Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions. Curs 2021-2022


NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació

D'acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l'equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l'experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial, la direcció del centre pot formalitzar proposta de professorat que el curs 2020-2021 ha exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre. En cas contrari, la direcció del centre, per poder formalitzar proposta sobre un nou docent, ha d'aplicar prèviament el procediment específic de la base següent

En tots els casos, continuïtat o nova proposta, en el cas que el docent sigui interí ha de tenir acreditats 12 mesos de serveis

 

PROCEDIMENT ESPECÍFIC AMB REQUISIT D'ENTREVISTA

Aquest procediment específic, l'empraran les direccions per formular proposta de professorat que no ha exercit al centre el curs 2020-2021 un mínim de 4 mesos per a llocs específics amb perfil professional, per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat, dels centres d'educació especial i, pel que fa als centres i aules de persones adultes, també per a llocs dels àmbits de secundària i llocs del cos de mestres ensenyaments COMPETIC.

Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per a un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, davant la direcció del centre.

El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic fins el 14 de juny de 2021 un escrit (segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Haurà d'adjuntar-hi el seu currículum.

En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar

La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista

La direcció del centre informarà a les persones entrevistades que no hagin estat proposades entre el 23 i el 30 de juny de 2021.

Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta de direcció. Per tant, ha d'informar de la seva decisió a les direccions dels centres afectats. Altrament, cap de les propostes de què pugui ser objecte podrà prosperar

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base, així com la motivació de la selecció del candidat, signada per totes les persones que participen en el procés de selecció.

 

SOL·LICITUD

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació normalitzat.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

 Model de comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia.

 

TERMINIS A TENIR EN COMPTE

  • Publicació de llocs per entrevista: 10 de juny de 2021

  • Petició d'entrevista: del 10 al 14 de juny de 2021 (El professorat interessat podrà fer un correu amb un escrit segons model normalitzat on es manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista (màxim de 4 centres).

  • Entrevistes: entre el 15 i el 18 de juny de 2021

  • Formalització de les propostes de les direccions: abans del 3 de juliol de 2021

 

VACANTS OFERTADES EN ELS DIFERENTS TERRITORIS SUBJECTES A ENTREVISTA

Informació del Web del Departament d'Educació

 

Vacants als serveis educatius. Curs 2021/2022

D’acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 s’han publicat a les webs dels diferents serveis territorials les vacants de personal docent per a la fase de procediment previ.

A cada web trobareu les vacants ofertades, així com els terminis i procediment per tramitar la sol·licitud.

Barcelona Comarques

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

Baix Llobregat

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/provisio-vacants-personal-docent/

Catalunya Central

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/catalunya-central/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

Consorci d’Educació de Barcelona

https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/provisio_promocio/vacants_se

Girona

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/girona/centres-serveis-educatius/

Lleida

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/provisio-vacants-personal-docent/

Maresme-Vallès Oriental

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/centres-serveis-educatius/

Tarragona

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

Terres de l’Ebre

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/terres-ebre/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

 

IOC

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/provisio-vacants-ioc/

 

 

 


 

Número de visites avui: 13