Full 463   

Octubre de 2023

Curs 2023-2024

Processos d’estabilització

Els processos d’estabilització estan a punt d’acabar i la lectura que en fem és diàfana: no han aconseguit el seu objectiu d’estabilització per una part important del col·lectiu docent amb molts anys d’antiguitat al servei. En vista d’això i l’evolució de l’interinatge els darrers anys, sembla improbable que la taxa d’interinatge baixi per sota del 8% abans de la fi de l’any 2024, tal com estableix la Unió Europea.

Aquests processos es van encetar amb un concurs de mèrits (CM) que, tal com hem assenyalat reiteradament des d’USTEC·STEs (IAC), ha estat insuficient, com demostra el fet que més de quatre mil persones amb serveis prestats des d’abans de l’1 de gener de 2016 (llindar que marcava la llei estatal) no s’hi han estabilitzat.

Posteriorment, el concurs d’oposició extraordinari (COE), segons els resultats de les proves de la fase d’oposició, sembla que deixa prop de 800 places (aproximadament el 8% de les ofertes) sense ocupació.

A més, aquest concurs ha mostrat, un cop més, com és d’injust el procés d’oposicions. L’opacitat dels criteris de correcció genera fortes disparitats entre les notes dels diferents tribunals d’una mateixa especialitat. Un cas flagrant és el de l’especialitat de CN Biologia i Geologia, a secundària, on només el 39% d’aspirants del Tribunal 4 havia aprovat a les notes provisionals, mentre que al Tribunal 11 aquest percentatge pujava fins al 93%.

És per això que el COE ha enregistrat un rècord de reclamacions de notes, 8.440, que representen el 30% dels docents que es van presentar a oposicions. Reclamacions que ha calgut fer a cegues, ja que els i les aspirants no coneixen a què es deu la nota perquè no tenen accés a les correccions, al contrari que en processos anteriors. La falta de transparència reapareix en el procés de revisió de les reclamacions, gestionades pels mateixos tribunals que van corregir les proves.

USTEC·STEs (IAC) defensem que es publiquin, amb anterioritat a les proves d’oposicions, unes rúbriques d’avaluació per a cada especialitat, amb un desglossament detallat de com es puntuen; és a dir, exactament allò que fem nosaltres com a docents en el nostre dia a dia amb l’alumnat. Així mateix, un cop avaluades les proves, tot aspirant hauria de poder accedir a les correccions i disposar d’un termini suficient per fer possibles reclamacions. Només així es podran garantir unes mínimes condicions d’igualtat i transparència.

Full 463 imatge 1

Tribunals d’oposicions

Un capítol a part mereixen les condicions laborals dels i les membres dels tribunals, regulades pel Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. Aquest decret, amb 15 anys d’antiguitat, estipula unes retribucions totalment insuficients avui dia, en vista de la inflació que acumula la nostra economia. Cal un nou decret amb indemnitzacions actualitzades i revisables d’acord amb la inflació. S’han de retribuir no només les sessions d’avaluació d’aspirants, sinó també el temps estimat per poder llegir i revisar amb atenció les programacions presentades.

Alhora, cal augmentar la dotació de membres dels tribunals, per tal de reduir la ràtio de correccions i, per tant, la càrrega de feina. Diversos membres de tribunals han manifestat, a més, queixes per: canvis de criteris de sessions enmig del procés; no rebre rúbriques de correcció de la part A fins ben començat el procés; creació de l’aplicació GTO per avaluar aspirants un cop ja havien començat les proves; una aplicació GTO poc accessible, intuïtiva i visual; dificultats burocràtiques per cobrar dietes, les quals es percebran un any més tard d’haver acabat el procés; etc.

Amb el nou curs en marxa, els tribunals han hagut de dedicar moltes hores a atendre l’allau de reclamacions de notes, sense disposar d’hores d’alliberament als centres. Això provoca una nova sobrecàrrega i una gran dificultat per fer la feina corresponent als centres educatius. La modificació dels terminis per publicar les notes definitives afecta no només les persones aspirants, sinó també els membres dels tribunals i la possibilitat de conciliar.

Un procés garantista pels i les aspirants hauria de preveure que les revisions de les reclamacions les fessin tribunals diferents dels de les notes provisionals; però per això cal també millorar la dotació i les condicions laborals dels tribunals.

Full 463 imatge 2

No perdem cap plaça!

USTEC·STEs (IAC) considerem inacceptable que quedi deserta ni una sola plaça identificada als processos d’estabilització.

El Decret llei 5/2023, a l’article 217, habilita la convocatòria d’un nou procés d’estabilització. Entenem que totes aquelles places del CM i del COE que quedin desertes haurien d’oferir-se en aquest nou procés, preferentment en un nou CM. En tot cas, no acceptarem cap traspàs de places d’aquests processos al CO ordinari previst pel 2024, perquè això, a més, aniria en contra de la llei.

USTEC·STEs hem posat tots els nostres esforços a evitar que hi hagi un ERO encobert a l’educació pública catalana. El passat mes de juliol vam signar un acord a la mesa de funció pública, a través de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que garanteix que tot/a docent en abús de temporalitat que no superi ni el CM ni el COE i que, per tant, tal com reconeix la llei, tingui dret a una indemnització, tingui garantida la continuïtat a la borsa sense pèrdua de número ni antiguitat, amb independència de si se li ofereix la continuïtat al lloc de feina o de si rep una indemnització per acomiadament.

Ara hem de fer valdre aquest acord, que, d’afegitó, reconeix la possibilitat que, en el cas d’Educació, s’habiliti una taula de negociació per a un pacte d’estabilitat. Qualsevol persona que hagi seguit les nostres publicacions sap que des d’USTEC·STEs fa anys que demanem i defensem un pacte d’estabilitat per tothom qui, a finals de 2024, porti més de tres anys de serveis prestats i no hagi pogut estabilitzar-se. En definitiva, que aquestes persones no perdin la feina. Alhora, continuem demanant processos d’estabilització per mèrits amb barems justos que posin l’antiguitat com a criteri principal i garanteixin que tota persona en frau de llei accedeixi a la condició de funcionària de carrera.

Full 463 imatge 3

Formació professional

Pel que fa a la formació professional (FP), el desgavell és majúscul. D’una banda, no s’ha permès la integració al cos de secundària del professorat del cos de professorat tècnic d’FP a persones interines les especialitats docents de les quals estan adscrites al cos de secundària des del 19 de setembre de 2021. De l’altra, a persones que s’han estabilitzat per CM durant el COE (com a resultat de les renúncies) se’ls ha impedit triar en quin dels dos processos volien seguir i se’ls ha apartat del COE, pel fet de formar part del mateix cos al qual es presenten. Tot plegat, sense obviar que ara com ara el professorat interí de les especialitats del nou cos de professorat especialista de sectors singulars de l’FP continua adscrit al cos PTFP, el qual està en vies d’extinció, amb la pèrdua de drets que això comporta.

Personal laboral

Tampoc és positiva la valoració que fem dels processos d’estabilització del personal laboral. El nombre de places oferides, tant via CM com d’oposicions, ha estat igualment insuficient.

USTEC·STEs (IAC) vam presentar un recurs contra el CM per tal que augmentessin les places de TEEI, TIS i educadors/es de llars d’infants.

En el cas de les TEEI, aproximadament 70 persones en abús de temporalitat no estabilitzades al CM no han tingut l’oportunitat de fer-ho via oposicions, ja que no se n’han convocat d’aquesta categoria. A la resta d’especialitats, tot apunta que tornaran a quedar places desertes.

Com a USTEC·STEs (IAC), volem un pacte d’estabilitat que doni garanties de continuïtat també al personal laboral, així com un nou CM.

Foto Full 463 processos_estabilització
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
Afilia't a USTEC·STEs. No depenem de fons públics i subvencions.