Llegenda
Curs:  Curs acadèmic de les dades
Codi especialitat: Codi de l’especialitat
Nom especialitat: Nom de l’especialitat
Perfil: Lloc de treball específic o tipus de dotació.
#Places: Nombre de places per l’especialitat i perfil.
Codis de perfil o tipus associats al lloc de treball
ALI Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)
DIV Atenció a la diversitat de l’alumnat
EDP Docència de dues especialitats docents a l’ESO i llocs amb perfil propi segons projecte de centre
EGI Metodologies amb enfocament globalitzat
EVP Educació visual i plàstica
GPS Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
IAL Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)
IAN Lingüístic en llengua estrangera AICLE (anglès)
IFE Itinerari formatiu específic
IFR Lingüístic en llengua estrangera AICLE (francès)
IIT Lingüístic en llengua estrangera AICLE (italià)
ISL Immersió i suport lingüístic
LBI Lectura i biblioteca escolar
RF Professorat de reforç de foment de l’ocupació (Fons social europeu)
SENS Dotacions programa temporal de residència inicial docent en centres educatius (SENSEI)
TIC Competència digital docent

Plantilles docents publicades al DOGC.