Representació sindical

Comissió paritària 

Comités de seguretat i salut 

                                                                    

Comissió paritària

• La composició de la part social serà d’onze membres i es tindrà en compte la representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral.

• La composició de la representació del Departament d’Educació serà d’onze membres i es tindrà en compte la representació de totes les unitats directives, especialment les que tenen incidència més directa en la gestió de la prevenció de riscos laborals, com també altres departaments que intervenen en les polítiques de la Generalitat de Catalunya quant a la prevenció de riscos laborals.

• Àmbit de tot Catalunya

• Més informació en aquest enllaç.

                                                             

Funcions

• Establir les prioritats d’actuació dels comitès de seguretat i salut del seu àmbit.

• Formular propostes a fi d’aconseguir una normal i eficaç aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals en el seu àmbit.

• Promoure la difusió, la divulgació i la coneixença dels diferents programes de prevenció.

• Conèixer els diferents programes de prevenció, seguretat i salut, establerts a cada comitè de seguretat i salut, i col·laborar-hi.

• Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l’aplicació d’aquest pacte en el seu àmbit.

• Encarregar estudis sobre matèries de prevenció de riscos laborals aplicables al seu àmbit.

• Participar en el disseny de la formació que s’impartirà als delegats i delegades de prevenció d’acord amb la dotació pressupostària assignada, per a la qual cosa s’atendran les peticions i informes dels diferents comitès de seguretat i salut i, quan la formació que s’ofereixi no s’hi ajusti, les comissions paritàries ho hauran de promoure. Així mateix es dissenyarà el primer programa de formació per als delegats i delegades de prevenció en el termini de dos mesos des de la seva constitució.

• Participar en el disseny de programes de formació anuals, que s’aprovaran el primer mes de l’any.

• Sol·licitar la col·laboració d’entitats de significada importància en matèria de seguretat i salut laboral, en especial de la Subdirecció General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball i dels centres de seguretat i condicions de salut en el treball que en depenen.

• Proposar temes d’interès general a tractar en la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals.

 

Comitès de seguretat i salut

• Administració i sindicats

• Des de l’any 2006, a Catalunya es reconeix, un comitè de seguretat i salut per cada servei territorial; per tant, els diferents comitès són Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelona Comarques, Consorci d’Educació de Barcelona, Vallès Oriental-Maresme, Catalunya Central, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona.

• En cada comitè de seguretat i salut i a la comissió paritària hi ha un nombre determinat de delegats i delegades de prevenció de cada organització sindical (proporcional als resultats de les eleccions sindicals) i el mateix nombre de representants de l’Administració.

• A cada comitè de seguretat i salut hi haurà una comissió permanent.

Funcions

• Facilitar en el seu territori les actuacions en prevenció de riscos.

• Actuar en els casos d’alteració de la salut o de presència de riscos individuals o col·lectius, tot promovent iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva, com també la millora de les condicions de treball.

• Coordinar amb la Secció de Prevenció de Riscos el seguiment de les avaluacions de riscos, dels plans d’emergència i dels exàmens de salut.

• Reunir-se regularment segons el reglament.

 

                                                           

 

La teva opinió ens importa i ens ajuda a millorar: enquesta de millora