Curs Codi Tipus Centre Municipi ST Especialitat Qualificador Ocupació definitiva Total dotació DD CS IN NF PP PS PG RF
Totals Ocupació definitiva Total dotació DD CS IN NF PP PS PG RF
Llegenda
Curs: Curs de les dadesDD: Destinació definitiva
Codi: El codi que té el centreCS: Comissió de serveis
Tipus: Tipus de centre (Escola, Institut, Institut-Escola, CEE, ZER, SE, EOI,...)IN: Interinatge
Centre: Nom del centreNF: Indefinits no fixos
ST: En quin servei territorial o CEB es troba el centrePS: Suprimits
Municipi: Municipi del centrePP: Propietari provisional
Especialitat: PRI,INF,LC,MA,507,622...PG: Personal reforç per COVID
Qualificador: Ordinari, Atenció a la diversitat...RF: Reforços. Són places que no són de plantilla
Ocupació definitiva:Funcionaris que tenen una plaça en propietat però que igual no estan ocupant la plaça. Contrastar amb DD.Total dotació: El total de dotacions de plantilla aprovat