JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES  (documents per a l'organització i la gestió dels centres Gestió del personal docent) Principals novetats:

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius
Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal.
Les absències s'acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica, també es podran acreditar mitjançant "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica" de l'interessat (Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament.)
No obstant això, no comporten descomptes retributius:

  • Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades. (es compten les 7,5 hores laborables diàries, malgrat que des de Ustec-Stes vam insistir en que les hores que es feien a casa es podien acumular i que, de fet es feien igual). A l'aplicatiu que el Departament ha enviat a les direccions es diu que : Per informar una absència per motiu de salut, s’ha d’informar les hores i minuts de l’absència, que seran 7:30 hores quan l’absència és de tot el dia, i de les hores corresponents quan l’absència sigui de només una part del dia.
  • Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades

Absències per assistència a consulta mèdica
L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica"
(Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament).
L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

Absències per motius de salut de durada superior a tres dies
(Baixa per malaltia o incapacitat temporal)
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l'endemà de la seva expedició.
La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.