórmula per garantir l’objectivitat, és una mesura subjectiva, poc controlable i arbitrària. Demanem i exigim la retirada d’aquest procediment. Després d’1 any d’implantació no en tenim cap avaluació o valoració que justifiqui que es mantingui. Tampoc podrem saber si hi ha places que s’han ocupat per aquest procediment, i si tindran continuïtat.

És un procediment obscur, la part social queda totalment a fora, a més a més en el procediment no es demana que la direcció informi al claustre, i entenem que és un elements que afecta directament l’organització del centre. Demanem que en qualsevol cas s’informi al claustre.

Hem demanat que, si més no, s’unifiqui el criteri i sigui públic de tot el que hi ha en fase prèvia i que es publiquin tots els llocs de treballs i les adjudicacions.

Tota la part social, s’hi suma i ha mostrat també el desacord amb aquest sistema de provisió en aplicació del Decret de plantilles, és un sistema que provoca moltes incidències a partir d’aquesta gestió i del seu desplegament. Sembla que el  Departament comença a adonar-se’n i proposa constituir una comissió de seguiment del Decret de plantilles 39/2014.

Recordem que USTEC·STEs (IAC) ha impugnat aquest Decret i restem a espera de vista. Demanem al Departament que apliqui mesures normatives equitatives, per tal de garantir la igualtat i que aquestes esdevinguin un exemple social. En cap cas aquestes són sinònim d’entrevista i dels últims canvis normatius d’adjudicacions d’estiu.

Novetats: 

 • Es preveu avançar el calendari 15 dies en referència al procediment d’adjudicacions del curs 17-18.
 • Es preveuen que les destinacions provisionals sortiran a inicis de juliol i les definitives sortiran a mitjans de juliol.
 • S’han redefinit el concepte dels centres de nova creació – recent posada en funcionament.

La direcció pot fer proposta pels llocs que s’amplien, també en el cas d’escoles que passen a ser institut escola.

 • Les escoles específiques d’educació especial, com els de màxima complexitat. Els llocs a proveir no seran adjudicats d’ofici, només si es demana. Permet a les direccions fer proposta per proveir-lo en caràcter provisional.
 • S’ha inclòs en l’últim annex de la Resolució reconversió ZER: si s’ha de minorar algun lloc de treball i afecta a una docent amb destinació definitiva, s’entén que la ZER té concepte de centre i s’assignaria una definitiva a una vacant de la mateixa ZER, mantenint tota l’antiguitat. També tindrà l’opció de ser suprimit, seguint la normativa vigent.
 • Llocs de treball de les especialitat MA, LE, LC dels dos primers cursos d’ESO per funcionaris de carrera del cos de mestres:
  • Caràcter voluntari, requereix que la plantilla dels instituts estigui oberta per l’accés al cos de mestres. Hi podran accedir els funcionaris docents que tinguin l’habilitació. Cal proposta de direcció i “catàleg”. Aquest lloc formarà part de la plantilla.
  • Fase de provisió de llocs: procediment específic mitjançant entrevista prèvia. Si la direcció del centre no fa proposta, o no es cobreix aquest lloc de treball passarà a ser considerat de nou cos de secundària.
  • L’habilitació es realitzarà a partir d’una Resolució en funció de la seva titulació o bé segons l’oposició anterior a les genèriques de primària. Si hi ha algun mestre a formació d’adults i està habilitat també podrà accedir.
  • Les condicions laborals dels docents seran les dels mestres dels instituts. L’horari lectiu serà el de secundària. Retribucions les mateixes del cos de mestres més complement.
  • Situació administrativa: comissió de servei.
  • Si tira endavant demanem que no es realitzi com a procediment previ, sinó com una de les fases de les adjudicacions, per a què sigui obert a tothom com a comissió de serveis. Resposta ADMIN. Que sigui part del procediment previ és una qüestió tècnica i informàtica.
  • Demanem que els docents del cos de primària cobrin com a cos de secundària. Resposta ADMIN. Cal contextualitzar en la situació que ens trobem de manca de persones substitutes i cal saber la disponibilitat que hi haurà. És per millorar la disponibilitat del sistema com altres aspectes que s’han anat informant a les meses per procurar cobrir totes les places en totes les especialitats. Cal garantir el servei públic. Es demanava gestionar a partir de la borsa, és una fòrmula més senzilla, però han de poder garantir que o per titulació o per especialitat d’oposició s’homologa per poder donar aquests coneixements. No és un tema espontani, serà per més cursos. No tenen informació ni han valorat l’impacte d’aquesta mesura. Les condicions laborals d’aquests docents seran iguals als dels mestres que ja tenim als instituts. Aquest lloc de treball formarà part de la plantilla del centre. Es comprometen a retre comptes sobre el nombre de docents acollits a aquesta opció.
  • Evidenciem que aquestes places que es configuraran abans de finalitzar les oposicions, no podran ser cobertes per professorat en pràctiques. Resposta ADMIN. No es dóna resposta.
  • Hem exigit que si finalment es porta a terme aquesta nova “mesura” no es realitzi com a procediment previ, sinó com una de les fases de les adjudicacions. L’Administració ha contestat que sigui part del procediment previ és una qüestió tècnica i informàtica i que esperen que l’any vinent no vagi en aquesta fase.

Demanem coses concretes: 

 • En la fase prèvia costa trobar les places, com passa per exemple en les propostes de serveis educatius. Resposta ADMIN. El curs vinent les propostes de serveis educatius seran públiques perquè seran gestionades per PDA.

Dades referents al canvi de normativa d’adjudicacions d’estiu: IT o maternitat a 1 de setembre

 • Demanem les dades, segons gènere, de quanta gent va quedar sense contracte quan estaven gaudint la IT o el permís de maternitat el curs passat. Resposta ADMIN. Donaran dades en la propera mesa. Separat per causa i per gènere. 

Personal contractat fora de la borsa

Preguntem: Què passarà amb totes les persones que estan treballant fora de la borsa, que desconeixem si tenen els requisits mínims de llengua? Podran participar a les adjudicacions? Caldrà que estiguin dins de la borsa i els comptaran el temps treballats? Podran accedir a propostes de continuïtat? Resposta ADMIN. No podan participar a les adjudicacions perquè no estan dins de la borsa amb serveis prestats. Tenen l’opció d’entrar a la borsa però per començar a substitucions l’any vinent. No cobraran el mes de juliol ja que la publicació de la nova borsa serà a finals de juliol.

Proposta de no continuïtat

Demanem que quan es notifiqui la no continuïtat, s’informi del periode d’al·legacions i també que es notifiqui directament a la persona el termini de 5 dies per fer una nova sol·licitud. Resposta ADMIN. S’afegirà amb informació a la persona del termini.

Centres CMC:

Preguntem si hi haurà alguna actualització? Se n’afegeixen? Resposta ADMIN. No sembla que hi haurà cap canvi. 

Paràgraf 6.5

 • Punt 6.5 en el paràgraf que dóna via lliure a qualsevol notificació de les direccions a SSTT i que poden comportar canvis de destinacions. És un calaix de sastre. S’exposa un exemple d’un cas de modificació de catàleg entre la resolució provisional i la resolució definitiva. Resposta ADMIN. És un tema per solucionar les disfuncions que es tinguin amb la PDA. Les plantilles es toquen fins i tot a principis de setembre. Posen en dubte que les direccions no en facin un mal ús. No en tenen coneixement

Perfils Professionals

 • No hem trobat els terminis dins de la resolució. Manca la data màxim a per acreditar els perfils. Resposta ADMIN. En el moment de fer les adjudicacions provisionals o definitives ho han de tenir activat ja a la borsa. Ho buscaran concretament.

 Centres d’adults

 • Perquè sempre està com a part específica? Resposta ADMIN. El decret 39 diu que són centres específics.

3.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 • Nova obertura extraordinària de la borsa: Algunes especialitats de secundària i cicles: Del 26 d’abril al 14 de maig.
 • El Departament proposa crear una comissió per abordar la problemàtica que pot generar el Decret de Provisió I plantilles. Les organitzacions sindicals l’accepten sempre I quan serveixi per canviar els problemes que pot generar. USTEC·STEs deixa clar que el seu posicionament és la seva retirada i que judicialment està per resoldre el nostre recurs davant el TSJC. 
 • Errades a la borsa: generen conflictes. Números duplicats. Quan es repeteixen els números: sentència, etc. Normalment sempre s’intenta que no concedeixin amb l’especialitat. Ho revisaran, intentar que es pugui resoldre amb el nou barem. Resposta ADMIN. Ho miraran.
 • Oposicions: USTEC·STEs fa una crítica de la gran majoria de proves pràctiques realitzades  el 14 d’abril. Estaven molt orientades aspectes molt tècnics i memorístics molt allunyats del treball quotidià a l’aula. Per tant, dificulta la seva superació a les persones substitutes i interines que estan treballant a l’aula en el sistema públic. Exigim la consolidació del personal que està treballant, la negociació d’un pacte d’estabilitat, que les provis deixin de ser enmig del curs (a l’abril), el canvi en l’ordre de les proves per a què la programació sigui la primera que s’avalui, i que USTEC·STEs cercarà l’organització del col·lectiu interí per realitzar les mobilitzacions necessàries per pressionar l’assoliment d’aquestes reivindicacions.

Petició de destinació dels descomptes per exercir el dret de vaga del 8m.

Volem saber quan rebrem resposta a la petició de informació de la quantitat dels descomptes realitzats durant la jornada de vaga del 8 de març i la seva destinació. Recordem que aquesta petició ha estat entrada per registre i que també vam demanar en la darrera Mesa Sectorial.
Recordem que USTEC·STEs demanem que aquesta quantitat sigui destinada a implementar accions accions específiques com la coordinació de coeducació en tots els centres educatius i el programa de formació específic en coeducació per tots i totes les treballadores del Departament. Resposta ADMIN. Els diners no es poden destinar a implementar aquestes accions i aquestes quantitats depenen d’Economia.

Reiterem en les irregularitats en el procediment de sol·licitud de maternitat – reducció de jornada –

lactància:

  • Models de sol·licitud.

El fet de necessitar la signatura amb el vist i plau de la direcció del centre, només origina més burocràcia i gestions en un moment vital com és la maternitat o el gaudiment d’algun permís que concedeix el Servei Territorial.

  • Lactància.

Ens reiterem en l’aplicació de la compactació de la lactancia: és totalment restrictiva. En cap cas han de ser dies naturals, el gaudiment de la compactació de la lactància ha de ser de dies laborables.
Demanem que es concedeixi la compactació de la lactància a tot el personal treballador, fins als 12 mesos (24 dies després del permís de maternitat) i que ho facin arribar a tots els serveis territorials. En tot cas, si no hi ha reincorporació al centre ja es realitzarà la regularització d’havers corresponent.

  • Reduccions de jornada.

Tots els treballadors i treballadores poden demanar reducció de jornada si tenen un nomenament a jornada sencera, d’acord amb la llei 8/2006 i les instruccions dels  criteris de gestió de borsa. Cal modificar la normativa del portal de centre i les instruccions dels ST on s’especifica que només ho pot demanar interí amb vacant fins el 31 d’agost.
Amb la sol·licitud no s’ha d’adjuntar un quadre resultat de la reducció amb el vist i plau del Consell Escolar, com ho indiquen algunes instruccions de ST
Cal recordar a tots els SSTT que: En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat.

Resposta ADMIN. Ho miraran i ens donaran resposta.

Formulari de matrícula. Preinscipcions.

Hem fet la petició a la Mesa Sectorial, per tal que es faci arribar al òrgan de gestió competent, que els formularis de matricula siguin inclusius i que totes les tipologies familiars quedin representades.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes