Oposicions curs 2019-2020

 

         

Normativa

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició juny 2021

Convocatòria 2020

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició

Fulls d’autobarem de mèrits

Orientacions i criteris d'avaluació.

Tribunals al concurs oposició 2020

Nou calendari de la convocatòria d'oposicions docents 2019-2020

Sol·licituds admeses provisionals per cos, especialitat, procediment i ràtio per plaça

Exemples de supòsits pràctics

Material de suport per preparar les proves

Ràtio per tribunal (admesos provisionals 23/06/2020)

Ràtio per plaça (admesos provisionals febrer 2020)

Valoracions/Comunicats USTEC·STEs (IAC)

Places ofertades per cos

Informació general del concurs-oposició

Oferta pública d'ocupació: 7.668 places de cossos docents

Nova oferta d’ocupació pública (18/11/20)

Calendari convocatòries oferta d'ocupació pública (16/12/20)

Enllaç a informacions de cursos anteriors
 


 

NORMATIVA
 

RESOLUCIÓ EDU/219/2022, de 4 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, modificada per la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Acords de Govern:

RESOLUCIÓ EDU/180/2021, de 25 de gener, de tercera modificació de la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats i de substitució de membres de comissions de selecció.

RESOLUCIÓ EDU/151/2021, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/3073/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny, modificada per la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/2667/2020, de 26 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1998/2020, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/514/2020, de 26 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l'especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

ERRADES DETECTADES DE L'APLICATIU D'INSCRIPCIÓ I DE LA RESOLUCIÓ D'OPOSICIONS (resposta Departament)

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòriartade concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

 

OFERTA EXTRAORDINÀRIA DEL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES. EDICIÓ JUNY 2021

La Resolució EDU/2667/2020, de 26 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, estableix que el personal funcionari en pràctiques que a 31 d'agost de 2020 hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d'Educació ha de participar necessàriament en un curs de formació telemàtic específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d'Educació.

Per tal d'atendre al professorat que, per causes diverses, no va realitzat el Curs de funcionariat docent en pràctiques organitzat el segon trimestre del curs 2021-2022, el mes de juny s'ha portat a terme un curs extraordinari intensiu: Curs de funcionariat docent en pràctiques. Juny 2021. 

El curs s'ha realitzat de forma intensiva del 10 al 23 de juny, i hi han participat els 19 docents funcionaris en pràctiques que es trobaven en aquesta situació, obtenint totes i tots la qualificació d'apte.

 

CONVOCATÒRIA 2020

Tauler de l'Aspirant: accés a l'aplicatiu 

Model de reclamació per a la primera prova d'oposicions 2020

Mesures per als aspirants durant la segona prova

Declaracions responsables:

29/10/20 Retardament de l'inici de la segona prova per a l'ingrés i accés a cossos docents

16/10/20 Ajornament temporal de la realització de la segona prova de les oposicions

Educació adopta mesures per garantir la seguretat i flexibilitat en les oposicions docents (2/09/20)

Indicacions per a l'inici del procés selectiu 

Llista definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos a la convocatòria d'oposicions 2020. Accés a l'aplicatiu.

Actualització del calendari de les oposicions de cuina sense determinar data ateses les circumstàncies actuals.

Informació relativa al tribunal de Cuina i Pastisseria de la convocatòria d'oposicions docents 2018-2019. Nou calendari i Criteris d'avaluació i correcció.

Publicada la llista de participació als tribunals d'opos

Acte públic de sorteig de tribunals

Llista provisional d'aspirants d'admesos i exclosos a la convocatòria d'oposicions 2020. Accés a l'aplicatiu

Grups d'assessoraments: oposicions 2020 (tots els grups estan tancats)

 

 

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN EL CONCURS OPOSICIÓ

S'ha publicat al tauler de l'aspirant la següent informació:

Termini per presentar la documentació: del 28 d'abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d'Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s'ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.

És imprescindible demanar cita prèvia per presentar la documentació dins el termini establert, que finalitza el dia 17 de maig de 2021. Tot i això, donada l'excepcionalitat de la situació, els serveis territorials del Departament d'Educació atendran només les persones que no hagin pogut concertar una cita per tal de presentar la documentació dins el termini que estableix la convocatòria.


Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Destinació provisional per al curs 2021-2022: s'haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d'acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicacions provisionals per al curs 2021-2022.

Full de documentació adjunta

Documentació que han d'aportar els aspirants seleccionats al concurs-oposició

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:
 

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
 

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari i pels de cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.2.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
 

c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.
 

d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.

A aquests efectes s'admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d'antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d'aspirants seleccionats.
 

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.

Model (Declaracions responsables d'ingrés a la funció pública)


f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

Model (Declaracions responsables d'ingrés a la funció pública)
 

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.2.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.
 

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.

Model
 

8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.
 

8.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

 

Renúncia

Si es vol renunciar a tots els drets que puguin correspondre per la participació al concurs oposició, s'ha de presentar el formulari corresponent, abans de l'1 de setembre de 2021.

Formulari de renúncia

 

 

MODELS DE RECLAMACIÓ

Primera prova

Segona prova

Reclamació de mèrits

 

 

 

FULLS D'AUTOBAREM DE MÈRITS:

Procediment d'ingrés

Procediment d'accés

 

 

 

ORIENTACIONS I CRITERIS D'AVALUACIÓ. CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

 • cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany / Anglès / Biologia i geologia / Dibuix / Economia / Educació física / Filosofia / Física i química / Francès / Geografia i història / Grec / Llatí / Llengua castellana / Llengua catalana / Matemàtiques / Música / Orientació educativa / Tecnologia

 • cos de professors d'escoles d'idiomes

Alemany / Anglès / Espanyol / Francès / Grec-modern / Italià / Japonès / Portuguès / Rus / Xinès

 • cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Disseny gràfic / Disseny de moda Disseny de producte / Història de l'art / Materials de tecnologia i disseny / Mitjans audiovisuals / Mitjans informàtics

 • cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Fotografia i processos de reproducció / Motlles i reproduccions Patronatge i confecció / Tècniques ceràmiques

 

 

 

TRIBUNALS AL CONCURS OPOSICIÓ 2020

RESOLUCIÓ EDU/1998/2020, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

 

 

 

 

CALENDARI PREVIST CONVOCATÒRIA 2020
 

01/04/20 USTEC·STEs (IAC) Comunicat sobre oposicions després de la reunió de dimecres 1 d'abril entre sindicats i administració

24/11/20 USTEC·STEs (IAC) Comunicat OPOSICIONS 2020: l’evidència de la inutilitat del Departament. 2a prova: 9 de gener 2021.

 

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 gener al 4 febrer de 2020
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 2 de març de 2020
 • Reclamacions del 3 al 16 de març de 2020. 

A conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, d'acord amb l'apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van suspendre de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.
El Reial decret 537/2020, de 22 de maig pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix, a l'article 9 que amb efectes d'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà o es reiniciarà. Per aquest motiu, es reprendrà el termini per presentar reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos, del qual quedava 1 dia hàbil per a la seva finalització, i les persones aspirants podran presentar al·legacions o reclamacions que considerin convenients, fins el dia 2 de juny inclòs.

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: mínim 7 dies naturals d'antelació al 5 de setembre de 2020 al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d'Educació
 • Prova de llengües oficials: 4 de setembre de 2020 a les 16h
 • Presentació de la programació didàctica: 5 de setembre de 2020 a les 10h
 • Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d'octubre de 2020
 • Segona prova (Part A - Supòsit pràctic i lectura; Part B - Desenvolupament del tema): gener de 2021
 • Valoració dels mèrits: pendent
 • Resolució de declaració d'aspirants seleccionats: durant el mes d'abril

Per la situació sanitària actual i per afavorir l'acompliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas necessari, els tribunals poden convocar als aspirants per a l'acte de presentació distribuïts en diferents franges horàries a partir del dia i l'hora d'inici establerta en aquesta resolució. La convocatòria amb la distribució dels aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament d'Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés acossos docents/convocatòria curs 2019-2020/Tauler de l'aspirant. Els aspirants hi podran accedir a la seva consulta amb el codi identificador que se'ls hi va proporcionar en el moment de formalitzar la sol·licitud departicipació.

Si és necessària la distribució dels aspirants per franges horàries, el tribunal haurà de publicar la convocatòria,com a mínim, amb dos dies d'antelació al dia de l'acte de presentació.

Actualitzat el 24/11/20

 

 

 

SOL·LICITUDS ADMESES PROVISIONALS PER COS, ESPECIALITAT, PROCEDIMENT I RÀTIO PER PLAÇA

 

 

 

 

 

EXEMPLES DE SUPÒSITS PRÀCTICS:

 • cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany / Anglès / Biologia i geologia / Dibuix / Economia / Educació física / Filosofia / Física i química / Francès / Geografia i història / Grec / Llatí / Llengua castellana / Llengua catalana / Matemàtiques / Música / Orientació educativa / Tecnologia

 • cos de professors d'escoles d'idiomes

Prova pràctica

 • cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Disseny gràfic / Disseny de moda / Disseny de producte / Història de l'art / Materials de tecnologia i disseny / Mitjans audiovisuals / Mitjans informàtics

 • cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Fotografia i processos de reproducció / Motlles i reproduccions / Patronatge i confecció / Tècniques ceràmiques

 

 

 

 

RÀTIO PER TRIBUNAL (admesos provisionals 23/06/2020)

 

 

 

 

RÀTIO PER PLAÇA (admesos provisionals 2020)

 

 

 

VALORACIONS / COMUNICATS USTEC·STEs (IAC)

24/11/20 Comunicat OPOSICIONS 2020: l’evidència de la inutilitat del Departament. 2a prova: 9 de gener 2021.

1/4/20 Comunicat sobre oposicions després de la reunió de dimecres 1 d'abril entre sindicats i administració

Pla d'estabilitat

Comunicats i resum mesa oposicions 18 i 19 de desembre

USTEC·STEs (IAC) En resposta a la modificació del càlcul de places d’oposicions

 

 

 

 

PLACES OFERTADES PER COS

L = Ingrés lliure / R = reserva per a aspirants amb discapacitat (5% del total) / A = accés a un cos del mateix grup i complement de destinació / E = Accés a un cos de grup superior / T = total

Les comissions de selecció han d’acumular, si escau, les places vacants en el procediment d’accés a un cos superior i les de reserva a les d’ingrés lliure.

 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ

ACCÉS ALS APLICATIUS

REQUISITS

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.2.5 i 6.3.2 )

Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.2.4 i 6.2.2)

Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

 

Requisits generals

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
 • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
 • Titulació requerida per cada cos.
 • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
 • No tenir cap expedient disciplinari.
 • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
 • No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de Noves Especialitats (ANE).

 

Desenvolupament de les proves d’especialitats d’idiomes

Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

 

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 6.8.3 de la convocatòria.

Temaris vigents per cossos i especialitats

 

Publicitat dels criteris de correcció

Com a mínim amb tres setmanes d'antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició a la web i al tauler d'anuncis on se celebri el procés selectiu.

 

Ordre d'actuació dels aspirants

Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra E (Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre)

TRIBUNALS

L'acte del sorteig de les persones voluntàries com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 6 de març de 2020 a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

USTEC·STEs ha estat present a l'acte públic de sorteig de tribunals de les oposicions d'enguany. Us podem informar que, en principi, hi haurà un tribunal per cada 105 admesos/es o fracció de cada especialitat.

Cap a finals del mes de març es publicarà el número definitiu de tribunals. L’Administració no ha pogut informar sobre quins terminis tenen previstos de cara a la publicació al DOGC del nomenament de tribunals.

USTEC·STEs (IAC) hem demanat que es faci pública la llista definitiva amb la distribució dels aspirants per tribunals i la localitat, amb la màxima antelació possible.
 

PROCEDIMENTS D’ACCÉS I INGRÉS

A l’eina OPOSICIONS 2020, hi podreu trobar la concreció de tots els procediment d'ingrés i accés a la funció pública docent d’aquesta nova convocatòria.

 

 

 

 

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ: 7.668 PLACES DE COSSOS DOCENTS

El Departament ha penjat a la seva web l’oferta pública que va passar per Mesa Sectorial el passat 23 d’octubre (resum), en la qual s’aprovaven les places següents:

- 5.648 que corresponien a la taxa d’estabilització i consolidació.

- 2.020 que corresponien a la taxa de reposició de l’any 2018.

En total són 7.668 places de cossos docents, que han distribuït de la manera següent:

Taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019

 • Cos de mestres: 954

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 4.585

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 60

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 40

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9

Taxa de reposició 2018

 • Cos de mestres: 1.177

 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 752

 • Cos de professors tècnics de formació professional: 68

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 8

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:12

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 3

Presentant aquesta nova oferta d’ocupació pública per al 2019, amb un total de 5.648 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents, el Departament completa el total de 15.658 places que quedaven recollides en l’Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, a les quals se sumen les 2.020 places de la taxa de reposició de 2018.

USTEC·STEs preveu que es convoquin un total de 17.678 places fins el 2022.

Oferta pública 2017

10.010 places

Oferta pública 2019

5.648 places

Taxa reposició 2018

2.020 places

Total

17.678 places

 

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022

Conv. 2018

Conv. 2019

Conv. 2020

Conv. 2021

Conv. 2022

Total

Cos 590 (sense FP) Professors SEC

0

2946

0

2264

2321

7531

Cos 590 (només FP) Professors SEC FP

759

0

427

0

0

1186

Cos 591 Professors tècnics d'FP

642

0

361

0

0

1003

Cos 592 Professors d'EOI

0

60

0

60

0

120

Cos 595 Professors d'escoles d'APiD

0

40

0

40

0

80

Cos 596 Mestres taller d'APiD

0

8

0

9

0

17

Cos 597 Mestres

3604

0

2117

0

0

5721

Total places

5005

3054

2905

2373

2321

15658

Quadre de previsió de places anterior, que es veurà afectat en la nova redistribució.

 

USTEC·STEs (IAC) demanem que, juntament a l’oferta pública suficient, cal:

- Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.

- I un imprescindible pacte d'estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC·STEs denuncia el retard de l’Administració en la convocatòria de les meses sectorials per negociar les oposicions per al 2020, que altres anys ja s’havien començat a negociar el mes d’octubre.

 

 

 

NOVA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA (18/11/20)

Avui en Mesa Sectorial el Departament ens ha presentat una nova oferta d’ocupació pública per al 2020, amb un total de 3.152 places: 1.796 places per a l’estabilització i consolidació de funcionaris de cossos docents i 1.356 places per taxa de reposició de 2019.

Aquestes places, que aviat es publicaran com acord de govern, se sumaran a les ja ofertades des del 2017 Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre i en successives ofertes públiques parcials:

 

USTEC·STEs (IAC) preveu que es convoquin un total de 20.830 places fins al 2022:

 

Estabilització i consolidació

Taxa de reposició (100%)

 

Oferta pública 2017

10.010 places

-

 

Oferta pública 2019

5.648 places

2.020 places*

 

Oferta pública 2020

1.796 places

1.356 places**

 

Total

17.454 places

3.376 places

20.830 places

* Taxa reposició 2018 / ** Taxa reposició 2019

El posicionament a la Mesa ha estat clar: ens congratulem de l‘oferta de places a cossos docents, però cal fer-ho en les millors condicions possibles per al personal interí, des d’USTEC·STEs (IAC) demanem que conjuntament a l’oferta pública suficient cal:

 • Un sistema de concurs que garanteixi que el personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.
 • I un imprescindible pacte d'estabilitat que asseguri la continuïtat del personal interí.

USTEC-STEs (IAC) també ha aconseguit el compromís del Departament a plantejar en una mesa sectorial, el Reial Decret 276/2007 d’accés a la funció pública que està en negociació a Madrid i el pacte estabilitat, que sempre hem defensat i al qual ja vam presentar una propostaen mesa tècnica fa dos cursos.

 

 

 

CALENDARI CONVOCATÒRIES OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA (16/12/20)

En la Mesa Sectorial del 16/12/20 el Departament d’Educació ens ha presentat finalment la graella de previsió de properes convocatòries de places per a oposicions per a l’estabilització i per la taxa de reposició.

Com ja havíem avançat en el resum de l’anterior Mesa Sectorial 18/11, el còmput total  de places que s’ofertaran és de 20.830 places, de les quals 3.816 places de reposició entre l’acumulació del 2018 i del 2019, i 17.014 places per l’estabilització.

 

 

Aquestes futures convocatòries només seran favorables pel col·lectiu interí si aconsegueixen disminuir la taxa d’interinatge als nivells fixats per la UE del 8% o menys i lligades a un pacte d'estabilitat real que plantegi la fixesa com a mesura per a sancionar el frau de llei en el qual estan molts interins ocupant vacants estructurals fa més de tres anys.

USTEC-STEs (IAC) defensem l'estabilitat i consolidació real mitjançant la seva funcionarització. Això vol dir un concurs mèrits i no l'actual sistema concurs-oposició sense garanties pels interins que ja han demostrat reiteradament la seva vàlua com a docents.

Hem arrencat el compromís de  negociar un pacte d'estabilitat amb el Departament que esperem serveixi per fixar als interins que porten anys treballant en el sistema educatiu públic català.

 

Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició 2021

A principis de gener de 2021 es convocarà la mesa sectorial per negociar la normativa de la nova convocatòria, que es té previst que se’n publiqui la resolució a finals del mes de gener.

El Departament d’Educació preveu celebrar les oposicions a l’estiu de 2021, i contra l’oposició ferma i en solitari d’USTEC-STEs (IAC) es mantindrà el nomenament dels funcionaris en pràctiques per a l’1 de setembre de 2022. El nostre sindicat demana a l’administració que les proves es celebrin durant els mesos de juny-juliol i que el sistema d’adjudicacions d’estiu permeti que les persones que hagin superat el concurs-oposició siguin nomenades funcionàries en pràctiques l’1 de setembre de 2021. No podem acceptar que la complexitat actual del procés de gestió en els nomenaments de les adjudicacions d’estiu, que es deriva de la implementació del Decret de Plantilles, afecti la presa de possessió dels funcionaris en pràctiques.

Les places que previsiblement es convocaran el mes de gener de 2021 seran les següents:

Cos de mestres: 1.432 places

Cos de secundària – FP: 1.089 places

Cos de professorat tècnic FP: 652 places

Total: 3.173

 

 


Enllaç a informacions sobre oposicions a cossos docents anteriors al curs 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de visites avui: 5