Acumulat de nomenaments
Aquest gràfic representa l'acumulat de tots els nomenaments coberts i no coberts del curs actual des del dia 30/08/2023.[1]
Nomenaments d'un dia en concret
Aquest gràfic representa els nomenaments coberts i no coberts del dia seleccionat. Podeu filtrar el gràfic segons el cos: tots els cossos, primària o secundària [1]
Dia a consultar:
Classificació dels nomenaments no coberts per especialitat d'un dia en concret
Aquests gràfics de barres representen el nombre de nomenaments coberts i no coberts (Eix X) del dia seleccionat per l'especialitat indicada a l'eix Y. A la part dreta de cada barra horitzontal es mostra el nombre de nomenaments coberts sobre el total i el percentatge de places cobertes. Exemple: 3/100 3.0% s'han cobert 3 places de 100 que representen el 3% del total de nomenaments. [1]

Dia a consultar:
Evolució dels nomenaments per rang de data i especialitats
Els gràfics de barres representen el nombre de nomenaments coberts i no coberts (Eix Y esquerra) del dia indicat a l'eix X, per a totes les especialitats. El gràfic lineal representa el % (Eix Y dret) de nomenaments no coberts del període temporal de l'eix X. Podeu seleccionar als filtres el període temporal i, opcionalment, l'especialitat i/o cos. [1]
-->