Permisos i llicčncies

· Actualitzat a 2/06/2017 ·

  Informació del Departament sobre compatibilitat / Sol·licitud

 

Models impresos Impresos
Sol·licitud general Imprès  
Declaració jurada Imprès
Declaració jurada per accedir a la borsa de treball Imprès
Quadre dels graus de consanguinitat Imprès 
Sol·licitud millora prestació per IT Imprès 

Índex  

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

Gestació

Maternitat

Biològica

Adopció o acolliment

Naixement de fills/es prematurs/es

Ampliació del permís de maternitat

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

Paternitat

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

Lactància

Atenció de fills/es amb discapacitació

Permís d’absència

Flexibilització horària

Trasllat de domicili

Matrimoni/parella estable

Matrimoni d’un/a familiar

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

Formació permanent del professorat

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

Atenció d’un/a familiar

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Situacions de violència de gènere

Permís d’absència

Flexibilització horària

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Permisos electorals

Eleccions polítiques

Eleccions sindicals

Llicències

Assumptes propis

Malaltia

Estudis relacionats amb el lloc de treball

Llicència no retribuïda per a estudis

Risc durant l’embaràs o la lactància

Exercici de funcions sindicals

Reduccions de jornada

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Per cura d’una persona gran que requereixi especial dedicació, o persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valer-se per sí mateix, que no realitzin activitat retribuïda.

Per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes.

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

Per raó de violència de gènere

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

Per interès particular

Disminució de la jornada

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

Situacions en cas de malaltia

Incapacitat temporal

Altres situacions i adscripcions temporals

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

Situació de servei en altres administracions

Serveis especials

Excedències

Voluntària per interès particular

Voluntària per tenir cura d'un/a fill/a

Voluntària per tenir cura de familiars

Voluntària per al manteniment de la convivència

Voluntària per violència de gènere

Per incompatibilitat

Per raó de violència terrorista

Professorat interí i substitut

Referències normatives

ANNEX: Graus de consanguinitat o afinitat


Permisos

 

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Gestació

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): Disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació:

·         Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.

·         S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada:

·         A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions:

·         A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.

·         Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i la de risc durant l’embaràs.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

NOTA: aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, s’està tramitant actualment a Funció Pública i USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

 

Maternitat

 

Biològica

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.

·         Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.

·         Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Distribució:

Observacions:

Retribucions:

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, aquest inclòs, si el part és múltiple, excepte si, per ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

 

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5 per 100; b) en el cas de 3 fills, 10 per 100;  c) En el cas de 4 o més fills, 15 per 100.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Adopció o acolliment

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors: art. 45.1.d).

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Naixement de fills/es prematurs/es

 

Ampliació del permís de maternitat

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

 

 

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

·         Es cobra el 100%

 

Paternitat

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art.16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte allò regulat a la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).

Sol·licitud i documentació:

·         Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model  d’instància que indica la documentació requerida.

 Durada:

·         Són 4 setmanes consecutives, des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

Observacions:

Retribucions:

 

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·         Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).

·         Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes en cas d’iniciar-se el permís durant el mes d’agost (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

 

Retribucions:

 

Lactància

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 14.

·         Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic): art.48.f.

·         Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Observacions:

NOTA: USTEC·STEs considera que el permís de lactància hauria de ser compactat en jornades senceres de treball, de 24 dies laborables consecutius (36 setmanes per 5 dies laborables, són 180 dies a raó d’1 hora diària; com la jornada diària són 7,5 hores, resulten 24 dies laborables compactats), sempre i quan l’inici del període de permís sigui consecutiu al finiment del permís de maternitat.

Retribucions:

NOTA: USTEC·STEs manté que aquests dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent a la sencera.

 

Atenció de fills/es amb discapacitació

 

Permís d’absència

 

Legislació:

 Requisits i sol·licitud:

·         Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

·         Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions:

·         Els/les progenitors/es tenen dret conjuntament al permís.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

 

 

Flexibilització horària

 

Legislació:

Requisits i sol·licitud:

·         Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions:

·         Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball.

·         Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

NOTA: veure també “Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es”.

 

Trasllat de domicili

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·       El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

Retribucions:

 

Matrimoni/parella estable

 

Legislació:

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Retribucions:

 

Matrimoni d’un/a familiar

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 10.

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Retribucions:

 

Formació permanent del professorat

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 19.

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·         El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

Retribucions:

 

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació:

·         Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic): art.48.a)

·         Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·         El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

 

Retribucions:

 

Atenció d’un/a familiar

 

Legislació:

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.i).

Sol·licitud i documentació:

·         Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud: a) Fotocòpia completa del llibre de família.; b) Certificat mèdic on s’informa de la necessitat d’atenció del familiar per malaltia greu; c) Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no; d) Quadre horari resultant de la reducció amb el vist-i-plau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).

·         La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

·         Màxim d’un mes.

Observacions:

·         Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu.

·         Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes

·         Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

 

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 18.

·   Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.e.

 

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Situacions de violència de gènere

 

Permís d’absència

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 21.

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions:

 

Flexibilització horària

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 21.

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions:

 

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 22.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Requisits i sol·licitud:

·         Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.

·         S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada:

Observacions:

·         El temps l’ha de recuperar la persona en el termini d’un mes a partir del dia del gaudiment del permís.

·         El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: veure també “Atenció de fills/es amb discapacitació (Flexibilització horària)”.

 

Permisos electorals

 

Eleccions polítiques

 

Legislació:

Candidats/tes

Requisits i sol·licitud:

·         Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.

·         S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci.

Durada:

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.

·         Es cobra al 100%.

Jornada electoral

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.

·         Ser nomenat/da president o vocals de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci.

Durada:

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.

·         Els/las apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.

·         Es cobra al 100%.

 

Eleccions sindicals

 

Legislació:

 

Membres de les Meses Electorals

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada:

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Ells/les membres de les Meses Coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la Mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui.

·         Es cobra al 100%.

 

Jornada electoral

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada:

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui.

·         Es cobra al 100%.

 

 

Llicències

 

Assumptes propis

 

Legislació:

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Malaltia

 

Legislació:

Documentació i sol·licitud:

·         Disposició general: qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís familiar o altres) a la direcció del centre, amb independència de la seva posterior justificació documental.

·         Baixa mèdica oficial: en el seu cas, serà expedida, com a més tard, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

·         Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius: veure l’apartat situacions en cas de malaltia.

·         Absències per assistència a consulta mèdicaveure l’apartat situacions en cas de malaltia.

·         Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal):

Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s'han de registrar a l'aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d'aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l'endemà de la seva expedició.

La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada:

Observacions:

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta al personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

1)    Durada prevista molt curta, inferior a 5 dies naturals: el facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; no obstant això, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint , a l'efecte, un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés, així com la data de la següent revisió mèdica.

2)    Durada prevista curta, de 5 a 30 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.

3)    Durada prevista mitjana, de 31 a 60 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.

4)    Durada prevista llarga, a partir de 61 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions:

·         a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes:

·         Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, el setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Aquesta regulació és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir del 15 d’octubre de 2012. No obstant això, les persones en situació d’incapacitat temporal iniciada abans del 15 d’octubre de 2012 de durada superior a tres mesos, cobraran el 100% de les retribucions.

·         b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         c) En la situació d’incapacitat temporal amb hospitalització i/o intervenció quirúrgica i també la derivada de processos oncològics, es percebran el 100% de les retribucions des del primer dia, amb efectes retroactius des del 15 d’octubre de 2012. Aquestes situacions seran acreditades mitjançant la presentació d’una sol·licitud amb la documentació acreditativa dels supòsits excepcionals, que s’adjuntarà dins d’un sobre tancat (model de sol·licitud annex a la instrucció 1/2013). Aquestes situacions es produeixen quan comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics. La prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació:

Documentació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Llicència no retribuïda per a estudis

 

Legislació:

Sol·licitud i documentació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Risc durant l’embaràs o la lactància

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Exercici de funcions sindicals

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

 

Reduccions de jornada

 

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 

Legislació:

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.

·         La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

Observacions:

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

·         Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornadareduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

·         Pel personal docent de Seguretat Social, segons l’art. 237 de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en el primer paràgraf de l'article 37.6 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Retribucions:

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

 

Opció a la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3

 

Legislació:

·         L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de forma que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, que ha quedat suprimida des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, que és el 24/03/2012, i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant al 100%. No obstant això, el Departament d’Ensenyament va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.

·         Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Durada:

·         122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions d’1/2)

Observacions:

·         Únicament és d’aplicació a les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

·         Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.

·         El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.

·         La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, s’interromp el dret fins acabar les vacances.

·         El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de fer-lo compactat.

·         En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3 cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En el cas de no optar clarament per continuar amb la reducció el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat del cas que es justifiqui de forma motivada i suficient).

Retribucions:

·         Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les següents particularitats.

·         Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.

·         Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.

·         En el cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).

·         Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: Des d’USTEC·STEs no estem d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació, les quals s’han aplicat de forma unilateral par part del Departament.

 

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

 

Legislació:

·         Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 24.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.h.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

·         Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

·         D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions:

·         Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

·         Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornadareduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

·         Són proporcionals a la reducció de jornada, en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 66,66%.

 

Per naixement de fills/es prematurs/es

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

·         Amb disminució proporcional de les retribucions.

 

 

 

 

 

Per cura d’una persona gran que requereixi especial dedicació, o persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valer-se per sí mateix, que no realitzin activitat retribuïda.

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.h.

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada:

Observacions:

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

Retribucions:

 

Per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial

 

Legislació:

 Sol·licitud  i documentació:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada:

Observacions:

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.

·         La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a 2n Grau de

·         consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un Grau de dependència que li impedeix esser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

Retribucions:

 

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes.

 

NOTA: Veure permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu (consultar índex).

 

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Per raó de violència de gènere

 

Legislació:

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Reducció de jornada:

Observacions:

Retribucions:

 

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

 

Legislació:

 Sol·licitud:

·    S’ha de sol·licitar a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

·    La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Reducció de jornada:

Observacions:

Retribucions:

 

Per interès particular

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

 

Disminució de la jornada

 

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.

Observacions:

·         Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

·         El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a alumnes, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent; Col·laboració en activitats de biblioteca del centre; Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

·         El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.

·         Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.

·         L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

·         La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

·         Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions:

NOTA: En data 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament, que el seu punt 2 disposa modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys, de forma que la reducció de dues hores setmanals ja no serà d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016 del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

USTEC·STEs s’oposa a aquesta nova retallada, la qual s’aplica de forma unilateral per part del Govern.

 

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació:

Sol·licitud:

·         La direcció del centre ha de resoldre en un termini de 15 dies.

Durada:

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. La resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.

Observacions:

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament i que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

-           En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 3 hores.

-           En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre que passen a 8 hores.

-           En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 8 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 6 hores.

-           En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 8 hores.

-           En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, que passen a 8 hores.

Activitats que s’han de fer durant aquestes dues hores de reducció:

-          Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.

-          Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.

-          Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

-          Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

-          Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.

-          Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

Personal funcionari docent de CREDA i CREDV:

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

Horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre:

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

Edat mínima per poder fer la reducció:

L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Incompatibilitats:

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions:

NOTA: veieu la nota en l’apartat anterior (disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys)

 

 

Situacions en cas de malaltia

 

Incapacitat temporal

 

Legislació:

Definició de la incapacitat:

o    Tenen la consideració d'estats o situacions determinants de la incapacitat temporal els de malaltia, accident i els períodes d'observació en el cas de malaltia professional.

o    Es troben en situació d'incapacitat temporal els/les funcionaris/es que hagin obtingut llicència per malaltia o accident. I també els/les que hagin obtingut llicència a conseqüència d'un període d'observació mèdica en el cas de malaltia professional.

Durada:

Observacions:

·         Disposició general: qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís familiar o altres) a la direcció del centre, amb independència de la seva posterior justificació documental.

·         Baixa mèdica oficial: en el seu cas, serà expedida, com a més tard, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

·         Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius: Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s'acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament.

A partir de l’1.9.2014, s’amplien a 3 dies consecutius la durada màxima de les absències per motius de salut que no requereixen presentació de comunicat mèdic de baixa.

La direcció del centre docent o servei educatiu informarà a l’aplicatiu informàtic d’absències, les absències per motius de salut  del seu personal, tenint en compte els 3 tipus que es detallen a continuació:

Per motius de salut (amb efectes administratius): Hi ha un saldo inicial màxim de 30 hores per a tot el curs lectiu que no tindrà efectes en la nòmina. El saldo inicial màxim es minorarà proporcionalment en cas de jornada reduïda o del temps de prestació de serveis.

Per motius de salut (malaltia crònica): No té límit d’hores ni efecte en la nòmina.

Per motius de salut (amb efectes retributius): Un cop consumit el saldo d’hores amb efectes administratius, les absències per motius de salut, que no siguin degudes a malalties de caràcter crònic, tenen efectes en la nòmina.

Les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de Muface, NO s’han d’informar com a absències per les direccions dels centres, s’han de comunicar i trametre al Servei Territorial o al Consorci d’Ensenyament, tal com es fa actualment per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius:

-   Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s'estableix en aquest apartat.

-   Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d'absentisme).

·         Absències per assistència a consulta mèdica: L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament.

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.

·         Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal):

Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s'han de registrar a l'aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d'aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l'endemà de la seva expedició.

La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

NOTA: en els casos de baixa per IT que afecti al personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, veure nota explicativa detallada en l’apartat LLICÈNCIES PER MALALTIA.

Retribucions:

·         a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes:

·         Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, el setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Aquesta regulació és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir del 15 d’octubre de 2012. No obstant això, les persones en situació d’incapacitat temporal iniciada abans del 15 d’octubre de 2012 de durada superior a tres mesos, cobraran el 100% de les retribucions.

·         b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         c) En la situació d’incapacitat temporal de treballadores públiques embarassades i les víctimes de la violència de gènere, així com quan comporti hospitalització i/o intervenció quirúrgica, i també la derivada de processos oncològics, es percebran el 100% de les retribucions des del primer diaAquestes situacions seran acreditades mitjançant la presentació d’una sol·licitud amb la documentació acreditativa dels supòsits excepcionals, que s’adjuntarà dins d’un sobre tancat (model de sol·licitud annex a la instrucció 1/2013). Les situacions que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, tindran aquest tractament amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics. La prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.

 

 

Altres situacions i adscripcions temporals

 

Adaptació de lloc de treball per motius de salut

 

Legislació:

Requisits i sol·licitud:

Observacions:

·         La Direcció dels Serveis Territorials o de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent farà una proposta de planificació de l’activitat preventiva.

·         L’informe de valoració mèdica i la proposta es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies.

·         La Direcció dels Serveis Territorials, prèvia consulta al Comitè de Seguretat i Salut, comunicarà la planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives per tal que s’apliquin i se’n faci el seguiment.

·         El Departament concedeix l’adaptació sempre que la persona pugui desenvolupar les tasques fonamentals del lloc que ocupi.

·         El Comitè de Seguretat i Salut corresponent tractarà les sol·licituds d’adaptació i en farà el seguiment adient.

·         No hi ha cap termini específic per demanar-la. Es pot fer en qualsevol moment.

Retribucions:

 

Situació de servei en altres administracions

 

Legislació:

Observacions:

 

Serveis especials

 

Legislació:

Observacions:

 

 

Excedències

 

Voluntària per interès particular

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Requisits:

Observacions:

Retribucions:

 

Voluntària per tenir cura d'un/a fill/a

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Voluntària per tenir cura de familiars

 Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Voluntària per al manteniment de la convivència

 

Legislació:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

 

Voluntària per violència de gènere

 

Legislació:

Sol·licitud:

Durada:

Observacions:

Retribucions:

·         Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

Per incompatibilitat

 

Legislació:

Observacions:

 

Per raó de violència terrorista

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 89.6.

Sol•licitud:

·         L’excedència se sol•licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada:

·         Aquesta excedència s’ha d’autoritzar i mantenir en el temps mentre que sigui necessària per a la protecció i l’assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l’acció terrorista, ja sigui per l’amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament..

Observacions:

·         Els/les funcionaris/àries que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’art. 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d’un període d’excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere

Retribucions:

·         Durant els dos primers mesos es cobra el 100% i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

 

 

Professorat interí i substitut

 

Concepte

Retribució

Durada

Observacions

Malaltia

*

*

*
Quan el/la treballador/a es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte, continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació, i passarà a percebre, si compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si s'ha iniciat la percepció d'aquesta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.

Quan el treballador/a es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en la quantia igual a la que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent  si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

En el cas de no tenir cap nomenament s’ha de comunicar la situació d’incapacitat temporal, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat/a a cobrir cap substitució.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català de Avaluacions mèdiques (ICAM). L’ICAM és el responsable de  dur a terme les citacions adients.

Matrimoni / Parella estable.

*

*

*

Per l’exercici de funcions sindicals: alliberament sindical.

*

*

*

Estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball.

No

El temps que durin aquests estudis, però  tenint en compte que s’ha de sol·licitar cada curs.

La persona interina podrà sol·licitar no ser nomenada durant el període d'aquests estudis.

Atenció: cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament i justificar-ho documentalment. Es mantindrà el núm. d'ordre a la llista, però no computa com a serveis prestats.

Excepcionalment es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent amb els mateixos efectes, la qual cosa serà analitzada i valorada pels Serveis Territorials corresponents o al Consorci.

Dret a l’assignació de vacant en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia

 

 

Quan una persona estigui en situació de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació i malaltia abans de l’inici del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol·licitades, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball. Mentre la persona interina nomenada romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. A partir de la data d’inici del nomenament, l’interí/na gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, l’interí/na s’incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat inicialment, en el cas que aquest estigui ocupat per la persona substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel funcionari/a titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

Les persones de la borsa de treball que es trobin en situació d’incapacitat

temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament

amb l’Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als

efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d’adjudicació.

Reducció de jornada  per cura d’un/a fill/a amb la totalitat de les retribucions.

*

*

SUPRIMIDA: veure l’apartat de reduccions de jornada del personal funcionari de carrera.

Reducció de la jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis anys, així com per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys (NOU)

*

*

*

Segons l’article 237.3 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Reducció de la jornada per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial.

*

*

*

Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix de ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

*

*

*

Reducció de la jornada per raó de violència de gènere.

*

*

*

Reducció de jornada per tenir una discapacitat legalment reconeguda.

*

*

*

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys.

*

*

*

Causes greus degudament justificades.

No

Durant el període que duri la situació.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que duri aquesta situació per causes greus degudament justificades. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Programes d’actuació a l’estranger.

No

Durant el període que duri la col·laboració.

Es pot sol·licitar no ser nomenat/ada, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger. Cal justificar-ho degudament. Si el Servei Territorial corresponent ho accepta es mantindrà el núm. d’ordre, però no computa com a serveis prestats.

Cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda

No

Un curs.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat retribuïda.

Aquesta situació s’ha de justificar degudament. Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes, degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Atenció d’un/una familiar.

*

*

*

Deure inexcusable.

*

*

*

Trasllat de domicili.

*

*

*

Matrimoni d’un familiar.

*

*

*

Assistència a exàmens.

*

*

 *

Formació permanent del professorat.

*

*

*

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a.

*

*

*

Naixement de fills/es prematurs/es.

*

*

*

Atenció de fills/es amb discapacitació.

*

*

*

Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un/a familiar.

*

*

*

Atenció d’un/a familiar

*

*

*

Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

*

*

*

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment.

*

*

 *

 Situacions de violència de gènere.

*

*

*

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques i per a reunions de tutoria.

*

*

*

Maternitat.

100%

*

*

En el cas de maternitat d’una substituta amb nomenament vigent que no  ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d’una persona candidata a substitucions sense  nomenament a la qual s’ofereixi una substitució que no ultrapassi el 30 de juny mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de número d’ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís per maternitat, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny.

En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes d’agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció o paternitat.

En el cas que un/a interí/interina amb nomenament fins al 31 d’agost gaudeixi de la llicència de compactació durant el mes d’agost, el còmput del període de llicència quedaria interromput fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de llicència restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Paternitat.

*

* (100%)

*

Personal en règim de la Seguretat Social: 13 dies a càrrec de la Seguretat Social i 15 dies a càrrec de l’Administració (s’ha de demanar a l’Àrea de Recursos Humans (Serveis Territorials o Consorci) el certificat d’empresa per poder fer la petició a la Seguretat Social)

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

*

*

*

Risc durant l’embaràs o la lactància.

100%
Consulteu les observacions de la malaltia.

*

*

Lactància.

*

*

*

Excedència voluntària per tenir cura d’un/a fill/a.

*

*

Atenció: abans de finalitzar l'excedència s'ha de demanar el reingrés. Si no es fa, es produeix el cessament en la relació de serveis amb l’Administració.

Es pot sol·licitar per la persona interina o substituta, tant si té un nomenament fins a l'agost com si el té per menys temps.
L'excedència comporta el dret a reserva de plaça del lloc de treball pel qual s’és nomenat/da (mentrestant es cobrirà per una persona substituta) i el dret a computar-se a efectes del sistema de previsió social, a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a efectes del número d’ordre.

Com la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la corresponent convocatòria de provisió.

En el cas de no haver completat l’excedència i no tenir nomenament l’1 de setembre es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la durada màxima de l’excedència, mantenint el número d’ordre.

En el cas de no haver exercit el dret a sol·licitar l’excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, també es pot sol·licitar no ser nomenat/da durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l’excedència corresponent, i es mantindrà el número d’ordre de la borsa que correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

Segons l’article 180.4 de la Llei General de la Seguretat Social, quan les situacions d'excedència assenyalades en elsapartats 1 i 2 hagin estat precedides per una reducció de jornada en els termes que preveu l'article 37.5 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, a efectes de la consideració com a cotitzats dels períodes d'excedència que corresponguin, les cotitzacions realitzades durant la reducció de jornada es computen incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball

Excedència voluntària per tenir cura de familiars.

*

*

Consulteu les observacions de l’excedència per tenir cura d’un fill/a.

Excedència voluntària per violència de gènere.

*

*

*

Vegeu el disposat als apartats corresponents del personal funcionari.

 

 

Referències normatives

 

·         Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

·         Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.

·         Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat d’entre 55 i 64 anys.

·         Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

·         Decret 223/2002, de 23 de juliol, que regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent. DOGC núm. 3715 de 6.09.02.

·         Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Instrucció de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, de 6 de juny de 2007, per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat.

·         Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

·         Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.

·         Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.

·         Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

·         Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada. Es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC.

·         Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre. Text refós de funció pública. DOGC núm. 2509/ Annex, de 3.11.97.

·         Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

·         Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures de Catalunya, ordenació econòmica, fiscal i financera. DOGC núm. 4929 de 6.07.07.

·         Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 4675 de 13.07.06.

·         Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269 de 10.11.95.

·         Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública, BOE núm. 185 de 3.08.84.

·         Llei articulada dels funcionaris civils de l'Estat, Decret 315/1964, de 7 de febrer. BOE núm. 40 de 15.02.64.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. BOE núm. 71 de 23.03.07.

·         Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

·         Ordre de 6 de novembre de 1985 per la que es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.

·         Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.

·         Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, que regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social delsfuncionaris civils de l'Estat.

·         Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

·         Reial Decret 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu. BOE núm. 87 de 11.04.03.

·         Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

·         Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos. BOE de 30.10.2010.

·         Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, Text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l' Estat, BOE núm. 154 de 28.06.00.

·         Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

·         Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

·         Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat.

·         Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

·         Resolució 1194/2002, de 7 de maig. Instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat. DOGC núm.3633, de 10.05.02.

·         Resolució de 16 d'abril de 2009, per la qual s'aproven les instruccions per a l'aplicació d'un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).

·         Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.

·         Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

·         Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008.

·         Resolució de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal, del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

 

 ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat

 

-       1r. GRAU: Pare i mare, sogre/a, fills/es, nores i gendres.

-       2n. GRAU: Àvies i avis, (tant directes com polítics), germans i germanes, filles i fills de cònjuge, nétes i néts (propis i del cònjuge), cunyats i cunyades.

-       3r. GRAU: Oncles i ties, nebodes i nebots, besavis i besàvies

-       4t. GRAU: Cosines i cosins.

 

OBSERVACIONS:

-       Entre els cònjuges no hi ha grau (estan al mateix nivell).

-       Els fills i filles en adopció o sota tutela tenen la mateixa consideració que si fossin naturals.

-       Els padrastres, madrastres, germanastres, i fillastres tenen la mateixa consideració, respectivament, que pares, mares, germans/nes i fills/es.

-       Les parelles de fet  reconegudes* tenen la mateixa consideració que els cònjuges.

 

* Veieu l’apartat del permís “Matrimoni/parella estable” pel que fa a les condicions legals del reconeixement de les parelles de fet.

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

05/09/2017 13:51 (35)