Cicles formatius de grau bàsic

Els estudis de formació professional són els ensenyaments reglats més connectats amb el mercat laboral. Donen resposta a la necessitat de professionals qualificats i qualificades, especialitzats i especialitzades en els diferents sectors de producció. L’oferta formativa atén les tendències del mercat laboral, tant les ocupacions demandades com les ocupacions emergents, en un entorn laboral canviant. Amb aquesta finalitat, s’organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells. El primer nivell és el corresponent als cicles formatius de grau bàsic.

Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’educació primària, l’educació secundària obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic (CFGB) constitueixen l’educació bàsica.

A qui van adreçats?
Aquests cicles formatius són una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges professionals i que presentin més possibilitats d’aprenentatge i d’assoliment de les competències d’educació secundària obligatòria en un entorn vinculat al món professional. Van dirigits a l’alumnat que ha cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs), amb la proposta de l’equip docent mitjançant el Consell orientador.

Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos cursos acadèmics.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria i del títol de tècnica o tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Què necessito per accedir-hi

Per accedir a un cicle formatiu de grau bàsic, cal complir simultàniament els requisits següents:

  • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.
  • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
  • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen un cicle formatiu de grau bàsic poden accedir:

  • als cicles formatius de grau mitjà,
  • al batxillerat o
  • al món laboral.