ustec

Informació de la Mesa Sectorial de dimecres 11 de gener de 2012

Document presentat pel Departament

Primer comunicat d'USTEC·STEs

UN NOU ATAC AL PROFESSORAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC:

MÉS RETALLADES, MÉS DESIGUALTAT I MÉS SUBMISSIÓ

 

4.1.2012

Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Es proposa revisar l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents, que no ha sofert modificacions essencials des de la seva implantació en el curs 1992-1993, per tal d’adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i reconeixement dels estadis de promoció als nous requeriments del sistema educatiu de Catalunya, tal com ha estat definit per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, concretament, es proposa revisar els períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent.

 

 

SISTEMA ACTUAL DE RECONEIXEMENT D’ESTADIS DOCENTS

PROPOSTA INICIAL DE REVISIÓ

 

1.- Període temporal de la carrera professional per estadis docents.

1r. a 5è. estadis: 6 anys, cada estadi.

 

 

.

 

1.- Període temporal de la carrera professional per als que la inicien amb el primer estadi el 2012.

1r. estadi: 9 anys
2n. a 5è estadis: 6 anys

Període temporal de la carrera per als que ja tenen, almenys, reconegut el 1r. estadi el 2011:

2n. a 5è estadis: 6 anys per cada estadi.

 

2.- Estructura dels estadis docents:

Per a assolir un estadi de promoció es necessiten nou crèdits:
—Sis crèdits corresponen a serveis prestats
—Dels tres crèdits restants, un ha de ser obligatòriament de formació permanent,

El màxim d’estadis docents és de cinc estadis.

 

 

2.- Estructura dels estadis docents:

Per a assolir un estadi de promoció es necessiten dotze crèdits:
—Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats
—Els sis crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

El màxim d’estadis docents és de cinc estadis.

 

3.- Tipus de criteris per a l’assoliment d’un estadi docent:

a) Formació permanent, titulacions acadèmiques universitàries, certificats d’idiomes i de català de nivell superior al C.

Nombre de crèdits: màxim 3, mínim 1.

b) Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.

Nombre de crèdits: màxim 3, amb un límit de 2 crèdits per cada tres cursos.

c) Activitats d’innovació o investigació reconegudes.

Nombre de crèdits: màxim 3, mig crèdit per curs.

d) Formació i reciclatge en les llengües catalana i aranesa i el seu ús en la pràctica docent.

Nombre de crèdits: màxim 1, cada sis cursos.

 

3.- Tipus de criteris per a l’assoliment d’un estadi docent:

a) Implicació en el millorament dels resultats del centre:
—resultat de l’autoavaluació del centre, més l’avaluació externa;
—resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent.

b) Responsabilitats específiques:
—òrgans unipersonals de govern;
—òrgans unipersonals de coordinació;
—representativitat del professorat (al consell escolar i com a alliberat sindical);
—tutoria de pràctiques de l’alumnat en període de formació inicial;
—tutoria de professorat en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques);

c) Formació permanent, certificats d’idiomes i coneixement del català:
—acreditació formació contínua i acadèmica;
—català, nivell C2 del Marc europeu;
—anglès, nivell B2 o superior del Marc europeu;
—elaboració de material pedagògic digital;
—recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament, o projectes europeus).

d) Participació en activitats extraescolars, colònies i plans d’entorn

 

4.- Calendari d’aplicació:

El període d’aplicació va abastar un període de 10 anys, entre l’1.10.1992 i el 30.9.2002.

 

4.- Nou calendari d’aplicació de les modificacions:

—A partir del 2012, el reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats.
—Entre els anys 2013 i 2015 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la següent forma:

  • any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;
  • any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits;
  • any 2014: 6 crèdits de serveis + 5 crèdits de mèrits;
  • any 2015: 6 crèdits de serveis + 6 anys de mèrits.

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:23 (1)