Malaltia laboral

 

Concepte i full informatiu

Quadre de malalties reconegudes

Malatia professional del docent

Reconeixement d'una malaltia professional: avantatges. 

Procediment pel reconeixement de malaltia professional

Normativa

 

 

Concepte i full informatiu

Definir malaltia laboral és força senzill: qualsevol malaltia provocada pel desenvolupament d'una feina remunerada.

Separar una malaltia comuna d'una de laboral és un procés difícil, ja que la distància en el temps entre la causa i la malaltia pot ser molt llarg, fins i tot quan l'activitat ja ha estat finalitzada. I moltes vegades, la causa d'una malaltia no és unica i és dubtosa.

Per això cal una llista de malalties acceptades com a professionals o laborals, que estan recollides en una llei, amb posteriors decrets, lleis… que la van rectificant.

Al Real decret 1995/1978, del 12 de maig, s'aprova el primer quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social. En aquests moments, el quadre de malalties més complert es publica en el Reial Decret  1299/2006, de 10 de noviembre que s’amplia amb el  Reial Decret 257/2018 de 4 de maig que incorpora com a malaltia professional el càncer de pulmó en treballs exposats a la inhalació de pols de sílice.

 

Aquesta llista de malalties profesionals és dinàmica, és a dir, s'afegeixen i s'eliminen malalties segons les condicions laborals a què estan sotmeses les persones treballadores.

Les malalties professionals es poden classificar en 6 grups:

  • Grup 1: Malalties professionals causades per agents químics.
  • Grup 2: Malalties professionals causades per agents físics.
  • Grup 3: Malalties professionals causades per agents biològics.
  • Grup 4: Malalties professionals causades per inhalació de substàncies i agents no compreses en altres apartats.
  • Grup 5: Malalties professionals de la pell causades per substàncies i agents no compresos en algun dels altres apartats.
  • Grup 6: Malalties professionals causades per agents carcinogens.

A l'annex 2 del Reial Decret  1299/2006, de 10 de noviembre es publica un llistat complementari de malalties que podria acabar formant part del quadre de malalties professionals, en un futur.

 

Quadre de malalties professionals reconegudes actualment

Per veure el quadre actual de malalties reconegudes clica la imatge següent:

 

Accés al Reial Decret  1299/2006, de 10 de noviembre

Accés al Reial Decret 257/2018 de 4 de maig

Malatia reconeguda en les persones docents

Si vas a la pàgina 68  del quadre de malalties professionals veuràs que l'única mlalatia rconeguda en la nostra professio són els nòduls que es creen a les cordes vocals quan es força la veu de forma contínua. No s'hi inclouen però les afonies, ni tampoc problemes tipus postural, piscològic….relacionades amb les tasque diàries.

 

Si la malaltia no figura en el llistat de les professionals, cal provar la relació entre el treball desenvolupat i la malaltia, per tal que puguin tenir la consideració d'accident de treball (art 115 .2.e). o de servei en el cas de personal adscrit a Muface.
Sempre s'ha de demanar el reconeixement a MUFACE o a la MÚTUA.

Reconeixement d'una malaltia professional: avantatges

El fet que sigui reconeguda com a accident laboral permet cobrar el 100% del sou i que en cas de quedar en atur durant la situació de baixa, no descompti temps.

A més a més:

  • Si la malaltia requereix tractament, el seu cost haurà de ser assumit per la corresponent Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals (en el cas de persones adscrites al règim general de la Seguretat Social) o per Muface (per al personal adscrit a aquesta mutualitat).
  • Els medicaments són totalment gratuïts.
  • En cas que de la malaltia en derivi una invalidesa, amb la consegüent jubilació per aquest motiu, el càlcul de la pensió corresponent és més favorable si es tracta d'una malaltia professional o reconeguda com a accident laboral. En el cas de personal adscrit a Muface, la pensió corresponent a una jubilació per incapacitat originada per aquest motiu és el doble que si la jubilació és per raó de malaltia comuna, tenint sempre com a sostre la pensió màxima permesa.
  • En cas de patir lesions permanents es té dret a una indemnització segons un barem establert.

 

Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional

Quan volem que una malaltia ens sigui reconeguda com a professionall, hem de demanar que es procedeixi igual que si es tractés d'un accident laboral.

Si la malaltia està inclosa dins del quadre de malalties professionals el reconeixement és més fàcil, però igualment hem de demanar els drets que se'n deriven. Trobareu el procediment en aquest enllaç .

El reconeixement s'ha de demanar primer a la direcció dels SSTT corresponents i després a Muface o a la mútua d'accidents.

 

                                                                           

 

Reclamació en cas de no reconeixement de malalties professionals

En cas que la mútua d'accidents de treball no us vulguin reconèixer l'accident o la malatia com a contingència professional, o us donin l'alta abans de la recuperació total, o no vulguin reconèixer la baixa com a recaiguda d'un accident o malaltia professional, heu de seguir el procediment que trobareu a l'enllaç següent:  Procediment a seguir en la determinació de contingències.

Si sou de Muface heu de reclamar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del vostre SSTT. La normativa sobre aquesta qüestió la trobareu en el següent enllaç.

                             

Normativa

Orden ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales. BOE núm. 4 de 4 de enero.
Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
• Finalment , en el nou llistat de malalties professionals es reconeix com a tal els nòduls a les cordes vocals en els professionals de la veu.  BOE 302 de 19 de novembre , RD 1299/2006  (a la pàgina 2444510)  .
ANEXO 1. CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores.