Tràmits durant el confinament

 

"PERMÍS PER NAIXEMENT DE LA MARE BIOLÒGICA I DEL PROGENITOR DIFERENT A LA MARE BIOLÒGICA"


1. Inscripció  al registre civil

DOCUMENTACIÓ:

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital
 • DNI dels progenitors i llibre de família
 • Declaració de qui tingui coneixement del naixement (altre progenitor, altres familiars) si és filla matrimonial, o declaració dels dos progenitors si és filla no matrimonial.
 • Per filla no matrimonial: Estat civil de la mare i, en cas que hi hagi un matrimoni anterior, certificat de matrimoni amb la inscripció marginal de divorci, i si no hi ha encara la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testimoniada.  Si aquests ja consta en el certificat de matrimoni, no caldrà aportar testimoniatge. Si és separació de fet, caldrà anar al registre amb dos testimonis.
 • Per altres casos (adopció, inscripció registre civil diferent al del naixement del nadó, etc, mirar la web «Neix un fill»).
 • Alta al padró municipal: es realitza d’ofici un cop s’ha inscrit al nadó al registre civil. Si no, cal fer el tràmit a l'oficina d'atenció ciutadana.

COM S’HA DE TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ?

Cal posar-se en contacte per telèfon amb l’oficina de registre municipal i us informaran del procediment a seguir. Hi ha centres hospitalaris que faciliten el tràmit. Donada la situació d’excepcionalitat, els terminis d’inscripció s’amplien fins que acabi l’estat d’alarma.

 

2. Alta al sistema sanitari

-INSCRIPCIÓ A MUFACE (persones funcionàries)

Des de la web de muface: www.muface.es

Passos a seguir:  Mutualistes – Beneficiaris – Alta de beneficiaris:

 • A través de la seu electrònica (cal certificat digital o clau)
 • Oficines de Muface fent arribar l’imprès de sol·licitud d’alta.

-INSCRIPCIÓ A L’INSS (personal interí o laboral)

DOCUMENTACIÓ: 

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital.
 • Llibre de família.
 • DNI de la persona sol·licitant.

COM S’HA DE TRAMITAR:

Des de la seu electrònica de la SS (no cal certificat digital ni clau): https://sede.seg-social.gob.es

Passos: Ciutadans – Altres procediments - Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) – Sense certificat. Seguir els passos que s'indiquen. En l'opció "Assumpte" heu de triar "Assistència sanitària".

 

3. Sol·licitud del permís de naixement (per qualsevol dels progenitors).

DOCUMENTACIÓ:

La documentació per fer la sol·licitud del permís per naixement la trobareu al portal de centre.

 • Sol·licitud del permís on constin les dades del període de gaudi: si es gaudeix del permís de forma ininterrompuda, les dates del total de setmanes a gaudir. Si es gaudeix de forma interrompuda, les dates del primer període de gaudi.
  • Nota: En cas de gaudir el permís de forma interrompuda, la resta de períodes a gaudir es demanen amb un mínim de 15 dies d’antel·lació al gaudi amb la “sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples”.
 • Declaració jurada que l’altre progenitor treballa si es vol gaudir del permís de forma interrompuda i un justificant (pot ser la vida laboral o la darrera nòmina).
 • Comunicat d’alta de la baixa per IT si s’ha estat en aquesta situació fins el dia del naixement de la filla.
 • Fotocòpia del llibre de família/ Resolució administrativa de l’acolliment.

Aquesta documentació s’ha de tramitar al vostre servei territorial via eValisa. Hi podeu accedir des del Portal Atri o des del Portal de Centre.

Cal dirigir l’eValisa a unes persones concretes del vostre servei territorial. Demaneu al vostre equip directiu que us n’informi o envieu un correu al vostre ST per què us ho facilitin.

 

4. Tràmits de la prestació dels permisos per naixement:

- PERSONAL FUNCIONARI: La prestació corre a càrrec del Departament i correspon al sou percebut en el darrer mes en actiu. NO CAL FER CAP TRÀMIT.

- PERSONAL INTERÍ: La prestació corre a càrrec de l'INSS i correspon al sou percebut en el darrer mes en actiu.

DOCUMENTACIÓ:

 • Informe mèdic del naixement: el facilita el propi hospital.
 • Certificat d'empresa: es demana a sstt via correu electrònic. Cal posar en l'assumpte del correu. "Certificat empresa (INSS) per permís per naixement (mare biològica o progenitor diferent de la mare biològica)", i en el contingut el nom, núm. de dni i nom del centre on es treballa. Hi ha serveis territorials que l'envien a l'INSS ells mateixos i n'hi ha que l'envien a les particulars.
 • DNI de la persona sol·licitant.

COM S'HA DE TRAMITAR:
Des de la seu electrònica de la SS (no cal certificat digital ni clau): https://sede.seg-social.gob.es

Passos: Ciutadans-Altres procediments-Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) - Sense certificat. Seguir els passos que s'indiquen. En l'opció "Assumpte" heu de triar "Subsidi".

 

ON ES TROBEN ELS FORMULARIS DE SOL·LICITUD DELS PERMISOS:

Portal de centres (usuari: dni / contrasenya: mateixa que la d’atri) – Persones – Sol·licituds i tràmits – Permisos que gestionen els sstt.

 

Webs d’ajuda:

Permisos i llicències (USTEC·STEs)

Què cal fer si... neix un fill (gencat)

Portal Atri

Portal de Centre

Muface

Seu electrònica SS
 

Número de visites avui: -