Formació en prevenció

Llocs on es poden realitzar cursos sobre prevenció

  • Cursos de la Xarxa Telemàtica d’Educació de Catalunya

Prevenció de Riscos Laborals

Aquí trobareu publicada la formació que es fa cada trimestre sobre Riscos Laborals.

Salut docent 

Són cursos en línia o semipresencials. Aquests cursos s’ofereixen per detectar problemàtiques específiques en els exàmens de salut que el Departament fa als treballadors i treballadores. Cerqueu per la matèria Salut Laboral.

 

  • Escola d’Administració Pública de Catalunya

Ofereix activitats formatives per al personal de la Generalitat. Cerqueu per la temàtica de Prevenció de Riscos Laborals.

 

  • L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball proveeix els continguts d’aquest apartat de seguretat i salut laboral de la web del DTSF.

L’ICSSL és l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Organitza, desenvolupa i promou la investigació i les activitats relacionades tant amb la formació i la seva promoció, com les de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

En el següent enllaç trobareu formació sobre seguretat laboral, informació sobre nivells i funcions, un cercador de cursos i material didàctic, per a treballadors, empresaris i professionals de la prevenció.

 

  • Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) té la missió de promocionar i donar suport a la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina, donant així compliment a les funcions que ens encomana la Llei de PRL.

En la seva web, a banda de molta informació tècnica, ofereix formació sobre Prevenció de Riscos Laborals.