Concurs – oposició cos inspecció 2022


Normativa


Terminis previstos

 • Presentació de sol·licituds: de l’1 al 21 de setembre de 2022
 • Publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses: 29 de setembre de 2022
 • Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses: del 30 de setembre al 14 d’octubre de 2022
 • Previsió de publicació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 24 d’octubre de 2022
 • Previsions per a la primera part de la fase d’oposició: per a la resolució del cas pràctic, el dissabte 5 de novembre de 2022; lectures davant el tribunal, entre novembre i desembre
 • Previsió segona part de la fase d’oposició: gener-febrer 2023
 • Previsió tercera part de la fase d’oposició: febrer-març 2023
 • Previsió fase de mèrits: abril 2023
 • Previsió de publicació de la llista de persones aspirants seleccionades i de la llista de reserva: maig 2023
 • Incorporació de les persones aspirants seleccionades com a funcionàries en pràctiques: 1 de setembre de 2023


Places

52 places del cos d’inspectors d’educació.

 

Sol·licitud

 

Temaris

Part A: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a a l’annex I de l’Ordre EDU/3429/2009, d’11 de desembre.
Part B: La relació de temes que la Generalitat de Catalunya, com a administració educativa, afegeix a la part B del temari de la fase d’oposició es va publicar a l’Ordre EDU/183/2019, de 7 d’octubre (DOGC núm. 7979, d’11.10.2019). .


Fase d’oposició

A) Part primera: cas pràctic.

Temps màxim per a la seva realització: tres hores.

Es podrà consultar, durant els primers 60 minuts de la prova, la normativa educativa en paper o bé en format digital en un ordinador portàtil sense connexió a internet ni a l’exterior de la sala on es realitzi la prova.

Cal llegir l’exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

B) Part segona: exposició oral d’un tema de la part B del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim de preparació: trenta minuts. No es pot utilitzar cap material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Durada màxima exposició oral: 30 minuts. En finalitzar el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments durant un temps màxim de quinze minuts.

L’exposició oral dels aspirants es realitza en sessió pública.

C) Part tercera: desenvolupament, per escrit, d’un tema de la part A del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim per a la seva realització: 2 hores. No es pot utilitzar material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

La lectura serà a càrrec dels propis tribunals per garantir l’anonimat de les persones aspirants.

Per accedir a les diferents proves cal haver superat la prova anterior. El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts. Per superar cada part, l’aspirant ha d’obtenir almenys cinc punts.

Qualificació de la fase d’oposició:

Part A: 40%

Part B: 30%

Part C: 30%

Els aspirants que superen la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.


Fase de concurs

Per fer l’al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem segons el barem que es publica en l’annex 2 de la convocatòria.


Superació del concurs-oposició

2/3 en la fase d’oposició

1/3 en la fase de concurs

 


NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/2221/2022, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

RESOLUCIÓ EDU/3037/2021, de 6 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, amb caràcter excepcional, dels càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/2997/2021, de 29 de setembre, de nomenament dels càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019).

EDICTE de 29 de juny de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la Inspecció d’Educació en tràmit al Departament d’Educació

 

Concurs de mèrits per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació de Catalunya 2022

RESOLUCIÓ EDU/3725/2021, de 16 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

RESOLUCIÓ EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Calendari

 • Termini de presentació de la sol·licitud: 14 de desembre de 2021
 • Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos: fins al 21 de desembre de 2021
 • Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos: dos dies després de la publicació de la llista provisional
 • Publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos: dos dies després de l’acabament del termini de reclamacions
 • Primera fase. Valoració de mèrits: 7 de gener de 2022
 • Segona fase. Cas pràctic: previsió de realització el 22 de gener de 2022

Web del Departament

 

 

Convocatòria de concurs-oposició Cos d’Inspecció d’Educació 2019 

RESOLUCIÓ EDU/1912/2022, de 16 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques que tenien ajornada, del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

Orden EFP/1057/2021, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/2655/2019, de 15 de octubre.

RESOLUCIÓ EDU/1994/2021, de 25 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

RESOLUCIÓ EDU/2639/2020, de 26 d’octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, i de declaració de les exempcions de la realització de la fase de pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

RESOLUCIÓ EDU/6/2020, de 7 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

RESOLUCIÓ EDU/14/2020, de 9 de gener, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.

RESOLUCIÓ EDU/15/2020, de 9 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Criteris de correcció

 

Resum mesa sectorial 25 de setembre de 2019

TERMINIS CONCURS – OPOSICIÓ COS INSPECCIÓ 2019

 • Publicació de la convocatòria: 15 d’octubre
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de novembre al 5 de desembre de 2019
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 16 de desembre de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins al 7 de gener de 2020 davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 14 de gener de 2020
 • Inici del procediment selectiu:
  • Divendres 24 de gener de 2020: prova d’acreditació del coneixement de llengua catalana (només aspirants que no n’estiguin exempts).
  • Dissabte 25 de gener de 2020, a les 9:30h: acte de presentació Qui no comparegui personalment serà exclòs del procediment selectiu. Acte seguit s’iniciarà la primera part de la prova.

PLACES

110 places del cos d’inspectors d’educació.

 

SOL·LICITUD

 • Sol·licitud per internet 
 • La sol·licitud també es pot presentar en paper de forma presencial a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

PAGAMENT I TAXA

 • El pagament dels drets de participació s’ha de fer amb targeta bancària o a través dels terminals ServiCaixa.
 • El pagament s’ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, sense ultrapassar la data que consta a la carta de pagament.
 • Taxes que cal abonar:
 • Sol·licitud ordinària en paper sense cap bonificació: 69,25 euros
 • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 30%: 48,50 euros (persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o monoparental)
 • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 50%: 34,65 euros (persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial)
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 20%: 55,40 euros (tramiten la inscripció per mitjans telemàtics)
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 50% (20% + 30%): 34,65 euros
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 70% (20% + 50%): 20,80 euros

 

Es poden beneficiar de l‘exempció del pagament de la taxa d’inscripció:

– Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Si aquesta informació no consta en el registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació hauran de presentar el document acreditatiu corresponent.

 

TEMARIS

PART A: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a a l’annex I de l’Ordre EDU/3429/2009, d’11 de desembre.

PART B: Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a l’annex II de a l’Ordre EDU/3429/2009, d’11 de desembre, i al BOE núm. 306 del 21 de desembre de 2009, i en l’àmbit Generalitat de Catalunya a l’Ordre EDU/183/2019, de 7 d’octubre.

 

FASE D’OPOSICIÓ

A) Part primera: cas pràctic.

Temps màxim per a la seva realització: tres hores.

No es pot consultar cap documentació, ni fer ús de mitjans tecnològics. Cal llegir l’exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

 

B) Part segona: exposició oral d’un tema de la part B del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim de preparació: trenta minuts. No es pot utilitzar cap material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Durada màxima exposició oral: 45 minuts. En finalitzar el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments durant un temps màxim de quinze minuts.

 

C) Part tercera: desenvolupament, per escrit, d’un tema de la part A del temari. A triar per l’aspirant entre dos escollits a l’atzar pel tribunal.

Temps màxim per a la seva realització: 2 hores.

No es pot utilitzar material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics. Cal llegir l’exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

 

Per accedir a les diferents proves cal haver superat la prova anterior. El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts. Per superar cada part, l’aspirant ha d’obtenir almenys cinc punts.

 

Qualificació de la fase d’oposició:

Part A: 40%

Part B: 30%

Part C: 30%

Els aspirants que superen la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.

 

FASE DE CONCURS

Per fer l’al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem segons el barem que es publica en l’annex 2 de la convocatòria.

 

SUPERACIÓ DEL CONCURS – OPOSICIÓ

2/3 en la fase d’oposició

1/3 en la fase de concurs