Full 477

Febrer de 2024

JUBILACIONS 2024

Quadre per al càlcul de la pensió de classes passives

Anys de servei

Percentatge de l’haver regulador %

Haver anual brut

Haver mensual brut

Grup A1

Grup A2

Grup A1

Grup A2

15

26,92

13.436,87

10.575,14

959,78

755,36

16

30,57

15.258,72

12.009,00

1.089,91

857,78

17

34,23

17.085,58

13.446,78

1.220,40

960,48

18

37,88

18.907,44

14.880,63

1.350,53

1.062,90

19

41,54

20.734,30

16.318,41

1.481,02

1.165,60

20

45,19

22.556,17

17.752,26

1.611,15

1.268,02

21

48,84

24.378,02

19.186,11

1.741,29

1.370,44

22

52,52

26.214,87

20.631,76

1.872,49

1.473,70

23

56,15

28.026,75

22.057,75

2.001,91

1.575,55

24

59,81

29.853,60

23.495,52

2.132,40

1.678,25

25

63,46

31.675,46

24.929,38

2.262,53

1.780,67

26

67,11

33.497,32

26.363,23

2.392,66

1.883,09

27

70,77

35.324,18

27.801,01

2.523,16

1.985,79

28

74,24

37.146,04

29.234,87

2.653,28

2.088,21

29

78,08

38.972,89

30.672,64

2.783,78

2.190,91

30

81,73

40.794,76

32.106,49

2.913,92

2.293,33

31

85,38

42.616,63

33.540,34

3.044,05

2.395,74

32

89,04

44.443,48

34.978,13

3.174,54

2.498,43

33

92,69

46.265,34

36.411,98

3.304,67

2.600,85

34

96,35

48.092,19

37.849,76

3.435,16

2.703,55

35

100

49.914,06

39.283,61

3.565,29

2.805,97

Límit màxim de pensions: 44.450,56€. Per tant, 14 pagues de 3.175,04€

Grups

Havers reguladors

A1

49.914,06€

A2

39.283,61

B

34.399,17

C1

30.170,49

C2

23.869,85

E

20.350,96

Enguany les pensions s’han revalorat un 3,8% respecte de l’import que tinguessin a 31 de desembre de 2023, percentatge que equival al valor mitjà de les taxes de variació interanual de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2023, segons recull l’article 78 del RD Llei 8/2023, de 27 de desembre. Aquesta norma preveu de forma provisional la revalorització de les pensions fins que s’aprovi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2024.

Les reivindicacions principals dels centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que han sortit al carrer els darrers anys continuen ignorant-se. Ni s’han derogat les reformes dels anys 2011 i 2013, ni les reformes laborals del 2010 i 2012. Ara sí que per fi, i almenys de moment, gràcies a la lluita sindical, s’ha fixat de manera permanent la pujada de les pensions sobre la base de l’increment de l’IPC.

USTEC·STEs (IAC) reclamem que es mantingui aquesta pujada de les pensions de manera sostinguda en el temps, de manera que, a poc a poc, es recuperi tot el poder adquisitiu que durant molts anys s’ha anat perdent: https://iac.cat/2022/11/21/defensem-els-drets-socials/

Per tot això, USTEC·STEs (IAC) continuarem impulsant totes les lluites per unes pensions 100% públiques i dignes!

Modalitats de jubilació de les classes passives

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, va modificar el sistema de gestió de pensions d’aquest règim, al qual pertany el funcionariat de carrera que va ingressar amb els processos selectius anteriors al 2011. Si bé el pagament d’aquestes pensions el feia el Ministeri d’Hisenda, aquest ha passat a dependre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Jubilació forçosa

Requisit:

Tenir 65 anys.

La Generalitat l’està declarant d’ofici en complir els 65 anys. Ara bé, es pot sol·licitar en acabar el curs escolar. En aquest cas, la data de cobrament de la darrera nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any en qüestió.

A sol·licitud de l’interessat/da, cada curs és possible perllongar l’activitat un curs més (fins al 31 d’agost del curs següent), sempre que no s’excedeixi el termini màxim de permanència en el servei actiu (el final del curs en el qual es fan els 70 anys).

Per cada any complert de serveis efectius a l’estat entre la data que es fan els 65 i la data de jubilació, es reconeix un percentatge addicional a la pensió resultant.

En el moment de la jubilació real —la data de compliment dels 65 anys o el 31 d’agost—, cal presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació que faciliten els serveis territorials i es percebrà una gratificació de mitja mensualitat de sou base més triennis.

Jubilació voluntària ordinària

– Tenir entre 60 i 64 anys.

– Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim*. Si aquests 30 anys no són tots de classes passives, els darrers 5 anys sí que ho han de ser.

*Ara bé, per cobrar el 100% de l’haver regulador cal tenir 35 anys cotitzats a jornada sencera si es pertany al cos A2, i 32 al cos A1, ja que en aquest darrer cas s’arriba al límit màxim de les pensions.

S’ha de demanar mínim tres mesos abans de complir els 60 anys o de qualsevol data de jubilació desitjada des del compliment d’aquesta edat. Se sol·licita al servei territorial del Departament d’Educació on es tingui la destinació.

Jubilació per incapacitat permanent

El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant; per tant, l’Administració no podrà jubilar d’ofici. No obstant això, tant si li és favorable com si no, la persona interessada sempre tindrà l’opció de recórrer aquest dictamen. En cas que sigui favorable a la jubilació i la persona interessada hi estigui d’acord, s’inicia el procés de jubilació, que pot ser total o absoluta. La total és compatible amb una feina diferent de la que feia el funcionari o la funcionària. Mentre duri la feina, aquesta modalitat tindrà una reducció del 25% si s’han cotitzat 20 anys o més, i del 55% si se n’han cotitzat menys de 20. La jubilació per incapacitat absoluta no permet cap mena de feina i es cobra el 100%. A més, no comporta descompte de l’IRPF.

Peculiaritats de la jubilació per incapacitat permanent

Als anys cotitzats fins al moment en què es produeix la jubilació, s’hi afegiran com a cotitzats la diferència que hi hagi entre l’edat de la persona interessada i els 65 anys, edat en què s’hauria de jubilar forçosament.

Si la persona interessada té menys de 20 anys cotitzats, se li reduirà un 5% de l’haver regulador per cada any que li falti per arribar-hi, fins a un màxim del 25%. Si en té menys de 15 de cotitzats, se li aplica la reducció del 25%, llevat que la incapacitat sigui absoluta, cas en què es cobrarà el 100% de l’haver regulador.

Modalitats de jubilació del règim general de la seguretat social

Regulació pel Decret llei 5/2013, 15 de març, publicat el 16 de març del 2013 (pàg. 21451B), afecta els funcionaris i funcionàries de carrera que van aprovar les oposicions a partir del 2011, el personal funcionari interí, el personal amb contracte laboral i tothom qui es jubila cotitzant al règim general de la seguretat social.

Jubilació ordinària o legal

Requisits:

– Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la seguretat social.

– Tenir dos anys cotitzats en els 15 anys previs a la jubilació.

L’any 2024 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors i treballadores que tinguin 38 anys cotitzats i 9 mesos (o més), a causa de l’aplicació progressiva de la reforma de les pensions que, si no s’atura, augmentarà tres mesos cada exercici fins al 2027.

La resta ho podrà fer amb 66 anys i 6 mesos complerts. Per calcular la pensió, es tindran presents els últims 25 anys cotitzats.

Jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada

Requisits:

– Tenir una edat que sigui inferior en dos anys a l’edat de la jubilació ordinària.

– Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.

Aquesta jubilació, amb els canvis recents, té una reducció per cada mes que en el moment de jubilar-se falti per complir l’edat legal de jubilació.

Els nous coeficients reductors se situen entre aquests trams mínims i màxims:

  1. En cas de tenir cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, anticipar la jubilació suposarà una reducció en la pensió d’entre el 21% (24 mesos abans) i el 3,26% (un mes abans).

  2. Entre 38 anys i 6 mesos cotitzats i 41 anys i 6 mesos, la reducció màxima serà del 19% (24 mesos abans) i la mínima del 3,11% (un mes abans).

  3. Entre 41 anys i 6 mesos cotitzats i 44 anys i 6 mesos, el coeficient serà entre el 17% (24 mesos abans) i el 2,96% (un mes abans).

  4. Per a qui té 44 anys i 6 mesos cotitzats o més, la reducció serà d’entre el 13% (24 mesos abans) i el 2,81% (un mes abans).

Complement dirigit a la reducció de l’escletxa de gènere en les pensions del règim de classes passives i de la seguretat social

Aquest complement es reconeix a les pensions causades a partir del 4 de febrer del 2021 i substitueix l’anterior per maternitat, ja que el TJUE ha considerat discriminatori que es reconegués dret a un complement de pensió per aportació demogràfica només per a dones amb almenys dos fills. El nou complement es mantindrà mentre l’escletxa de gènere de les pensions de jubilació sigui superior al 5% i consisteix en:

El dret de les dones que hagin tingut un o més fills o filles naturals o adoptats a un complement per cada fill o filla si són beneficiàries:

a. En el cas de la seguretat social, d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viudetat (en queda exclosa la jubilació parcial).

b. En el cas de les classes passives, d’una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat.

Aquest dret es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no hi hagi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor i si aquesta és també una dona, es reconeixerà a la dona que rebi pensions públiques de suma més petita. Aquest altre progenitor, a més de complir certs requisits, haurà d’acreditar un perjudici en la seva carrera de cotització per raó de naixement o adopció de fills/es per haver assumit tasques de cura.

Cada fill/a genera dret a un complement fins a 4. Enguany el complement consisteix en 33,20 euros mensuals, abonats en 14 pagues juntament amb la pensió. La LPGE fixarà cada any aquest complement, que s’incrementarà en el mateix percentatge previst per a les pensions contributives. L’import del complement no es tindrà en compte per a l’aplicació del límit màxim de les pensions.

Beneficis per tenir fills o filles

D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 235), a les dones que en donar a llum no estaven en actiu (no treballaven) se’ls reconeixen 112 dies de cotització a l’efecte de jubilació.

D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 236), es reconeixen com a períodes cotitzats el temps comprès entre els nou mesos anteriors al naixement (o als tres anteriors a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció) i els 6 anys de la criatura, a les persones que van haver de deixar la feina o la van perdre pel fet de tenir cura d’aquests infants. Durant l’any 2024, aquest període de cotització reconegut és de 270 dies com a màxim.

Vacances

El professorat que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre (2,5 dies per mes). És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances mínim un mes abans de la data d’inici del seu gaudiment.

Les persones que es jubilen no poden optar per l’opció del cobrament dels dies de vacances meritats, tret que sigui impossible gaudir-ne pel fet de trobar-se en situació d’incapacitat temporal, situació en què es liquidarà d’ofici.

Jubilació en el règim general de la seguretat social

A partir de l’1 de gener del 2013, van entrar en vigor unes noves condicions de jubilació per als treballadors i treballadores que cotitzen al règim general de la seguretat social, com és el cas de les persones docents interines i substitutes i del funcionariat de carrera amb oposicions a partir de l’1 de gener del 2011.

Adjuntem el quadre del sistema transitori que s’aplica fins a l’any 2027.

Anys

Períodes cotitzats

Edat exigida

2020

37 anys o més

65 anys

menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 anys o més

65 anys

menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 6 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 9 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 9 mesos

67 anys

Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp