USTEC·STEs (IAC) vol oferir-te seguretat i confiança amb relació al tractament de les teves dades personals. Per això hem implementat la present política de privadesa, que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals pel que fa al tractament de les teves dades personals i la seva utilització. El nostre objectiu és garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

En aquesta política de privadesa volem aprofitar també per informar-te sobre com tractarem les teves dades i que les demanem amb finalitats relacionades amb l'enviament de comunicacions electròniques i correu postal.

 

1. Qui és el titular del lloc web https://sindicat.net, de les bases de dades i el responsable d’aquesta política de privadesa.

El titular és USTEC·STEs (IAC).
    • Domicili: Carrer de València, 524, escala A, entl. 4a, 08013 Barcelona.
    • Telèfon: 933 02 76 06.
    • Correu electrònic: protecciodades@sindicat.net
    • Inscrit al Registre de la Direcció General de Relacions Laborals, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el dia 18 de desembre de 1997, amb el número d’expedient 97/79/78.

 

 2. Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per USTEC·STEs (IAC). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.
Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de la persona usuària a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a la persona afectada almenys la informació bàsica següent:
    • La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
    • La finalitat del tractament.
    • La manera en què l'afectat podrà exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupi menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats de les persones interessades, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679. Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

 

3. Quines dades recollim?

De forma presencial o a través del nostre web, correu electrònic i correu postal recollim dades de contacte de personal docent i laboral del sector de l’ensenyament per tal de facilitar informació del Sindicat i sobre les condicions de treball dels diferents col·lectius i nivells educatius, que oferim mitjançant el lloc web o altres mitjans, com el correu electrònic o postal i les xarxes socials.

 

4. On recollim les teves dades personals?

Gestionem les dades a través del nostre correu electrònic protecciodades@sindicat.net.

Pots escriure'ns a aquest correu per requerir-nos la informació que consideris necessària per aclarir els dubtes relacionats amb el tractament de les teves dades per part del Sindicat.

a. A l’apartat del nostre web Afilia’t

Per aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure la persona que sol·licita l’afiliació al sindicat.

b. Mitjançant el formulari d’afiliació en paper

Per aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure la persona que sol·licita l’afiliació al sindicat.

c. Mitjançant formularis de contacte

Als formularis de contacte, en què hauràs d’omplir un seguit de camps per a identificar-te, recollirem la informació necessària perquè donis el consentiment a la política de privadesa d’USTEC·STEs (IAC).

d. Mitjançant formularis d’inscripció d’activitats, xerrades i actes organitzats per USTEC·STEs (IAC)

A aquests formularis recollim també les dades necessàries perquè et puguem inscriure en aquestes activitats.

e. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les teves dades a partir del teu perfil d'usuari/ària en les xarxes socials que USTEC·STEs (IAC) utilitza i que estan detallades a la política de privadesa de les xarxes socials.

f. Mitjançant dades de concursos públics que compten amb resolució de la seva publicació o similars

Com a principi constitucional d'actuació de les administracions públiques, la transparència les obliga a informar les persones interessades per protegir el seu dret de reclamació i recurs per a l'obtenció de llocs de treball públics. USTEC·STEs (IAC) creu fermament en el principi d'objectivitat de la funció pública i facilitarà informacions públiques de les administracions públiques sense proporcionar-ne la identificació personal.

g. Dades aportades pel Departament d'Educació. L'Administració ens facilita els correus corporatius del personal docent i laboral. Així mateix podem obtenir dades  mitjançant la petició al Departament d'Educació, conforme a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

5. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és mantenir un contacte directe i personalitzat amb les persones usuàries dels serveis del sindicat, és a dir, les nostres afiliades i afiliats i també la resta de persones interessades a rebre informació del sindicat i sobre condicions de treball. Farem servir les teves dades tant per atendre els teus dubtes com per proporcionar-te la informació que ens hagis requerit sobre les activitats del sindicat i condicions de treball, gestionant les teves sol·licituds amb el màxim de garanties de protecció de les dades personals.

Utilitzarem l’adreça de correu electrònic des del qual ens escriguis al nostre correu (o el que tu designis) per remetre’t informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat o per fer o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te’n informat ni haver-te’n sol·licitat el consentiment exprés prèviament. D’aquesta manera vetllarem per complir la normativa europea.

Així mateix, t’informem que les teves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la simple informació dels serveis i les activitats que ofereix USTEC·STEs (IAC) i que pretenem que et siguin útils.

Únicament per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

Finalment, volem remarcar que al nostre web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les teves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

6. Ús de les teves dades personals

USTEC·STEs (IAC) comunica a la seva afiliació i a la resta de persones usuàries dels serveis del sindicat que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

 • Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerits tant de les afiliades i afiliats com també de la resta de persones usuàries.
 • Procedir al suport en els tràmits d’altes, modificacions, baixes i consultes de les afiliades i afiliats, així com gestionar el pagament de les quotes sindicals i la generació de rebuts sindicals.
 • Informar de les activitats d’USTEC·STEs (IAC) i de les condicions de treball.
 • Enviar informacions que, amb relació als seus sectors i les seves condicions administratives i laborals, es consideri que puguin ser d'interès per a l'afiliació i per a la resta de persones usuàries
 • Permetre l'accés a les opcions que requereixin registrar-se. En aquest cas, les afiliades i afiliats i la resta de persones usuàries hauran d’acceptar, si així ho consideren, les condicions de registre que s'estableixin.
 • Efectuar l'enviament de butlletins informatius, informacions puntuals, convocatòries o campanyes del sindicat als nostres afiliats i afiliades, així com a la resta de persones usuàries.

Informar les afiliades i afiliats i usuaris/àries en general sobre l’ús de les seves dades de que aquestes: (I) no es faran servir amb altres fins que no siguin els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o el que estableix la present política de privadesa; (II) es desaran en servidors adequadament protegits.

Advertir-te que la informació que facilitis a través de les xarxes socials pot revelar dades, o permetre que altres les dedueixin, com ara la teva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la teva vida privada.

USTEC·STEs (IAC) podrà tractar les teves dades de manera totalment anònima per tal de realitzar estudis estadístics sobre el sector educatiu o l’afiliació.

Per tot això, en facilitar les teves dades personals de manera totalment voluntària a través de qualsevol dels nostres mitjans de contacte i informació, les usuàries i els usuaris estan acceptant expressament i voluntàriament aquesta política de privadesa i de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

7. Exactitud i veracitat de les dades facilitades

La persona usuària que envia la informació a USTEC·STEs (IAC) és l'única responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se USTEC·STEs (IAC) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Les persones usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. La persona usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. USTEC·STEs (IAC) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a USTEC·STEs (IAC) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir la persona usuària com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per USTEC·STEs (IAC) sempre que procedeixi de fonts alienes a USTEC·STEs (IAC).

8. Compartir informació amb tercers

Com ja s'ha establert en els punts anteriors, USTEC·STEs (IAC) no facilitarà les dades de les persones usuàries a tercers. En cas que volgués fer-ho, se te n’informarà prèviament i se te’n sol·licitarà el consentiment.

Com s’ha informat al punt cinquè, només per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

 

9. Consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades personals

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que com a usuària o usuari ens facis arribar o enviïs dades personals hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella o enllaç que apareix a cada formulari on es recullen les teves dades.

Igualment, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o a qualsevol altre d’habilitat per a funcionalitats concretes dins el web, estaràs acceptant expressament que puguem demanar les teves dades per a la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquesta/es acció/accions i mitjançant els canals i formularis ja esmentats ens estàs manifestant de manera lliure i inequívoca que estàs d'acord que USTEC·STEs (IAC) tracti les teves dades segons les finalitats esmentades als apartats anteriors.

Les persones usuàries (afiliades o no) han de garantir que les dades personals facilitades al sindicat són veraces i es fan responsables de comunicar-ne qualsevol modificació.

D'acord amb el que disposa la legislació vigent, l'acceptació de les persones usuàries que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 

10. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 obliga a implementar un seguit de garanties jurídiques que permeten a la usuària o usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

USTEC·STEs (IAC) t’ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets, de manera que, en qualsevol moment i/o quan així ho consideris convenient, podràs fer ús dels teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, o oblit escrivint al correu electrònic de contacte (protecciodades@sindicat.net) o enviant una carta dirigida a USTEC·STEs (IAC) a l’adreça esmentada més amunt (C. València, 524, escala A, entl. 4a, 08013 Barcelona).

En tots els casos, hauràs d’adjuntar còpia del teu passaport, DNI o NIE (titular de les dades) indicant a l'assumpte de manera expressa la petició que desitges realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició o oblit.

No obstant això, és important que com a persona usuària tinguis en compte que la informació que ja hagis compartit anteriorment amb altres usuàries o usuaris per altres vies podria continuar sent visible i que el sindicat s'exonera de qualsevol responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació.

De la mateixa manera, USTEC·STEs (IAC) no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, de manera que en aquests mecanismes hi pot haver certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada pel sindicat però que encara consti a Internet perquè ha estat re difosa. En aquest cas, recomanem que et dirigeixis als responsables d'aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l'exercici del dret a l'oblit.

En què consisteix cada dret?

 • Accés: Exercint aquest dret, pots conèixer les dades de caràcter personal que el Sindicat està tractant, la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.
 • Rectificació: Consisteix a garantir que puguis modificar les teves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d'especificar a la sol·licitud quines dades vols modificar.
 • Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les teves dades personals per inadequades o excessives.
 • Oposició: Amb aquest dret pots oposar-te que es tractin les teves dades en supòsits en què s’hagi donat el consentiment o quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a les teves dades personals basada únicament en el seu tractament automatitzat.
 • Supressió o oblit: Podràs sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació innecessària quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, quan s’hagi produït un tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida.

 

 

11. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat del nostre web i de les bases de dades d'USTEC·STEs (IAC) hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades de les nostres persones usuàries que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats al punt 4.

D'aquesta manera, USTEC·STEs (IAC) manté els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que la usuària o usuari faciliti a través dels diferents mitjans especificats al punt 4.

També, en qualitat d’usuària o usuari del nostre web i els diferents mitjans utilitzats, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, ens obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat i seguretat del web i els formularis en què estàs introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les teves dades d'identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

La usuària o usuari és responsable de les mesures de seguretat que implementi amb relació a la protecció de les seves dades, amb la qual cosa USTEC·STEs (IAC) no es fa responsable de les situacions en què la usuària o usuari no hagi implantat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències. Tampoc no se’n fa de les causes o danys provocats per tercers aliens a l'entitat, incloent-hi casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb el que s’ha establert abans, el sindicat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que la usuària o usuari faci dels serveis oferts al lloc web. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat les condicions d'ús descrites a l’apartat 6.

 

12. Política de les xarxes socials

USTEC·STEs (IAC) disposa de diversos perfils corporatius a diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram…).

Així, en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016, el Sindicat és "responsable del tractament de les teves dades" amb motiu de l'existència d'aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixis o et puguem seguir.

Això significa que, si decideixes incorporar el teu perfil com a seguidora o seguidor o clicar sobre un "m'agrada" (like) als nostres continguts o perfils, acceptes la present política de privadesa, on t’expliquem els teus drets i com fem servir les teves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, tot sempre sota els efectes del reglament abans esmentat.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, tot sempre sota els efectes del reglament abans esmentat.

D'altra banda, t'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que organitza o bé USTEC·STEs (IAC), o bé on hi participa, o bé són temes que considerem que poden ser del teu interès amb relació a activitats del sindicat o condicions laborals. Emprant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que al teu mur o perfil vegis publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

Ara bé, també et fem saber que no hi ha cap vincle entre USTEC·STEs (IAC) i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que hauràs d’acceptar la seva política d'ús i condicions un cop hi accedeixis i/o en validis els avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, el sindicat no serà mai responsable de l'ús o tractament de les dades que es facin fora de l'estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

Per saber-ne més pots consultar la nostra política de privadesa de les xarxes socials.

 

13. Modificació de la present política de privadesa

USTEC·STEs (IAC) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals de les usuàries o usuaris del web i dels serveis del sindicat.

En cas que aquesta modificació afectés el tractament de les teves dades perquè, per exemple, se’n pretengui realitzar algun tractament addicional no informat prèviament, procediríem a assabentar-te d’aquesta realitat. En tot cas, es recomana a la usuària o usuari que procedeixi a la lectura periòdica de la política de privadesa del nostre web.

 

14. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privadesa es complementa amb les dades d’USTEC·STEs (IAC) que hi ha detallades al punt 1, l'Avís Legal del lloc web, la política de privadesa de les Xarxes Socials i la política de galetes.