ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019-2020

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019-2020

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Accés a l’aplicatiu amb usuari xtec o temporalAccés a l’aplicatiu amb identificador GICARWeb del Departament

 

Publicat el concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital

 

Sol·licitud ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019/20

Persones funcionàries de carrera

 

Persones interines

Link a l’aplicatiu

 

 

NORMATIVA:

Terminis previstos:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l’aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d)Propostes d eles direccions:

Publicació de llocs per entrevista: 4 de juny

Petició d’entrevista: des del 4 fins al 7 de juny

Entrevistes: des de l’ 11 fins al 18 de juny.

Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: a principis de juliol

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: previsió abans del 20 de juliol

Actualitzades les fitxes dels centres educatius amb el concurs de trasllats

14-05-2019 Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats: SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès pàrticular: 31 de maig tal i com es determina a la RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

 

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2018-2019

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Accés a l’aplicatiu amb usuari xtec o temporalAccés a l’aplicatiu amb usuari ATRIWeb del Departament

24-5-18 --> Adjudicacions d’estiu/Dades borsa/Número de barem provisional/Reducció de jornada

Adjudicacions d’estiu curs 2018/19 INFORMACIÓ

Centres que nos’adjudiquen amb peticions genèriques i s’han de demanar individualment

DOGC: RESENS/862/18, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

XERRADES INFORMATIVES DIFERENTS EN ELS TERRITORIS

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Accés a l’aplicatiuWeb del Departament

Llocs perfilats per Servei Territorial:

Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017

Previsió Publicació de la resolució definitiva: 27 de juliol de 2017

Informació important persones que estiguin de baixa o permís el dia 1 de setembre, persones recent nomenades i canvi en algun codi:

7/06/2017

RESOLUCIÓ ENS/1270/2017, de 29 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Possibles places als Serveis Educatius

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.

Personal Funcionari de carrera

Del 30 de maig al 12 de juny

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l’aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat

_________
15/05/2017

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Terminis:

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017 Accés a l’aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny

 

Concurs de trasllats

10/05/2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES.

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

INSPECCIÓ

CONSULTA PER DNI

linia vermella

 

Tota la informació estiu 2016

 

Informació sobre perfils professionals

 

linia vermella

Web del Departament sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Les “Adjudicacions de destinacions provisionals” (conegudes popularment com a “adjudicacions d’estiu”) son convocatòries anuals que estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional.
Les destinacions provisionals (són voluntàries) amb efectes d’1 de setembre i finalitzaran el 31 d’agost, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

fletxa Preguntes més freqüents sobre les destinacions provisionals

linia vermella

adjudicacions (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

– Resolució definitiva

– Resolució provisional

Accés a l’aplicatiu (amb codi XTEC o amb usuari/a temporal)

Informació Adjudicacions d’estiu curs 2015/16

Eina sobre les Adjudicacions provisional d’estiu 2015/16

linia verda

caixa normativa

  • Resolució ENS/969/2015, de 7 de maig

    per la qual es modifica la Resolució ENS/863/2015, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015)

  • Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril

    per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6863, de 28.4.2015)

  • Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig

    per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, de 15.6.2007)

linia verda

exterior (“Concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior”)

Resolución del concurso de docentes del exterior 2015

Resolución del concurso de asesores del exterior 2015

linia vermella

ct

Informació Concurs de trasllats 2014/15

Informació Adjudicacions d’estiu pel curs 2014-2015

linia vermella

adju 13 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)Publicació adjudicacions

Convocatòria indexada consulta ràpida

linia verda

caixa normativa

DOGC 21/5: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Eina informativa sobre les destinacions estiu 2013

linia verda

Consulta de la fitxa de tots els centres

linia vermella

opos 7 11

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/201122/6/20105/8/20095/8/20087/8/2007

Per reclamar durant el darrer dia de reclamacions Dissabte 20 de juliol, s’haurà de fer:

Oficines de correus mitjançant un correu administratiu, carta oberta amb còpia per a què la segellin i la direcció del Departament d’Ensenyament

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
2) GRATUÏTA: anar a registrar la reclamació personalment al
Registre General de la Delegació del Govern a Catlunya. Registre de documents.
c/ Bergara, 12
Barcelona
Horari de dissabtes que posa al seu web de 9 a 14 hores

linia vermella

adj 12 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

Informacions d’estius anteriors: la informació més nova està en ESTIU 2013.

linia verda

Consulta individual, per centres, municipis i comarques

Destinacions per especialitats i centres

Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

linia verda

21.159 adjudicacions per especialitats i per centres

DESTINACIONS PROVISIONALS ESTIU 2012

linia verda

caixa normativa

DOGC 15/5/2012: adjudicacions de destinacions provisionals i sobre els desplaçaments forçosos

21.159 adjudicacions per especialitats i per centreslinia vermella

estiu 11 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

caixa normativa

DOGC 20/5/2011Instruccions adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí.

caixa meses

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dijous 3 de maig de 2012 9.30h:

Ordre del dia:

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

3. Torn obert de paraules

linia verda

Adjudicacions per especialitats i per centres

fo total
CS 6.113
IN 5.819
PP 9.029
PS 198
total 21.159

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/201122/6/20105/8/20095/8/20087/8/2007

linia verda

CONSULTA DELS CODIS DELS CENTRES

Llista definitiva: 27 juliol de 2011 11:30.
Es fan públiques les destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius.

linia verda

Informació dels 2.693 centres per comarques i per zones

Nota: només el professorat interí del pacte serà destinat d’ofici.Centres que cal demanar explícitamentConvocatòria indexada per lectura ràpida

Adjudicacions (resolució provisional) per especialitats i per centres secundària i FPA

Full d’informació sindical 175caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1234/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2011, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012

linia verda

Resum sobre adjudicacions de destinacions provisionals

linia verda

Algunes CCAA han publicat convocatòria de comissions de serveis comproveu el termini … (més informació STEs)

linia vermella

inf ant

Informació anterior actualitzada a 30/6/2010

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes