Instruccions d’inici de curs 23/24

Prevenció de riscos laborals 

Enllaç al document oficial

Aquest document conté:

  1. Àmbits d’aplicació del document de prevenció de riscos laborals
  2. Plans d’emergència. Simulacres
  3. Farmaciola als centres de treball
  4. Accidents i incidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària
  5. Coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals en els centres públics
  6. Seguretat amb els productes químics (laboratoris, tallers, neteja, etc.) dels centres educatius
  7. Gestió de residus
  8. Coordinació d’activitats empresarials
  9. Control de plagues en els centres
  10. Activitats potencialment perilloses en els centres
  11. Informació i formació en riscos laborals i mesures preventives
  12. Vigilància de la salut del personal treballador

12.1. Persones especialment sensibles

12.2. Protecció de la maternitat

12.3. Malalties professionals

12.4. La veu

  1. Desconnexió digital i salut emocional
  2. Prevenció de riscos psicosocials
  3. Protocol d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina i Protocol d’assetjament sexual
  4. Protocol d’actuació davant de situacions de violència causades per membres de la comunitat educativa i/o tercers
  5. Accés als centres per part de tercers en relació amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals

 

Gestió del personal

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Gestió de Personal.

Enllaç al document gestió de personal docent

Enllaç al document gestió de personal de les escoles bressol

Enllaç al document gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa

Aquests documents contenen, entre altres informacions i segons siguin personal laboral o personal docent:

  • Llicències i permisos.
  • Absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica.

 

Salut escolar en els centres educatius

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Salut escolar en els centres educatius

Enllaç al document 

En aquest document trobareu:

  1. Farmaciola
  2. Administració de medicaments a l’alumnat
  3. Actuacions del personal en situacions d’emergència
  4. Atenció a l’alumnat amb malalties cròniques i alumnat amb necessitats complexes d’atenció o amb malaltia crònica avançada
  5. Vacunacions
  6. Malalties transmissibles
  7. Prevenció del tabaquisme, l’alcoholisme, i del consum, tinença i venda de drogues als centres educatius

7.1. Més informació per als centres de formació de persones adultes

  1. Materials (escoles bressol, segon cicle d’educació infantil i primària)
  2. Programa Salut i Escola
  3. Programa de salut integral SI!
  4. Manipulació d’aliments
  5. Programa 15 minuts en moviment – La Milla Diària
  6. Seguretat alimentària i nutrició en l’àmbit escolar
  7. Autorització de campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o promoció de l’esport o activitat física en els centres educatius
  8. Normativa aplicable (salut escolar en els centres educatius)

 

USTEC-STEs exigim que es doti als centres educatius amb personal sanitari.

És una greu irresponsabilitat demanar a persones no professionals de la sanitat que assumeixin tasques sanitàries.