NORMATIVA DESCOMPTES PER BAIXES I PER ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Disposició Addicional Sisena Vigent des del 22/03/2013 -

DECRET LLEI2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat I els seus organismes autònoms.

Cartera de Serveis del sistema Nacional de salut

Gestió del personal docent 2014-2015