ustec

Pesonal substitut: prestació d'atur

Informació sobre el procediment en FACEBOOK

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/434686529895913/

Els substituts que hagin treballat a jornada inferior a la sencera, hauran de sol·licitar al seu SSTT un certificat en què s'especifiqui que l'horari és de dilluns a divendres amb jornada d'1/3, 1/2 o la que sigui, ja que inclou horari al centre i de preparació de classes

La cita prèvia pot sol·licitar-se per dues vies, de les quals l'opció telemàtica és la més interessant ja que permet confirmar el dia i l'hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible quan s'obté cita telefònicament:
• INTERNET: www.sepes.es
• TELÈFON: trucant al 901 01 02 10
És important tenir en compte que per tramitar sol·licituds de prestacions és imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d'ocupació.
A través de la Seu electrònica del SEPE, es pot formular la sol·licitud de prestació online i fins i tot, en determinats suposits, obtenir el reconeixement online de la prestació contributiva, ja es tracti d'un alta inicial o d'una represa d'un dret anterior.

L'explicació anterior la podeu trobar més detallada en aquest document PDF

Per a tenir dret a les prestacions que se'n deriven s'han de complir els següents requisits:
- Període mínim de cotització: 360 dies.
- No és necessari que aquests 360 dies s'hagin cotitzat de manera continuada.
- Un professor interí es troba en situació legal d'atur quan s'extingeix el seu contracte de treball.
- la durada de la prestació està en funció del temps d'ocupació cotitzat en els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d'atur.

Tràmits:

Presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils següents a l'últim treballat (no compten diumenges ni festius).
On: A la vostra Oficina de Treball de 8:15 a 13:30 h.

Durada de la prestació

Període d'ocupació Durada de la prestació
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies

Quantia

La quantia de la prestació d'atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d'accidents de treball i malalties professionals, exclosa la retribució per hores extraordinàries, per les quals l'empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

L'import a percebre serà:

Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.