COORDINADORS I COORDINADORES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ELS CENTRES DOCENTS

Per a USTEC·STEs el coordinador/a de prevenció de riscos laborals és una figura molt important per aconseguir una bona prevenció als centres i per ajudar que es puguin detectar totes aquelles mancances que encara hi ha, que per Llei estan reconegudes i que l’Administració de vegades oblida. Creiem que, després dels anys que portem d’implantació d’aquest càrrec, l’Administració encara no té clar la necessitat del mateix. Altrament no s’entén que segueixi sense millorar-ne les condicions de treball (sobretot la coordinació i les dotacions horàries) i sense oferir una formació en horari de treball que serveixi realment per poder portar a terme la seva activitat adequadament. Ara s'excusa en la crisi per seguir igual o pitjor.

Els beneficis que ens pot comportar una bona aplicació de la Llei de prevenció són tants que hem de continuar decidits a treballar per aconseguir que la realització de les tasques de coordinació de prevenció de riscos d’un centre no depengui   del voluntarisme sinó de l’establiment dels paràmetres exigibles per fer-la ben feta.

1. ORIGEN, FUNCIONS I NOMENAMENTS

ORIGEN. Decret 183/2000 que crea el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. A l'article 12 defineix la designació d’aquesta figura en tots els centres de treball dependents del Departament d'Educació. Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 3152, d'1.6.2000)

Article 12

A cada centre de treball del Departament d’Ensenyament es designarà una treballadora o un treballador amb les funcions de promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals, supervisar les condicions del lloc de treball i potenciar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. En els centres docents i serveis educatius la designació correspondrà a la directora o director.

Aquestes persones actuaran d’acord amb les directrius del cap de Secció de Prevenció de Riscos Laborals de la corresponent delegació territorial.

El claustre dels centres docents haurà de vetllar pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de salut laboral i estil de vida saludables.

NOMENAMENTS. S’han de nomenar en tots els centres. En tots els casos la designació correspondrà a les direccions que ho hauran de comunicar als serveis territorials corresponents. Encara queden centres on no s’ha nomenat ningú per a aquest càrrec com són entre d’altres els serveis educatius i les llars d’infants i no sabem quan es farà.

2. QUÈ RECLAMA USTEC·STEs PER ALS I LES COORDINADORES DE PREVENCIÓ DE RISCOS?

USTEC·STEs continua demanant que, a part que tots els treballadors i treballadores puguin ser coordinadors, el Departament revisi i determini en quins centres encara no s’ha nomenat aquesta figura i que no en retardi més el nomenament. Primer de tot per poder treballar i avançar en els temes de salut, i en segon lloc perquè hi estan obligats pel seu propi decret des de l’any 2000.

2.1 CONDICIONS DE TREBALL

1. Dotacions horàries. Tant a primària com a secundària, igual que els altres coordinadors/es, forma part del còmput global d’hores a distribuir per part de l’equip directiu Per tant, o resten hores de les coordinacions ja existents o en deixen sense a la coordinació de prevenció de riscos. Demanem per tant una dotació horària específica.

2. Dotacions econòmiques. Les coordinadores i els coordinadors de riscos de tots els centres de fins a una línea i les ZER cobren un complement mensual equivalent al d’una coordinació. Cal que totes les persones nomenades comprovin que el seu nomenament ha estat enviat als Serveis Territorials.

Davant d’aquesta realitat, USTEC·STEs continuarà reclamant les dotacions horàries suficients per poder fer la nostra feina dignament i en condicions. I si l’Administració considera que ha d’estar remunerat, que el complement es faci extensiu a tothom que tingui nomenament.

3. Formació. USTEC·STEs continua considerant que per poder fer aquesta feina és necessari tenir una formació específica, que no ha de ser voluntària i que s’ha de fer dins de l’horari lectiu del professorat. Aquestes són les condicions que hem defensat des del mateix moment que es va crear aquesta figura, i entenem que és una perversió el que ha fet i fa l’Administració donant-hi caràcter voluntari i, per tant, permetent-se el luxe de fer-la en horari de formació permanent i deixant que hi assisteixin només les persones que hagin estat nomenades per fer aquesta feina.

El Departament d’ensenyament, aquest any, ofereix només un curs telemàtic de nivell bàsic (30 hores) . Cal consultar els plans de Formació de zona.
També s’ofereixen cursos de nivell bàsic en els CSCST (Centres de Seguretat i Salut dels treballadors/es del Departament de Treball de la Generalitat) de cada territori.

Volem denunciar que sembla que el Departament d’Educació considera que els i les coordinadores de prevenció dels centres ja estan formats! Sabem que això no és cert, ja que moltes persones agafen el càrrec per primer cop aquest curs i que d’altres encara no s’han pogut formar perquè els cursos s’han de fer fora d’horari lectiu i, moltes vegades, lluny del domicili, ja que estan molt centralitzats.

4. Informació. Demanem que no s’obligui a agafar aquests càrrecs a les persones últimes d’arribar al centre i que abans se’ls expliqui adequadament totes les seves característiques i condicions laborals i, el que és més important, que tinguin el suport del conjunt de treballadores i treballadors del centre. Seria bo que les persones que ho agafessin tinguessin una continuïtat durant un temps per poder tenir més experiència, pràctica i formació en el centre.

2.2 USTEC·STEs continua pensant que hem d’avançar, però que cal fer-ho amb coherència i responsabilitat, facilitant la feina al professorat i establint unes condicions de treball que permetin d’assumir-ne les responsabilitats de forma òptima i adequada. Creiem que no és aquesta la línia que segueix el Departament, i és per això que exigim:
1.-Que els coordinadors/es siguin presents en tots els centres de treball dependents del Departament.
2.-Que els coordinadors/es rebin la formació necessària dins del seu horari lectiu.
3.-Que la formació dels coordinadors/es sigui adequada i suficient.
4.-Que els coordinadors/es tinguin reduccions horàries per fer adequadament la seva feina.
5.-Que les responsabilitats i les funcions dels coordinadors/es estiguin relacionades amb la formació que reben i no pas amb el voluntarisme del professorat.
6.-Que qualsevol treballador/a pugui ser coordinador/a de riscos del seu centre.
7.-Que el Departament en general i els equips directius i els inspectors/es de zona en particular prenguin consciència de la necessitat de la feina del coordinador/a de prevenció de riscos laborals.

2.3 USTEC·STEs ha lluitat i lluitarà perquè els treballadors i les treballadores encarregats de dinamitzar els temes de salut als centres tinguin les millors condicions per desenvolupar la seva feina, en el benentès que les variables de formació i temps són imprescindibles per aconseguir-ho. La salut laboral és un tema en el qual tothom s’ha d’implicar, i el Departament el primer, ja que, a més, ha de donar exemple.

RECORDEU:

LA SALUT NO TÉ PREU