Full 478

Febrer de 2024

NECESSITATS I MANCANCES AL PRIMER CICLE DE L’ESCOLA RURAL

HISTÒRIC

La incorporació del primer cicle d’educació infantil comença amb el Pla pilot experimental l’any 2015 amb l’objectiu d’evitar la despoblació, el tancament de centres i oferir l’escolarització als infants del primer cicle d’educació infantil dins l’escola.  

Durant el pla pilot, el personal educador depèn de l’ajuntament. El personal laboral d’USTEC·STEs (IAC), juntament amb la part social, manifestem que el personal que ha d’atendre els infants d’aquesta etapa 0-3 ha de ser la figura d’educador/a de llars d’infants de la categoria B1 (EDU). El Departament ho aplica en primera instància, i exigeix als ajuntaments que sigui així. 

La implantació esdevé realitat el curs 20-21, i es deixa de marge un curs per a l’extinció d’aquest pla com a experimental. Es mantenen els convenis amb els ajuntaments, però a partir del curs 2023-24, tot el personal laboral és contractat a través de la borsa de treball del Departament d’Educació. 

El Departament no manté les mateixes cartes i proposa canvis que no són acceptats ni per les direccions de l’escola rural ni per la part social. No manté la figura d’EDU de la categoria B1 i contracta TEEI que tenen la mateixa titulació, però pertanyen a una categoria inferior (C1). També n’amplia les funcions per tal que puguin fer les tasques de les dues categories. USTEC·STEs ens manifestem en contra d’aquest canvi.

PROBLEMÀTICA

La convivència entre personal laboral i personal docent dins l’escola rural comporta que hi hagi temes i qüestions que necessiten resposta per part del Departament d’Educació. És per això que des de fa tres cursos, USTEC·STEs exigim una reunió amb les dues direccions del Departament: la de personal docent i la de personal laboral.   

En tractar els temes comuns amb cada una de les direccions per separat, aquestes es posen a jugar a ping-pong, enviant pilotes a l’altra direcció, cosa que impossibilita la negociació amb cada una d’elles. Després de tres anys de reiterades demandes de reunions conjuntes, a hores d’ara, encara no ha estat possible.  

Cal tenir en compte que moltes de les problemàtiques que existeixen al primer cicle d’infantil de l’escola rural són a causa de la mala planificació i del poc reconeixement del personal laboral per part del Departament d’Educació. Si ens centrem i desgranem la problemàtica del personal laboral TEEI, que hauria de ser EDU, ens trobem amb els següents aspectes:

1. BORSA

Amb la titulació del tècnic/a especialista d’educació infantil (TEEI) es pot accedir a dues categories de la borsa de personal laboral:   

 • EDU (B1): funcions de tutoria. Actualment, treballen a les llars d’infants de la Generalitat 0-3.

 • TEEI (C1): funcions sense responsabilitats de tutoria. Treballen dins l’aula d’I3 i en escoles ordinàries. També al primer cicle de l’escola rural, on fan les tasques de TEEI i, a més a més, les mateixes tasques que fan les EDU a les llars d’infants de la Generalitat (0-3). Així doncs, fan funcions de tutoria sense rebre cap remuneració.

Moltes persones apuntades a la borsa de TEEI s’hi van inscriure per a donar suport a I3 i no per a treballar al primer cicle, que per això hi ha la borsa d’EDU i moltes d’elles també hi estan inscrites. 

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • La figura de la categoria d’educador/a de llars d’infants (EDU) al primer cicle de l’escola rural. 

 • La igualtat de condicions per a les persones educadores del primer cicle d’educació infantil (0-3), tant a les llars d’infants de la Generalitat com al primer cicle de l’escola rural.  

A les llars d’infants de la Generalitat hi ha la figura d’EDU (B1) per atendre l’alumnat del primer cicle d’infantil. Cal que tot l’alumnat del primer cicle d’infantil, independentment d’on visqui o s’escolaritzi, sigui educat per la mateixa figura i categoria professional. L’educador/a d’educació infantil és la figura que té funcions de tutoria i el reconeixement econòmic i social per a dur a terme aquesta tasca.  

2. ESPAIS I MATERIALS  

Hi ha centres rurals que no tenen adaptades les aules del primer cicle amb les mínimes condicions de seguretat i d’organització. Així mateix, hi ha aules que es troben separades o allunyades del centre educatiu, i a més sense possibilitat de comunicar-se amb l’escola. A més, en algunes ocasions, la TEEI es troba dins una aula amb manca de material didàctic, educatiu i mobiliari.  

 USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • L’adequació dels espais i materials de tots els centres rurals amb el primer cicle (0-3) implementat.  

 • La ubicació de les aules de primer cicle d’educació infantil dins el recinte escolar. I en cas de trobar-se en edificis separats, que es disposi de sistemes de comunicació directa (intèrfon, telèfon…).  

 És responsabilitat del Departament, segons la seva pròpia instrucció, exigir als ajuntaments l’adequació dels espais amb aquestes condicions, així com la supervisió i validació. A hores d’ara, encara hi ha centres amb manca de material i espais adequats. 

3. ACOLLIDES I DINARS 

Hi ha escoles que no tenen monitoratge d’acollida i migdia per atendre l’alumnat del primer cicle, a causa d’això, l’educador/a ha d’assumir aquestes tasques, cosa que li impedeix fer coordinacions, reunions del centre, tutories, programar, avaluar, fer informes…  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • Monitoratge durant l’acollida i en el temps de migdia per a l’alumnat de 0-3 i que estiguin en igualtat de condicions que la resta d’alumnat de la rural. 

 • Que el personal laboral que educa els infants d’aquesta etapa no hagi d’assumir aquesta tasca i pugui disposar del temps suficient per assistir a les reunions i fer les tasques pròpies de tutoria. 

Segons la normativa del Departament, l’alumnat del primer cicle són infants de ple dret dins l’escola. És imprescindible que gaudir dels espais d’acollida i migdia no sigui a costa del personal educador.  

4. RÀTIOS I EDATS  

A l’escola rural s’escolaritzen infants d’un i dos anys segons la normativa.  Un infant, a partir de quan compleix un any, pot entrar al primer nivell d’educació infantil de l’escola rural en qualsevol moment del curs. Aquest mateix infant que és considerat lactant (I0) en les llars d’infants de la Generalitat, en l’escola rural entra al grup d’I1 i I2. És per això que a les aules del primer cicle de la rural conviuen infants d’un any, de dos i de tres. Cal tenir en compte que estan en moments evolutius molt diferenciats els uns dels altres.  

La ràtio màxima del primer cicle de la rural és de 13 infants. Ens podem trobar amb aules molt diferents les unes de les altres segons l’alumnat: lactants que encara no caminen o tot just comencen, que són d’I0 i es consideren d’I1; infants d’I1 que ja caminen; infants d’I2 que ja corren i que quan fan 3 anys no passen a I3…  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • La reducció de ràtios que es pot aconseguir amb la parella educativa.  

 • Un apropament a les recomanacions que marca la “Red de Atención a la Infancia de la Unión Europea” (4 infants I0, 6 infants I1 i 8 infants I2).  

 • Dues educadores per aula, independentment de la ràtio.  

Si la normativa prescriu que hi ha d’haver el mateix nombre de professionals més un, cal complir-la. A més, cal aplicar el decret que avala la parella educativa a l’aula de 0-3, per a la millora del benestar dels infants. Aquesta fórmula permet abaixar la ràtio, no disminuir el nombre d’infants per aula i atendre millor a la varietat de necessitats del cicle. 

5. SISENA HORA 

Hi ha escoles rurals que fan la sisena hora sense existir una necessitat real. Això, per al personal laboral, suposa dedicar més hores a l’atenció directa a l’alumnat i menys a coordinacions, reunions i preparació.  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • La regulació de les funcions i la distribució horària, en aquest cas, de les TEEI,  i una revisió de l’adjudicació de la sisena hora en aquests centres.  

Amb aquesta regulació horària s’ha de garantir el temps necessari per a: preparació de material, reunions, coordinacions, entrevistes… Per això cal garantir un augment d’hores per a aquestes tasques, i les 25 hores setmanals d’atenció directa a l’alumnat. 

6. NESE  

A hores d’ara, no es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives especials al primer cicle d’infantil, però també existeix, i poques vegades rep suport.  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • Els mateixos drets per a l’alumnat de primer cicle d’infantil que per a la resta d’alumnat de l’escola. S’ha de garantir suport i el seguiment necessari des del moment que es detecta un infant amb necessitats específiques de suport educatiu.  

Tenint en compte que el Departament considera el primer cicle d’educació infantil com a etapa integrada dins l’escola, l’alumnat ha de rebre les mateixes atencions que la resta del centre.  

7. COORDINACIONS  

El personal laboral amb la responsabilitat d’alguna coordinació no s’està remunerant per aquesta tasca i la feina que comporta.  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • La compensació econòmica de les coordinacions i la inclusió en el llistat de funcions de TEEI.

Si el personal laboral fa una feina complementària de coordinació (coordinació d’infantil de primer cicle de ZER, coordinació de riscos laborals…)  ha de tenir un complement en la remuneració.  

8. SUPORT  

Amb el primer cicle a la rural s’incrementa el nombre d’alumnes del centre i el Departament incrementa la dotació amb 0, ½ o 1 suport docent, segons el nombre d’alumnes d’un i dos anys. Aquest suport, però, no està blindat al primer cicle, és per a tota l’escola. Resulta una millora per a la rural, però no resol les necessitats reals del 0-3.  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • La parella educativa al primer cicle d’educació infantil. 

 • Que l’educador/a no estigui mai sol/a a l’aula. 

Si es té en compte el document de les rurals publicat per la direcció de centres públics on s’anomena específicament el suport segons la ràtio, és evident la necessitat que hi hagi dues persones educadores en aquesta etapa. 

9. JULIOL  

L’alumnat finalitza el curs a finals de juny i al juliol no hi ha pràcticament ningú als centres rurals. No obstant això, el personal laboral hi ha d’anar igualment, tot i no poder fer atenció directa a l’alumnat, perquè no hi és.  

USTEC·STEs (IAC) reivindiquem:

 • Que el mes de juliol sigui exclusivament de formació.   

El mes de juliol és període no lectiu, l’alumnat ja està de vacances i no es poden fer hores d’atenció directa a l’alumnat. Així doncs, és una bona oportunitat per fer formació presencial i jornades formatives entre els col·lectius.

Portada Full 478 a 300 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp