Meses Sectorials

Proposta d’USTEC·STEs de concreció de l’increment de dotacions per al curs 17-18 fruït de l’acord de 31 de gener

Per a què USTEC·STEs pugui tenir la informació necessària per debatre, negociar i acabar, si s’escau, acordant la concreció de la totalitat de les 4,714 dotacions que inclourà la reducció d’una hora lectiva, compromeses en l’acord signat el 31 de gener, que donava pas a la desconvocatòria de vaga del 9 de febrer de 2017. Demanem que el Departament d’Ensenyament quantifiqui i tingui en consideració les següents demandes sindicals, que no van ser incloses en l’Acord Marc i es van quedar subjectes a negociació en la Mesa Sectorial:

1) INCREMENT DE PLANTILLA per al curs 2017/2018

 • Reduir per al curs 2017-18 una hora lectiva al personal docent.

Quantificació de les dotacions necessàries per a què cap escola, institut i escoles d’adults no perdin hores lectives, en la resolució de criteris de confecció de plantilles.
Nosaltres ja vam quantificar la pèrdua que va suposar en reducció d’hores lectives als centres (del curs 11-12 al 12-13) en un mail cap als membres de la Mesa del 12 de setembre de 2016 que en cap cas va ésser desmentit i no volem que se’n perdin més.
Volem que es visibilitzi el que suposaria per a cada centre, en tots els quadres de dotacions per tipologia de centre en els criteris de confecció de plantilles i per tant què significaria per a cada centre (segons el nombre de grups).
En aquestes dotacions vinculades a la reducció de l’hora lectiva (que en una estimació havien  estat quantificades en 2850) volem incloure, si fos necessari també en el còmput dels criteris de confecció de plantilles, en la columna de centres de màxima complexitat les 300 dotacions incorporades sota aquest concepte per a reforçar que cap centre no patirà cap reducció d’hores lectives pel concepte de reducció d’una hora lectiva dels i les docents del centre.
També caldrà aclarir com quedarà concretat en les instruccions d’organització de centres educatius per a què es compleixi el que es va acordar en els instituts, que la reducció de l’hora lectiva no comportarà cap increment d’hora de guàrdies o vigilàncies.

 • Avançar les substitucions de tot el personal des del 1r dia.

Partint de la base de l’acord del 31 de gener de 2017 que les llicències (incloses les baixes per incapacitat temporal) i permisos  amb una durada prevista superior a 7 dies seran substituïdes des del 1r dia i des de l’1 de setembre, volem:

 • Quantificació, en cost econòmic, d’avançar aquestes xifres a 6, 5 4, 3, 2 i totes des del primer dia, amb una quantificació separada per 2 dies de nomenaments (actuals) i 3 dies de nomenaments, com era anteriorment.
 • Quantificació, en cost econòmic, de la millora de les substitucions del personal laboral amb una graduació:
 • Equiparació a la situació del personal docent proposada en el paràgraf anterior.
 • Equiparació a la situació del personal docent anterior a l’acord de 31 de gener 2017.
 • Equiparació a la situació del personal docent posterior a l’acord de 31 de gener 2017.
 • Eliminar els nomenaments a terços de jornada i per tant que el nomenament mínim per al personal substitut sigui de mitja jornada.

Quantificació, en cost econòmic, de què significaria l’eliminació dels terços de jornada i per tant l’establiment de la jornada mínima de contractació a mitja jornada. Amb una anàlisi de la possible casuística dels centres educatius.

 • Estabilitat del personal interí

Quantificació, del cost econòmic, que les convocatòries d’oposicions incorporin un sistema d’accés que garanteixi l’entrada al personal que està treballant al sistema públic (cosa que fins i tot el Govern Estatal comença a incorporar en el debat) i amb un acord d’estabilitat del personal interí que no les aprovi.

 • Retornar les hores de coordinació específiques d’FP

Quantificació en nombre de dotacions del retorn a les hores de coordinació dels quadres dels quadres específics d’FP en les resolucions dels criteris de confecció de plantilles d’abans de les retallades.

 • Concretar i negociar els criteris d’aplicació, que sota els conceptes següents es van acordar
  • 187 d’assignació de dotacions per a l’atenció a la diversitat (la nostra proposta que volem que pugui ésser quantificada seria que fos un intensiu i no extensiu, per tant increment de les dotacions de cada USEE i no tant del nombre d’USEEs)
  • 340 d’increment d’hores lectives per a la coordinació en instituts
  • 300 de millora en els centres de Màxima complexitat.
  • 387 d’increment escolarització (Increments o decrements depenent d’infantil i primària i secundària.)
  • Cobrament del juliol: Anàlisi de les diferents casuístiques amb què ens podem trobar.

2) INCREMENT DE DOTACIONS PER AL CURS 2018-19:
El Departament ha adquirit el compromís d’un nou augment de plantilla en els exercicis pressupostaris 2018 i 2019
Volem també començar a concretar el retorn de la 2a hora lectiva a què el Departament s’hi va comprometre. Quan pot ésser possible el seu retorn? A aquest efecte volem demanar:

 • Quantificació de les dotacions necessàries per a què cap escola, institut i escoles d’adults no perdin hores lectives, en la resolució de criteris de confecció de plantilles.
 • Previsió d’increment de les dotacions per escolarització del curs 18-19
 • Dotacions compromeses pel finiment del període transitori de negació del dret a la reducció de 2 hores lectives per a majors de 55 anys. Quantificació de les dotacions necessàries per a la cobertura suficient de professorat per tal que es pugui gaudir efectivament i en total llibertat del dret  a aquesta reducció dels majors de 55 anys.

3) RETORN DE LA RESTA DE CONDICIONS LABORALS I DE QUALITAT DE L’EDUCACIÓ PERDUDES.
Aquesta petició de quantificació per tal de concretar i acordar on van destinades les dotacions i per tant el pressupost subjecte de l’acord del 31 de gener de 2017 no exclou que USTEC·STEs entén que s’ha d’abordar urgentment la negociació per al retorn de la resta de condicions laborals i de qualitat de l’educació perdudes per culpa de les retallades i que inclouen:
Eliminació de la prova pilot de les substitucions a dit i lluita per la seva no generalització. Com a mínim s’ha de complir el que està recollit en l’addicional 13a de la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 • Retorn pagues extres robades
 • Retorn al cobrament de les baixes al 100% en tots els casos
 • Retorn a les 24 h d’horari fix als centres de secundària i d’adults
 • Cap tancament de grups a la pública i disminució de ràtios
 • Homologació retributiva del personal interí, laboral i especialista: retorn a què tots els estadis siguin cada 6 anys i que tots els col·lectius ho cobrin.
 • Retorn al cobrament al 100% de la reducció del 1r any del fill/a
 • Increment salarial per a recuperar el poder adquisitiu perdut
 • Una formació permanent de tot el personal del Departament suficient, gratuïta, en horari lectiu i adequada a la realitat actual i a les necessitats del professorat i dels centres educatius.
 • Dignificació del treball i de les condicions laborals del personal laboral
 • Jubilació voluntària de tot el personal als 60 anys.
 • Retorn dels Fons d’acció social.
 • Igualtat a l’alça de condicions laborals i salarials de tot el personal del Departament: PTFPs, personal laboral, mestres i personal interí.
 • Integració de la prevenció i de la salut laboral en tots els estaments del Departament d’Ensenyament.
 • Generar polítiques que millorin la convivència en els centres educatius
 • Augment dels pressupostos per despeses de funcionament als centres.
 • Defensa d’una escola realment inclusiva amb els recursos suficients i amb uns serveis educatius de qualitat.
 • Dignificació de les escoles d’adults i de les escoles rurals
 • Retorn dels ajuts al professorat per activitats fora del centre.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes