head

No nomenament o interrupció ("Congelar")


APLICATIU

Sol·licituds de no-nomenament o interrupció del nomenament per causes justificades Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades per alguna de les causes que s’especifiquen al final d’aquest apartat, durant el període de durada de la circumstància al·legada. La causa s’ha de justificar documentalment.

Després que els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona analitzin i valorin positivament aquesta petició, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Si la causa és ocupar un altre lloc de treball fora del Departament d’Ensenyament l’autorització de manteniment a la borsa de treballs sense nomenament és per a un màxim de quatre cursos complets (10 mesos) i consecutius.

Amb caràcter excepcional, que han de valorar els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior, excepte si la causa és passar a ocupar un altre lloc de treball.

Causes:

- Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

- Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.

- Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

- Causes greus degudament justificades.

- Ocupar un altre lloc de treball.

- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.

- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

 

normativa normativa

Preguntes Freqüents

Anirem posant aquí les preguntes freqüents.