Permisos i llicències

· Actualitzat a 20/02/2019 ·

08/04/2019 Modificacions permisos maternitat / paternitat 

Índex

Permisos. 5

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral 5

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a. 5

Gestació. 6

Maternitat 6

Biològica. 6

Adopció o acolliment 8

Naixement de fills/es prematurs/es. 10

Ampliació del permís de maternitat 10

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries. 10

Paternitat 11

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament 12

Lactància. 13

Atenció de fills/es amb discapacitat 14

Permís d’absència. 14

Flexibilització horària. 15

Trasllat de domicili 15

Matrimoni/parella estable. 16

Matrimoni d’un/a familiar 16

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació. 16

Formació permanent del professorat 17

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 17

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat 18

Atenció d’un/a familiar 19

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu. 19

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment 20

Situacions de violència de gènere. 21

Permís d’absència. 21

Flexibilització horària. 21

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es. 22

Permisos electorals. 22

Eleccions polítiques. 22

Eleccions sindicals. 23

Llicències. 25

Assumptes propis. 25

Malaltia. 26

Estudis relacionats amb el lloc de treball 30

Llicència no retribuïda per a estudis. 30

Risc durant l’embaràs o la lactància. 31

Exercici de funcions sindicals. 32

Reduccions de jornada. 32

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys. 32

Opció a la compactació de la reducció d’1/3 o 1/2. 34

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys. 36

Per naixement de fills/es prematurs/es. 37

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal 38

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial 39

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes  41

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus. 41

Per raó de violència de gènere. 42

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda. 43

Per interès particular 43

Disminució de la jornada. 45

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys. 45

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys. 46

Situacions en cas de malaltia. 48

Incapacitat temporal 48

Altres situacions i adscripcions temporals. 53

Adaptació de lloc de treball per motius de salut 53

Situació de servei en altres administracions. 54

Serveis especials. 54

Excedències. 55

Voluntària per interès particular 55

Voluntària per raó de tenir cura d'un/a fill/a. 56

Voluntària per raó de tenir cura de familiars. 57

Voluntària per al manteniment de la convivència. 58

Voluntària per violència de gènere. 59

Per incompatibilitat 60

Per raó de violència terrorista. 60

Professorat interí i substitut 61

Referències normatives. 69

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat 71

 

Permisos

 

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

  A partir de l'1 d'abril de 2019 aquest permís esdevé inaplicable. Vegeu: Veure també Modificacions permís maternitat / naixement

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Gestació

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació

·         Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.

·         S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada

·         A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions

·         A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.

·         Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i de la de risc durant l’embaràs.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

NOTA: Aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, s’està tramitant actualment a Funció Pública i USTEC·STEs exigeix que s’apliqui al més aviat possible.

 

Maternitat

  Veure també Modificacions permís maternitat / naixement

Biològica

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.

·         Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.

·         Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació

Durada

Distribució

Observacions

Retribucions

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, incloent-hi aquest, si el part és múltiple, excepte si, pel fet de ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

 

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de la Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5%; b) en el cas de 3 fills, 10%; c) En el cas de 4 o més fills, 15%.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Adopció o acolliment

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors: art. 45.1.d).

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Naixement de fills/es prematurs/es

 

Ampliació del permís de maternitat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions

 

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Paternitat

  Aquest permís ha estat modificat per els progenitors d'infants nascuts a partr de l'1 d'abril. Vegeu: Veure també Modificacions permís maternitat / permís pel progenitor diferent de la mare biolàgica

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art. 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte el que regula la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).

·         Reial decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

Sol·licitud i documentació

·         Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida.

 Durada

·   Són 5 setmanes consecutives, des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís. Si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, el progenitor o progenitora d’una família monoparental també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

Observacions

Retribucions

 

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 

Legislació

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 16.

·         Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud

·         S’ha de sol·licitar prèviament al servei territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada

·         Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).

Observacions

·         Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).

·         Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius).

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Lactància

 

Legislació

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 14.

·         Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut bàsic de l’empleat públic): art. 48.f.

·         Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

·         Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

NOTA: USTEC·STEs considera que el permís de lactància hauria de ser compactat en jornades senceres de treball, en concret en 24 dies laborables consecutius (36 setmanes per 5 dies laborables són 180 dies a raó d’1 hora diària; com que la jornada diària són 7,5 hores, resulten 24 dies laborables compactats), sempre que l’inici del període de permís sigui consecutiu al finiment del permís de maternitat.

Retribucions

NOTA: USTEC·STEs manté que aquests dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent de la sencera.

 

Atenció de fills/es amb discapacitat

 

Permís d’absència

 

Legislació

 Requisits i sol·licitud

·         Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

·         Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions

·         Els/les progenitors/es tenen dret al permís conjuntament.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació

Requisits i sol·licitud

·         Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions

·         Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.

·         Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte el lloc del domicili familiar i el marc horari del centre.

NOTA: Vegeu també «Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es».

 

Trasllat de domicili

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

·       El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

Matrimoni/parella estable

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Retribucions

 

Matrimoni d’un/a familiar

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Retribucions

 

Formació permanent del professorat

 

Legislació

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 19.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

·         Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

Retribucions

 

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.a).

·         Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         El Departament d’Educació considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

·         Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme localitat és restrictiva i perjudica els drets del personal del Departament d’Educació.

 

Retribucions

 

Atenció d’un/a familiar

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació

·         Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

Sol·licitud i documentació

·         Cal adjuntar la documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud: a) fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu; b) certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu; c) declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb d’altres persones.

·         La sol·licitud s’haurà de lliurar en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al servei territorial corresponent en el termini de 10 dies.

Durada

·         Màxim d’un mes.

Observacions

·         Per la necessitat de tenir cura d'un familiar de primer grau que pateix una malaltia molt greu, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.

·         El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

·         Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.

·         Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions

·         Es cobra el 100%.

 

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 18.

·   Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.e.

Sol·licitud

Durada

Observacions

Retribucions

 

Situacions de violència de gènere

 

Permís d’absència

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 

Flexibilització horària

 

Legislació

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.

Sol·licitud

Durada

Observacions

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions

 

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 22.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

Requisits i sol·licitud

·         Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.

·         S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada

Observacions

·         La persona que obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’un mes a partir del dia del seu gaudiment.

·         El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: Vegeu també «Atenció de fills/es amb discapacitat (Flexibilització horària)».

 

Permisos electorals

 

Eleccions polítiques

 

Legislació

 

Candidats/tes

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.

·         S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.

·         Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.

·         Ser nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.

·         Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.

·         Es cobra el 100%.

 

Eleccions sindicals

 

Legislació

 

Membres de les meses electorals

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.

·         Es cobra el 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada

Observacions

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.

·         Es cobra el 100%.

 

 

Llicències

 

Assumptes propis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Malaltia

 

Legislació

Disposicions generals

- A l’efecte de garantir la correcta prestació del servei, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

- Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sens perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

- En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

- En els centres i serveis educatius, la responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Baixa mèdica oficial

En el seu cas, serà expedida, a tot estirar, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Absències per assistència a consulta mèdica

            Vegeu l’apartat «Situacions en cas de malaltia».

Justificació d'absències per incapacitat temporal

1.- Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard- l'endemà de la data de l'expedició.

2.- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors/es dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

3.- Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa, cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels serveis territorials poden fer peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els supòsits següents: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A l’efecte de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada

Observacions

·         S’aplica al personal docent dels centres i dels Serveis Educatius del Departament d’Educació.

·         Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accidents i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.

·         Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.

·         Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.

·         Hi ha reserva del lloc de treball.

·         El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.

·         Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabada la llicència (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant aquest mes (no es compten ni dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta el personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social i que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

1)    Durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): El facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; tanmateix, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta i si el facultatiu considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.

2)    Durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.

3)    Durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran, com a màxim, cada vint-i-vuit dies naturals.

4)    Durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): El primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions

·         Es cobra el 100% des del primer dia.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació

Documentació

Durada

Observacions

Retribucions

 

Llicència no retribuïda per a estudis

 

Legislació

Sol·licitud i documentació

Durada

Observacions

Retribucions