Full 485

Maig de 2024

JUBILACIÓ DEL PERSONAL LABORAL

JUBILACIÓ ORDINÀRIA

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Decret llei 5/2013, de 15 de març de 2013.

Cal haver cotitzat com a mínim 15 anys a la seguretat social i atenir-se a la taula següent en funció del temps cotitzat:

Any

Període cotitzat

Edat exigida

2024

38 anys o més

65 anys

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de l’any 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys

JUBILACIÓ ANTICIPADA

Es pot demanar per voluntat pròpia sempre que:

Es tingui una edat inferior a dos anys com a màxim a l’edat exigida.

S’acrediti un període mínim de cotització de 35 anys, dos dels quals han d’estar compresos dins els darrers 15 previs a la jubilació.

S’estigui d’alta.

Un cop demanat a la seguretat social, l’import de la pensió a percebre sigui superior al de la pensió mínima que correspondria als 65 anys.

Període cotitzat

Coeficient reductor

Menys de 38 anys i 6 mesos

entre el 21% (24 mesos abans) i el 3,26% (un mes abans)

Igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos

entre el 19% (24 mesos abans) i 3,11% (un mes abans)

Igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos

entre el 17% (24 mesos abans) i el 2,96% (un mes abans)

Igual o superior a 44 anys i 6 mesos

entre el 13% (24 mesos abans) i el 2,81% (un mes abans)

JUBILACIÓ PARCIAL AMB CONTRACTE DE RELLEU

Art. 215 de la Llei General de la Seguretat Social.

Es considera jubilació parcial la iniciada després de complir 60 anys, simultània a un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu subscrit amb un/a treballador/a en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

Es pot sol·licitar atenint-se a la normativa general de la seguretat social, sempre que l’empresa faci un contracte de relleu.

Peculiaritats del contracte a temps parcial de la persona que es jubila:

  • Estar contractada a jornada completa.

  • La subscripció del contracte no suposarà la pèrdua dels drets adquirits i antiguitat que li corresponguin.

Cal que es compleixi l’edat mínima segons el període cotitzat:

Any

Període cotitzat

Edat exigida

2024

36 anys o més

62 anys i 6 mesos

Només 33 anys

64 anys

2025

36 anys i 3 mesos o més

62 anys i 8 mesos

Només 33 anys

64 anys i 4 mesos

2026

36 anys i 3 mesos o més

62 anys i 10 mesos

Només 33 anys

64 anys i 8 mesos

A partir de l’any 2027

36 anys i 6 mesos o més

63 anys

Només 33 anys

65 anys

  • Reducció de la jornada: entre el 25 i el 50%.

  • Període mínim de cotització: 33 anys cotitzats o 25 anys en el cas de persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, a partir de l’1 de gener de 2013.

  • Antiguitat a l’empresa: mínim 6 anys, immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

  • Cotització: 100% durant el contracte de jubilació parcial.

Passos a seguir per sol·licitar la jubilació parcial:

Cal complir amb els requisits anteriorment esmentats i fer la sol·licitud al Portal Atri tres mesos abans de complir el requisit d’edat:

  • Portal ATRI (atriportal.gencat.cat)

  • Expedient/Sol·licituds a RRHH/Les meves sol·licituds/Nova sol·licitud/Tipus/Jubilacions desplegable JUBILACIÓ PARCIAL.

  • Un cop cliques la teva opció, se’t carreguen les dades i només cal posar DATA D’EFECTES (aquella data en què vols iniciar la jubilació parcial).

Un cop el Departament l’accepta, t’envia el certificat d’empresa de jubilació parcial on consta també qui et relleva.

  • Cal demanar hora a la seguretat social i portar-hi el certificat per sol·licitar la prestació de jubilació parcial.

 

Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp