Delegades i delegats de prevenció: Qui som i què fem?

Què fem? Qui som?

Som persones de USTEC-STEs (IAC), delegats i delgades de prevenció de riscos laborals que dediquem la nostra feina a intentar que les condicions de treball dels i les treballadores del Departament d'Educació millorin i no siguin causa del deteriorament de la nostra salut.

En concret intentem vetllar per què els riscos més importants de la nostra feina (estrès laboral, problemes de veu i musculoesquelètics) ens afectin el mínim possible.

També lluitem perquè el Departament assumeixi les seves responsabilitats i quan una persona emmalalteix, no se la tregui de sobre, i li adapti el lloc de treball al seu estat de salut. És un repte difícil però que creiem que podem superar, sobretot si comptem amb el vostre ajut i la vostra col·laboració.

Aquest espai pretén facilitar el contacte entre el sindicat i els i les treballadores de l'Educació en matèria de salut laboral.

 

                                                                

 

Delegats  i delegades de la USTEC-STEC

 

Llista de persones delegades de la USTEC-STEs (IAC), classificades per SSTT

Competències i facultats

Funcions

Garanties i secret professional   

 

Llista de persones delegades de la USTEC-STEs (IAC), classificades per SSTT

 

Consorci Barcelona

Carme Alegre

Aduna Olaizola

Joan Sebastià

Anaïs López

carmealegre@sindicat.net

aduna@sindicat.net

joanseb@sindicat.net

anais@sindicat.net

 

Barcelona Comarques  

Montse Gregoriano

Dani Ocaña

Carles Arbó

Pilar Pinter

montsegregoriano@sindicat.net

dani.ocana@sindicat.net

carlesarbo@sindicat.net

pilar@sindicat.net

 

Baix Llobregat  
Àlex Junamartí alex@sindicat.net

Rosa Berrio

Mireia Valentí

rosaberrio@sindicat.net

mireia@sindicat.net

 

Catalunya Central  
Ester Plans ester@sindicat.net
Denci Panadés denci@sindicat.net
LIdia Blanch lidiablanch@sindicat.net
   
Maresme-Vallès Oriental  
Bet Pla betpla@sindicat.net

Mar Pijuan

Miquel Coll

mar.pijuan@sindicat.net

miquel@sindicat.net

 

Vallès Occidental  
Dani Martín danimartin@sindicat.net
Marta Maza marta@sindicat.net
Manel Vázquez manelvazquez@sindicat.net
   
Girona  
Jordi Botargues  jordigirona@sindicat.net
Dani Turón danit@sindicat.net
Gloria Polls gloriapolls@sindicat.net
Ferran Girones ferrangirones@sindicat.net
Silvia Cadanet silvialaborals@sindicat.net
   

LLeida

 
Rosa Aguilà lleida@sindicat.net
Àngels Martínez lleida@sindicat.net
Maite Giné lleida@sindicat.net
Laura Mòdol lleida@sindicat.net
   
Tarragona  
Salvador Pujol tarragona@sindicat.net
Alexis Auderset alexisauderset@sindicat.net
Magda Aymamí tarragona@sindicat.net
   
Terres de l'Ebre  

Toni Hurtado

Liliana Albacar

Marc Martínez

tortosa@sindicat.net

tortosa@sindicat.net

tortosa@sindicat.net

                                                       

 

Competències i facultats

 • Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat a millorar l’acció preventiva.

 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i treballadores en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

 • Ser consultats i consultades per l’Administració de la Generalitat sobre determinades decisions, abans que siguin executades (alguns exemples serien la planificació i organització de la feina, la introducció de noves tecnologies, l’organització d’activitats de protecció de la salut i la prevenció de riscos laborals, la designació de les persones encarregades de les mesures d’emergència, procediments d’informació i documentació, la formació en matèria preventiva, etc.).

 • Exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

 • Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en el desenvolupament d’un ambient saludable en els seus centres de treball.

 • Ser informats i consultats en el cas de coordinació d’activitats empresarials.

                                                          

Funcions

 • Acompanyar el personal tècnic en les avaluacions de tipus preventiu de l’ambient de treball i també, en els termes previstos a l’article 40 de l’LPRL, els inspectors/res de Treball i Seguretat Social en les visites i les verificacions que duguin a terme als centres de treball, a fi de comprovar que es compleixi la normativa sobre prevenció de riscos laborals i formular les observacions que creguin oportunes.
 • Tenir accés, amb les limitacions previstes a l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals, a la informació i la documentació referent a les condicions de treball necessàries per a l’exercici de les seves funcions i, particularment, a la prevista en els articles 18 i 23 de l’esmentada Llei. Quan la informació estigui subjecta a les limitacions indicades sobre dades que afectin la seguretat pública d’instal·lacions específiques, de les quals s'informarà als comitès de seguretat i salut, només podrà ser coneguda de manera que es garanteixi el respecte a la confidencialitat.
 • Ser informats/es per l’Administració de la Generalitat sobre els danys produïts en la salut dels treballadors/es quan en tingui coneixement; els delegats i les delegades es poden presentar, encara que sigui fora de la seva jornada laboral, al lloc dels fets, a fi de conèixer-ne les circumstàncies i podran participar en els equips que investiguin les causes d’un accident laboral, tot respectant sempre les limitacions inherents al manteniment del dret a la intimitat de les persones accidentades.
 • Rebre de l’Administració de la Generalitat les informacions que tingui de les persones o els òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció de l’Administració, com també dels òrgans competents per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, sense perjudici del que disposa l’article 40 de l’LPRL, en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Fer visites als llocs de treball per exercir la funció de vigilància i control de l’estat de les condicions de treball; amb aquesta finalitat podran accedir a qualsevol zona i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors i treballadores, de manera que no s’alteri el desenvolupament normal del procés productiu.
 • Exigir a l’Administració de la Generalitat que adopti mesures de tipus preventiu, tal com disposa l’article 16 de l’LPRL, per millorar els nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores; amb aquesta finalitat poden fer propostes a l’Administració i al Comitè de Seguretat i Salut perquè s’hi discuteixin. En cas que l’Administració no adopti aquestes mesures proposades pel delegat/da de prevenció, n’exposarà els motius a través del comitè de seguretat i salut corresponent, d’acord amb les normes de funcionament intern de cada comitè.
 • Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores que s’adopti l’acord de paralització d’activitats a què es refereix l’apartat 3 de l’article 21 de l’LPRL.
 • Exercir els drets i les facultats previstes a l’article 15 del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de l’LPRL, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • Els informes que hagin d’emetre els delegats i delegades de prevenció s’han d’elaborar en un termini de quinze dies o en el temps imprescindible quan calgui adoptar mesures adreçades a prevenir riscos imminents. Un cop transcorregut aquest termini sense que se n’hagi emès l’informe, l’Administració aplicarà la seva decisió.

top secret

Garanties i secret professional

 • Els delegats i delegades de prevenció gaudeixen de les mateixes garanties de què disposen els i les representants del personal laboral o funcionari a l’Administració de la Generalitat.
 • Els delegats i delegades de prevenció observaran el secret professional pertinent pel que fa a les informacions a què tinguessin accés com a conseqüència de la seva actuació representativa en el si de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 65 de l’Estatut dels Treballadors i els articles 10, paràgraf segon, i 11 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.

 

Participa! 

Esperem els teus comentaris, preguntes, opinions, denúncies i suggeriments per tal de poder tenir més coneixement dels vostres problemes de salut, tan individuals com de l'àmbit del centre, i intentar buscar la millor solució. 

Escriu-nos als mails dels delegats i delegades de prevenció d'USTEC-STEs (IAC) a cada Servei Territorial, que has trobat en aquesta mateixa pàgina.

Animem a participar especialment a tots els i les coordinadores de prevenció de riscos dels centres!                                                                                                      

Informa't!

En aquesta web trobaràs informació sobre temes de salut laboral així com respostes a les preguntes més freqüents.

 

Afilia't!

La nostra força és la teva participació