Creació de la categoria professional de tècnic/a d’educació infantil

Departament d'Educació


Reunits el Departament d’Educació i el Comité Intercentres el dia 17 de març de 2005 a la seu dels serveis centrals del Departament, i ateses les reunions prèvies realitzades els dies 29 de setembre de 2004, 6 d’octubre de 2004, 13 d’octubre de 2004, 27 d’octubre de 2004,12 de novembre de 2004,17 de novembre de 2004, 30 de novembre de 2004, 9 de febrer de 200$,11 de març de 2005
ACORDEN
Primer

Aprovar el document que s’annexa a aquest Acord, referent a la creació de la categoria professional de tècnic/a d’educació infantil en Centres d’Educació Infantil i Primària.

Segon

El Departament d’Educació, durant l’any 2008 i un cop aconseguit l’objectiu que tots els Centres d’Educació Infantil. i Primària disposin del Iloc de treball de tècnic/a en educació infantil, avaluarà els resultats i proposarà la reclassificació d’aquests professionals.


Pel Departament d’Educació Pel Comitè Intercentres  

 
 
Acord de creació de les categories professionals:
Integrador/a social
Tècnic/a d’educació infantil en CEIP 

 

TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL EN CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Denominació de Ia categoria professional i grup de classificació:

Tècnic d’educació infantil en Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), grup C1.

Definició de funcions:

És el/la treballador/a que col.labora amb els/les mestres-tutors/es de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.

Correspon al/a la tècnic/a d’educació infantil:

  • Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
  • Col.laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat.
  • Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.
  • Col.laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
  • Participar en processos d’observació dels infants.

EI/la tècnic/a d’educació infantil pot participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i és elector i elegible del PAS al Consell Escolar.

El/la tècnic/a d’educació infantil ha de participar en les reunions de cicle i de nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves funcions. També pot participar en les entrevistes amb les famílies sempre amb la presència del tutor/a.

Titulació:

Es requereix el títol de tècnic/a superior en educació infantil. Adscripció:

Els/les tècnics d’educació infantil s’adscriuen a Centres d’Educació Infantil i Primària dependents del Departament d’Educació.

Jornada i horari:La jornada ordinària del tècnic/a d’educació infantil en CEIP és de 37,5 hores setmanals, que es desenvoluparan entre les 8 i les 18 hores.

La jornada laboral es distribuirà de la manera següent

  • 25 hores d’atenció directa a l’alumnat.
  • 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials…
  • 5 hores de col.laboració en l’acollida de l’alumnat d’educació infantil a l’inici i la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia.
  • 2,5 hores de preparació de material i participació en activitats de formació externes.

Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, determinar la distribució horària d’aquests professional. El pla de treball del Tècnic/a d’educació infantil ha de formar part de la programació general del centre.


Acord de creació de les categories professionals:
Integrador/a social
Tècnic/a d’educació infantil en CEIP

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes