Full 470

Novembre de 2023

RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

Personal laboral del Departament d’Educació.

 

La reclassificació professional del personal laboral del Departament d’Educació (PAE, fisioterapeutes…) a grups professionals superiors als actuals s’havia d’haver implementat a partir del 1990, en el cas de les categories professionals el requisit d’accés a les quals era un cicle formatiu de grau mitjà, i a partir del 2006, en les que el requisit d’accés era un cicle formatiu de grau superior. Aquest canvi, que suposa un gran salt qualitatiu, és conseqüència del reajustament que es va veure obligat a fer el Govern espanyol, segons el qual la titulació de tècnic/a en FP (antiga FPI) s’ubicava al mateix nivell educatiu que el batxillerat (estudis secundaris) i la de tècnic/a superior (antiga FPII) en el nivell d’estudis superiors. En concret, les lleis que ho van fer possible van ser:

– Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, LOGSE, a l’article 17 (grau mitjà).

– Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE, a l’article 3.5 (grau superior).

– Estatut bàsic de l’empleat públic, EBEP, al capítol II, article 76.

Després de la reforma educativa que va suposar la LOGSE, el títol de tècnic/a d’FP passa a ser considerat com a un títol del mateix nivell acadèmic que el batxillerat i amb la reforma educativa conseqüència de la LOE, el títol acadèmic de Tècnic Superior (antic FP2) passa a ser considerat com a títol superior al mateix nivell que l’educació superior, com els estudis universitaris.

Posteriorment:

* El VI Conveni col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, aprovat un any abans de la publicació de l’EBEP i el mateix any que la LOE, no va recollir la classificació de les categories professionals en tres grups (A, B i C) ni va tenir en compte el nivell acadèmic de les titulacions de tècnic/a i de tècnic/a superior marcades per la LOE ni les titulacions universitàries en el marc d’un espai educatiu superior concretat als Acords de Bolonya i posteriors. Això va ocasionar un greuge econòmic i professional que perdura fins a l’actualitat.

USTEC·STEs (IAC) exigim l’adequació normativa i la dotació pressupostària adient per implementar la reclassificació de les categories professionals conforme la Llei d’educació, l’estatut bàsic de l’empleat públic i les diferents lleis de la funció pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta línia, exigim la incorporació i aprovació de la reclassificació en el VII Conveni col·lectiu que està en vies de negociació amb efectes retroactius en data d’entrada en vigor de les referides lleis orgàniques.

Taules retributives:

Quin és el sou actual de fisioterapeuta (grup B) i quin ha de ser per la categoria professional que ens correspon (grup A1):

Quin és el sou actual d’educador/a d’educació especial (EEE), integrador/a social (TIS) i tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI) (grup C1) i quin ha de ser per la categoria professional que ens correspon (grup B):

Vetllarem perquè la reclassificació professional sigui d’aplicació per a totes les categories del personal laboral del Departament d’Educació, perquè per acord de modificació de Conveni s’estableixi com a requisit d’accés una nova titulació que ho faci possible (auxiliar d’educació especial -AEE-, oficial de primera, cuiner/a -CUI-, etc.).

USTEC·STEs (IAC)

Treballem per a la reclassificació de les nostres categories professionals.

Per això exigim l’augment de la partida pressupostària destinada al personal laboral del Departament d’Educació.

PROU PRECARIETAT!

portada per web a 72 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
Afilia't a USTEC·STEs. No depenem de fons públics i subvencions.