Full 465

Octubre de 2023

ELS HORARIS D’FP I SECUNDÀRIA,

REVISA EL TEU!

18 hores lectives i no més de 24h hores setmanals de permanència al centre.

Encara hi ha molts dubtes i desconcert pel que fa a l’horari del professorat de secundària. Un gruix important de les consultes que rebem diàriament els delegats i delegades d’USTEC·STEs (IAC) estan relacionades amb l’incompliment del marc horari del professorat per part dels equips directius.

Les irregularitats pel que fa a la distribució horària dels i les docents són ara mateix un fet generalitzat que vulnera els drets com a treballadores i treballadors i és prioritari per al nostre sindicat posar fre a aquest flagrant incompliment de la normativa.

Aquest full té una triple finalitat:

  • Informar: Perquè coneguis de manera clara com se t’ha de distribuir l’horari laboral i oferir-te vies de solució si hi detectes cap irregularitat.

  • Denunciar: Són intolerables les males pràctiques d’algunes direccions pel que fa a l’incompliment del marc horari del professorat de secundària.

  • Reivindicar: No ens cansarem d’exigir al Departament d’Educació els recursos necessaris per fer front a les creixents necessitats que es viuen a l’aula. La solució no és fer-nos treballar més hores de les legals, sinó dotar el sistema del personal necessari perquè els centres puguin funcionar amb normalitat.

Quines lleis i normes regulen el nostre marc horari?

El Parlament de Catalunya, dins del debat dels pressupostos, va aprovar l’horari de permanència al centre del professorat de secundària establint-lo en 24h. Aquesta decisió parlamentària va suposar una petita victòria de la lluita unitària sindical per a la recuperació de les condicions laborals arrabassades fa 12 anys durant l’anterior crisi econòmica.

En conseqüència la Llei d’Educació de Catalunya (LEC 12/2009) recull en la disposició addicional 31.4 que l’horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals.

Els Documents per a l’organització i la gestió dels centres també recullen, en l’apartat dedicat al personal docent, tant la distribució horària com les tasques que s’han de realitzar en cada franja horària.

18 hores lectives: Un gran guany acompanyat de polèmica.

A inicis del curs 2022-23 i davant l’amenaça per part dels sindicats de continuar amb les mobilitzacions i vagues, el Departament va cedir a les pressions sindicals amb el retorn de l’hora que ens havien arrabassat anys enrere. Tot i que la decisió i la calendarització proposada pel Departament ens semblaven precipitades, USTEC·STEs vam decidir signar l’acord entenent que suposava una gran millora i guany pel nostre col·lectiu.

La mesura va començar a aplicar-se el gener del 2023 i va provocar un desgavell organitzatiu als centres. Tot i això, volem assenyalar que, malgrat els inconvenients que va ocasionar a inicis del segon trimestre, a hores d’ara hem consolidat un guany importantíssim. Un guany que, d’altra manera, avui no tindríem, amb tots els canvis produïts en la conselleria.

infografia horaris secundària i Fp 2023 24

 

Què he de fer i què no en l’horari de permanència al centre de 24 h?

Totes aquelles activitats o reunions que es realitzin de manera periòdica han de quedar recollides dins del nostre horari de permanència al centre de 24 hores. Aquestes tasques inclouen, entre altres, l’activitat lectiva, la tutorització de l’alumnat, les hores fixades d’atenció a les famílies, les tasques de coordinació, les reunions de departament i d’equips docents i les guàrdies.

Per tant, aquestes tasques esmentades no es poden realitzar en les 6 hores d’horari no fix, com tampoc en les 7,5 hores d’activitats organitzatives que tenen un caràcter de treball i organització individual.

Cap tasca que impliqui una certa periodicitat, sigui setmanal, quinzenal o mensual, pot realitzar-se fora de les 24 hores de permanència al centre. Això inclou formacions i qualsevol reunió o tasca amb altres docents, així com la designació d’hores setmanals per a l’atenció a les famílies.

Tasques a realitzar en les 24h de permanència al centre:

Distribució horària

Tasques a realitzar

18h lectives

Classe amb l’alumnat

6h de permanència al centre en horari fix

Guàrdies i altres vigilàncies

Atenció a les famílies

Reunions setmanals d’equip docent

Reunions de departament

Coordinacions d’àmbit i de tutories

Comissió d’atenció educativa inclusiva

Coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat

Seminaris de coordinació d’equips directius

Formació en el centre

Subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent

Altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions.

No més de 3h de guàrdia setmanals.

Val a dir que fa uns anys les 6 hores de permanència al centre es desglossaven d’aquesta manera: tres hores de guàrdia al centre i les altres tres per a activitats complementàries com les descrites anteriorment. Els darrers anys, però, hi ha hagut una pèrdua considerable també en aquest àmbit, ja que actualment es dediquen 4 hores a les guàrdies i, per tant, només es disposa de 2 hores per a totes les altres tasques. Això és completament inviable i suposa el principal motiu perquè les direccions desviïn (de manera irregular) la realització d’aquestes tasques dins de l’horari no fix.

Des d’USTEC·STEs reivindiquem fixar un nombre determinat de guàrdies setmanals (no més de 3) per tal de poder dur a terme les altres tasques dins el marc de l’horari fix i no haver-hi de dedicar temps personal com està ocorrent avui dia.

COM ES DISTRIBUEIX L’HORARI DEL PROFESSORAT:

Quines tasques pot encomanar-me la direcció en les 6 hores d’horari no fix?

La direcció del centre pot convocar-te, amb antelació i de manera puntual, a assistir a diferents reunions o activitats que per raons organitzatives no es poden realitzar dins de les 24 hores de permanència al centre per no tenir un caràcter periòdic.

Aquestes activitats són la participació en claustres o reunions d’avaluació. També la participació en sortides amb l’alumnat que excedeixen les hores de permanència, així com l’assistència a la jornada de portes obertes que pugui organitzar el centre.

La direcció també pot convidar-te a participar en formacions, tot i que l’assistència tindrà sempre un caràcter voluntari.

Quines altres tasques queden emmarcades dins les 6h d’horari no fix?

Fora de les 24 hores de permanència al centre, el professorat ha d’executar altres tasques que garanteixin els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat així com el seguiment de cada individu. Aquestes tasques les realitzem en un horari flexible, ja que tenen un caràcter puntual i no es realitzen de manera periòdica.

Algunes d’aquestes activitats són:

  • Avaluació i seguiment de l’alumnat.

  • Reunions amb agents externs: especialistes com personal de psicologia, treballadors/es socials, professionals de l’EAP, EAIA, CSMIJ, SSAP i altres centres educatius i entitats.

  • Coordinació de sortides.

  • Tasques burocràtiques.

  • Tasques relacionades amb els projectes de millora o transformació.

Recordem que les reunions amb les famílies i la tutorització de l’alumnat s’ha de realitzar dins les 24 hores de permanència al centre, en cap cas hem de designar hores amb caràcter fix per acomplir aquestes tasques.

Els equips directius de cap manera poden prefixar quan durà a terme el o la docent aquestes tasques ni fiscalitzar-les.

L’horari dels docents necessita una regulació clara.

Per al Departament d’Educació, la decisió del Parlament de retornar-nos les 24 hores de permanència al centre va suposar un cop dur, ja que posa en evidència la política de retallades i la nul·la voluntat d’inversió en un dels sectors més determinants per al futur de la nostra societat.

Amb aquest panorama i les contínues queixes de les direccions per no poder complir amb els objectius marcats si no s’amplien les plantilles, el Departament fa els ulls grossos davant les irregularitats pel que fa al marc horari docent sense cap voluntat de regular la situació.

Aquesta situació provoca un gran desconcert en el professorat, que assumeix molts cops tasques que, o bé no li pertoca fer, o bé hauria de realitzar dins l’horari de permanència al centre.

Gràcies a la norma d’autonomia de centres, les direccions fan i desfan a la seva conveniència i això provoca greuges comparatius entre els i les docents en funció del centre on treballen o la sensibilitat de l’equip directiu.

Sessions lectives de 60’:

Està estipulat que les classes han de ser de 60 minuts. D’altra manera no es compliria amb les hores marcades pel currículum general (article 14 i annex 7 del Decret 175/2022, de 27 de setembre). S’està estenent la mala praxi de reduir el temps d’una classe per tal d’acumular minuts i convertir-los en una hora lectiva més. Aquesta situació suposa de nou un abús, perquè el professorat treballa en unes condicions que no són les establertes per la llei.

El temps d’esbarjo forma part de les 24h de permanència al centre?

No, actualment s’està també estenent la mala praxi de no comptabilitzar el temps d’esbarjo com a temps de permanència al centre. Des d’USTEC·STEs (IAC) defensem que tot allò que implica permanència al centre (inclòs el temps de l’esbarjo) ha de comptabilitzar com a temps de permanència i que les guàrdies d’esbarjo segueixin comptabilitzant com a 1h en lloc de 30 minuts.

I preparar classes, corregir, programar, documentar-nos, formar-nos… quan?

Disposem de 7 hores i mitja setmanals per fer totes aquelles tasques que són l’eix principal de la nostra tasca docent: seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

A la majoria aquestes hores ens resulten insuficients i sovint dediquem moltes més hores per enllestir totes aquestes tasques. Si hi sumem que moltes direccions estan copsant aquestes hores per a la realització de tasques que haurien de dur-se a terme en horari fix, el resultat esdevé un professorat sobrecarregat de feina que ha de dedicar més temps de l’establert pel marc horari laboral.

En aquest sentit, trobem que actualment centenars de docents tenen dos horaris: un horari A, que és el que es fa arribar a inspecció i aquesta aprova; i un horari B on consten unes hores de permanència al centre amb caràcter fix, però que és extraoficial i, recordem-ho, il·legal.

Què he de fer si el meu horari no compleix amb la normativa vigent?

Si després del que has llegit detectes que el teu horari sobrepassa les 24 hores de permanència al centre o bé se t’han assignat tasques que no consten al teu horari oficial (se t’està aplicant un horari B), et demanem que contactis amb nosaltres per tal que et puguem ajudar a resoldre aquesta situació. Des d’inici de curs, USTEC·STEs (IAC) ens hem marcat com a prioritari garantir l’adequació horària dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Som prou conscients de la perversió del sistema actual que compta amb una legislació com la d’Autonomia de centres, el Decret de plantilles i el Decret de direccions. Això facilita que les direccions puguin fer i desfer, sovint incomplint la normativa, sense l’oposició dels claustres a la vulneració dels seus drets laborals.

En aquest context, el nostre sindicat t’acompanyarà i intervindrà mantenint el teu anonimat si així ho desitges.

Quin és el posicionament d’USTEC·STEs (IAC)?

Com ja s’ha dit, des d’USTEC·STEs (IAC) vetllarem pel compliment de la normativa pel que fa a l’horari laboral dels i les docents i denunciarem aquells casos que després del diàleg amb les direccions i inspecció no s’hagin resolt de manera favorable.

Denunciem el rumb que està prenent el Departament pel que fa a permetre irregularitats en l’horari laboral i, fins i tot ens atreviríem a dir, a fomentar-les amb la vulneració deliberada de la normativa existent.

Creiem que les necessitats actuals dels centres educatius no es poden resoldre amb sobrecàrrega de tasques al personal docent. La solució implica dotar de més professionals el sistema i una voluntat ferma d’invertir en el sistema educatiu, aportant-hi tots aquells recursos necessaris.

Portada Full 465 horaris secundària i FP 2023 a 72 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
Cartell quadrat submari Bo ret a 72 ppp
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp