Reduccions de jornada

 


REDUCCIÓ DE JORNADA ALS I LES MAJORS DE 55 ANYS

En el moment en què el Departament ens va informar que anava a realitzar una nova retallada, prorrogant la situació amb què aquestes dues hores segueixen essent no lectives, USTEC·STEs (IAC) va demanar la dimissió del Conseller Bargalló

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 9 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

La següent documentació la trobareu a Portal de centre / Persones / Sol·licituds i tràmits /Reduccions de jornada

Sol·licitud de reducció de jornada de dues hores d’activitats complementàries per al personal docent d’entre 55 i 64 anys 

Més informació


 

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR PEL CURS 2020/21

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l'inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins el 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

La següent documentació la trobareu a portal de centre / Persones / Sol·licituds i tràmits / Reduccions de jornada

Sol·licitud de reducció de jornada

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès pàrticular: 31 de maig tal i com es determina a la RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Més informació

 

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR CURA D'UN FILL O FILLA

La següent documentació la trobareu a portal de centre / Persones / Sol·licituds i tràmits / Reduccions de jornada

Per cura d'un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d'1/3 o 1/2

Per cura d'un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

 

 

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT 
 

consaguinitat

 

 

 


 

 

 

Número de visites avui: 6