Inspecció

 

Convocatòria de concurs-oposició cos d'inspecció d'Educació 2019

RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.


RESOLUCIÓ EDU/6/2020, de 7 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.
 

RESOLUCIÓ EDU/14/2020, de 9 de gener, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre.

RESOLUCIÓ EDU/15/2020, de 9 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.


Criteris de correcció

Resum mesa sectorial 25 de setembre de 2019

TERMINIS CONCURS - OPOSICIÓ COS INSPECCIÓ 2019

Termini per presentar reclamacions: fins al 7 de gener de 2020 davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

PLACES

110 places del cos d'inspectors d'educació.

 

SOL·LICITUD

 

PAGAMENT I TAXA

 

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de la taxa d'inscripció:

- Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Si aquesta informació no consta en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació hauran de presentar el document acreditatiu corresponent.

 

TEMARIS

PART A: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a a l'annex I de l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre.

PART B: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a l'annex II de a l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre, i al BOE núm. 306 del 21 de desembre de 2009, i en l’àmbit Generalitat de Catalunya a l'Ordre EDU/183/2019, de 7 d'octubre.

 

FASE D’OPOSICIÓ

A) Part primera: cas pràctic.

Temps màxim per a la seva realització: tres hores.

No es pot consultar cap documentació, ni fer ús de mitjans tecnològics. Cal llegir l'exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l'aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

 

B) Part segona: exposició oral d'un tema de la part B del temari. A triar per l'aspirant entre dos escollits a l'atzar pel tribunal.

Temps màxim de preparació: trenta minuts. No es pot utilitzar cap material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Durada màxima exposició oral: 45 minuts. En finalitzar el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments durant un temps màxim de quinze minuts.

 

C) Part tercera: desenvolupament, per escrit, d'un tema de la part A del temari. A triar per l'aspirant entre dos escollits a l'atzar pel tribunal.

Temps màxim per a la seva realització: 2 hores.

No es pot utilitzar material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics. Cal llegir l'exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l'aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

 

Per accedir a les diferents proves cal haver superat la prova anterior. El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts. Per superar cada part, l'aspirant ha d'obtenir almenys cinc punts.

 

Qualificació de la fase d'oposició:

Part A: 40%

Part B: 30%

Part C: 30%

Els aspirants que superen la fase d'oposició accediran a la fase de concurs.

 

FASE DE CONCURS

Per fer l'al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem segons el barem que es publica en l'annex 2 de la convocatòria.

 

SUPERACIÓ DEL CONCURS - OPOSICIÓ

2/3 en la fase d'oposició

1/3 en la fase de concurs

 

 

Número de visites avui: 2