USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)

Personal laboral del Departament d'Ensenyament

Adreces i telèfons

  FACEBOOK
Butlleta d'afiliació
Índex Novetats Adreces d'interès

PREADJUDICACIÓ MÚLTIPLE

  BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL

Nou sistema de preadjudicació de llocs de treball. Implementació imminent.

Durant el 2017, el nostre sindicat ha estat treballat en les reunions del Comitè Intercentres per introduir una millora en l’adjudicació de llocs de treball. Mitjançant un nou sistema d’adjudicació múltiple, es pretén agilitzar els tràmits i reduir els terminis de cobertura de llocs de treball.

Fins ara, s’oferia un lloc de treball a una persona i calia esperar-ne 24h la resposta. Amb el nou sistema, s’oferirà aquest lloc a diverses persones a la vegada i totes disposaran de 24h per respondre.

El Departament ens ha informat que donarà publicitat d’aquest canvi a l’apartat corresponent de la borsa de personal laboral de la web del Departament d’Ensenyament. El canvi s’implementarà a l’aplicatiu de gestió de la borsa el proper dilluns dia 22.

D’acord amb la petició que vam fer en el darrer Comitè, el Departament ha preparat un petit tutorial, que podeu trobar enllaçat a la nostra web (sindicat.net/lab), perquè les persones candidates puguin realitzar correctament el procediment.

 

Cliqueu aquí: TUTORIAL que poden seguir les persones candidates

En aquest PDF podeu trobar els passos detallats que cal seguir per dur a terme el procés correctament:

 

Altres enllaços

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/

PLA DE FORMACIÓ 2018

El proper dimecres 20 de desembre s’obrirà el primer període d’inscripcions als cursos del Pla de formació 2018 del Departament d’Enseyament per al PAS. Aquest període estarà obert fins al 15 de gener.

Tot seguit us relacionem les dades dels tres períodes anuals de petició de cursos:

Període 1: activitats que es realitzaran entre el 12/02/2018 i el 31/05/2018
Inscripció: del 20/12/2017 al 15/01/2018
Validació dels caps: del 29/01/2018 al 2/02/2018

Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2018 i el 31/07/2018
Inscripció: del 20/04/2018 al 30/04/2018
Validació dels caps: del 14/05/2018 al 18/05/2018

Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2018 i el 30/11/2018
Inscripció: del 5/06/2018 al 13/06/2018
Validació dels caps: del 27/06/2018 al 3/07/2018

Enllaç a l'aplicatiu:
http://educacio.gencat.cat/intranet

INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES PERSONES QUE VAN RECLAMAR ELS INTERESSOS DE LA PAGA DEL 2012!

D’acord amb la Sentència de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 52/2013, de 17 d’octubre de 2013, per la qual es va declarar el dret del personal amb vinculació laboral a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part meritada i no abonada, i en compliment de l’establert a la Diligència de 23 de maig de 2017, referent a l’incident d’execució de la sentència indicada, us informem que aquest mes de desembre de 2017 s’abonaran els interessos moratoris processals als treballadors en actiu que els van reclamar.

PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2017 PERSONAL LABORAL

Les persones que a 31 d’agost de 2017 van renunciar a la seva vacant, i se’ls va adjudicar una de nova, van rebre en la nomina del mes de setembre d’enguany  l’import de la quitança corresponent a l’anterior contracte, és a dir, la part proporcional generada de la paga extraordinària d’aquest desembre (8 mesos), i una petita part de la paga d’estiu (en concret, dos mesos). Per això en la paga extraordinària d’aquest desembre cobraran l’import restant i, per tant, una quantia molt menor de la corresponent a un desembre normal.

Podeu consultar quin serà aquest import a l’aplicatiu que hem creat a la nostra web:
https://espacioseguro.com/sindicat/z/extraDesLabCanvi.php

ROBA DE TREBALL DE LES LLARS D'INFANTS

Companys i Companyes,

Us informen que l'import de la roba de treball de les llars d'infants del Departament d'Ensenyamnet corresponent a l'any 2017 és de 163.26 euros.

Salutacions. Personal Laboral

INFORMACIONS IMPORTANTS!!

Dimarts 14 de novembre es publicarà, mitjançant la web del Departament i de forma individualitzada mitjançant la web de l'aspirant, una nova Resolució relativa a la llista de participants de la borsa de treball de la convocatòria ordinària 3/2017.

INFORMACIONS IMPORTANTS!!

Avui dijous 27 de juliol, al web del Departament es farà pública la Borsa de treball definitiva de personal laboral d'atenció educativa.

Així mateix ensenyament ens informa que molt properament també donarà publicitat de les places que s'ofertaran en l'acte públic que es realitzarà el dia 29 i 30 d'agost a la seu de Serveis Centrals.

Ensenyament convocarà via mail o sms els aspirants, els quals aniran escollint les places disponibles per ordre estricte de la puntuació de la Borsa.

Us mantindrem informats!

Bon estiu!!

Publicada la llista definitiva de la convocatòria de la borsa de personal laboral.

Consulteu la web de l'aspirant

Acord de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria LEN/002/16)

INCREMENT SALARIAL DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL PER A L'ANY 2017

L'Increment salarial per a l'any 2017 per al personal laboral inclòs en l'àmbit d'aplicació del VI Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya és d'un 1%, distribuït de forma proporcional entre tots els conceptes retributius.

Aquest increment té efectes retroactius a data 1 de gener de 2017.

Aquest increment amb els corresponents endarreriments es farà efectiu en la nòmina del present mes de Juliol.

RESULTAT PROVISIONAL DEL CONCURS PER LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL FIX

Amb data d’avui 30 de juny del 2017 el Depatament d’Ensenyament ha fet públic el resultat provisional del concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament .

Les persones interessades poden consultar els diferents llistats i l’Acord de l’òrgan Tècnic d'Avaluació per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Ensenyament en convocatòria LEN/002/16) en els següents enllaços:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/oposicions-concursos/personal-laboral/concurs-trasllats-personal-laboral-fix/   (consulta de resultats)

Les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils, des de l’endemà de la publicació.

BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS 

Amb data de 29 de juny de 2017, el Departament d’Ensenyament ha publicat les llistes provisionals juntament amb la resolució corresponent d’admesos i exclosos de la darrera convocatòria ordinària 3/2017, per formar part de la borsa de treball del personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Llistes que es poden consultar individualment a través de la WEB DE L’ASPIRANT

Les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

Enllaços
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/normativa/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/

BORSA DE TREBALL DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA
MÚSICA I DANSA  INSTITUT ESCOLA ORIOL MARTORELL
LLISTAT PROVISIONAL

Us informem que el personal que forma part de la Borsa de treball del professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell, pot consultar,  la llista provisional de la Borsa.
El calendari establert és el següent:
-Llistes provisionals d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 13 de juny de 2017

-Termini per presentar reclamacions: del 14 al 21 de juny 2017

-Llistes definitives d'admesos en els blocs 1, 2 i 3: 4 de juliol de 2017

 La llista es pot consultar al següent enllaç:
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/borsa-treball/borsa-ertball-oriol-martorell/).

PROCÉS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
OBTENCIÓ TITULACIÓ INTEGRADOR SOCIAL

 

Habilitació o obtenció del títol de tècnic superior en Integració Social

Per Acord entre el Departament d'Ensenyament i el Comitè Intercentres sobre l'adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d'educació especial en centres públics del Departament d'Ensenyament, es determina com a titulació específica requerida per al desenvolupament dels llocs de treball el títol de tècnic superior en Integració Social o equivalent, amb efectes d'1 de setembre de 2017.

Els treballadors que en aquesta data estiguin prestant serveis amb un contracte de treball temporal de la categoria professional d'educador d'educació especial i no disposin de l'esmentat títol, mantindran la seva vinculació vigent, i disposaran d'un termini de quatre anys per obtenir l'habilitació i/o la titulació mitjançant els procediments que convoqui el Departament. Aquest termini també s'aplicarà a les persones que hagin prestat serveis durant un periode mínim de 2 mesos durant el curs escolart 2016-2017. 

Veure vídeo de la sessió informativa

PDF Explicatiu

 

Llista definitiva de participants admesos i exclosos dels concurs de canvi de destinació de personal laboral fix (convocatòria núm. LEN/002/16)

Acord de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria LEN/002/16)

Amb data d' avui 10 de maig de 2017, el Departament d’Ensenyament ha fet pública la  llista definitiva de participants admesos i exclosos en el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament (convocatòria núm. LEN/002/16), amb indicació dels motius d’exclusió, així com de la modalitat de participació a cada lloc de treball sol·licitat.

A l’hora especifiquen quines son les persones que han d’efectuar la prova de coneixements de llengua catalana i/o la prova professional (supòsit pràctic) establertes a les bases 3.4 i 4.1.2 de la convocatòria,respectivament (annex 1).

Prova de llengua catalana: - Dilluns 15 de maig de 2015, a les 9,30 h Lloc: Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (planta 4-D, sala 4A12)

Prova professional (supòsit pràctic): Categoria: Educador/a d’educació especial en centres públics (EEE). - Dimecres 24 de maig de 2017, a les 16,00 h Lloc: Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Planta baixa, sala d’actes) Categoria: Integrador/a social (INS). - Dimecres 24 de maig de 2017, a les 18,00 h Lloc: Serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Planta baixa, sala d’actes)

Document en PDF

Resolució per la qual es modifiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, aprovades per Resolució de 13 de juny de 2012 de la Directora de Serveis

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

Personal laboral

Categoria de tècnic/a especialista d'educació infantil, grup C1: 380 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

Pla de Formació 2017

Obert el segon període d'inscripcions des del 18 d'abril fins al 2 de maig, als cursos de formació per al personal PAS i Personal Laboral.

ENLLAÇ A L'APLICATIU

Publicada la llista provisional de participants admesos i exclosos dels concurs de canvi de destinació de personal laboral fix (convocatòria núm. LEN/002/16)

Les persones interessades poden formular al·legacions o esmenar els defectes de les seves sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva exposició al tauler electrònic, d’acord amb el que disposa la base 8.1 de la convocatòria.

Borsa definitiva amb els mèrits baremats de les persones que van participar a la darrera convocatòria extraordinària de desembre del 2016

Xerrades informatives de Personal Laboral: Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Manresa, Barcelona.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA

LLISTAT PROVISIONAL

S’ha fet publica per part del Departament d’Ensenyament la llista provisional de persones inscrites a la darrera convocatoria extraordinària (borsa oberta).

Les persones interessades podrán consultar si consten a les esmentades llistes a través de la web de l’aspirant.

Les persones que no compleixin els requisits no apareixeran en aquestes llistes que, recordeu, estan ordenades per data i hora de registre de la sol·licitud.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/convocatoria-extraordinaria/

Concurs de canvi de destinació personal laboral fix

Full Informatiu

Pla de Formació 2017

Comitè Intercentres del Personal Laboral
del Departament d'Ensenyament

Educadors d'Educació Especial

ATENCIÓ!
VISUALITZACIÓ PER PART DELS CANDIDATS DE LA LLISTA ACTUAL DE LA BORSA de PERSONAL LABORAL

 

USTEC·STEs (IAC) DENUNCIA L'EXTERNALITZACIÓ DEL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

OBERTA LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL del 12/12/2016 al 12/01/2017

 

Roba de treball (Llars d'infants)

ELS SSTT DE GIRONA RETALLEN SERVEIS ESSENCIALS
AL CENTRE D’EDUCACIÓ DE PALAU

Full informatiu: Comitè Intercentres del 15 de juliol del 2016

REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DEL PERSONAL LABORAL

Resoluciथ regularitzaci८ la llista de participants de la borsa de treball de personal d䭩nistraci੠serveis i de professionals d䥮ci।ucativa i de suport a la doc讣ia del Departament dnyament per a cobrir places vacants i substitucions en r觩m de contracte laboral i d㴵alitzaciथ l谥ri讣ia professional a l䭩nistraciथ la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

D'acord amb aquesta Resoluci೧actualitza fins al 30 de juny de 2016 els m販ts establerts a la base i es regularitzen les puntuacions incorporant les esmenes a les incid讣ies detectades als llistats publicats el 30 de maig de 2016.
Aquesta actuaciࡠl଩catiu comporta que els participants passaran a tenir un nou n岯 de sol飩tud (ja que la codificaciడssarࠤe SOL2015xxxxx a SOL2016xxxx).
PERSONAL LABORAL

enllaç al pdf del departament (clic aquí).

RESUM COMITÉ INTERCENTRES 16/06/2016

ESCOLA INCLUSIVA

PERSONAL LABORAL  DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

 

“Paga extra del 2012”

 

El personal Laboral té dret a percebre fins el 54% de la paga “extra” de 2012”.

El Tribunal Suprem en la seva sentència 327/2016 torna a donar la raó a USTEC·STEs  (IAC), entre d’altres sindicats, sobre el cobrament de la part meritada de la paga “extra” de Nadal de 2012 pel personal laboral.

El Govern de la Generalitat està obligat a pagar el 30% de la paga del 2012, que correspon a la diferència entre el 24,04% ja retornat i el 54,16% de la  part de la paga que teníem meritada des de l’1 de gener de 2012 al 15 de juliol de 2012. També té l’obligació de retornar el 5% de descompte que va aplicar en el seu moment.

Tant el govern anterior, com l'actual, com el govern de Madrid, han esgotat, totes les vies judicials per demorar el que finalment s’ha demostrat que és d’obligat compliment, pagar el salari dels dies treballats..

Amb aquesta sentència es demostra que el govern de Convergència i Unió, abans, i ara de Convergència i Esquerra únicament volien guanyar temps a costa dels nostres drets i dels nostres diners, jugant amb la nostra dignitat i malmetent el seu ja escàs crèdit  judicial.

Exigim  ja, d’una vegada, que aquest govern atengui de forma immediata, negociada i sense més picaresca judicial, el retorn, per a tothom, de la part que ens queda per percebre de la paga “extra” de 2012.

Cordialment,

Personal Laboral
USTEC·STEs(IAC)

POSPOSADA LA XERRADA DEL DIA 14. US CONVOQUEM PER EL DIA 21 A LES 17H. AL CRP D'IGUALADA

xerrades

INCORPORACIÓ A LA BORSA

Publicada la llista de mèrits del bloc 3 del Personal Laboral. Consulteu web de l'aspirant a la web de laborals.

Reclamacions fins el dia 9 de juny.

En referència a la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa o de suport a la docència, el  Dilluns 30 de Maig  es farà pública (als taulers dels Serveis Territorials i a la web del Departament, i de forma individualitzada mitjançant la web de l'aspirant) la Resolució relativa a la incorporació dels mèrits de les persones inscrites a la borsa oberta de treball, de manera que es valorarà les persones inscrites en la darrera borsa oberta i seran incorporades als blocs de borsa que els correspongui. 

El Dimarts 31 de Maig  les persones candidates podran comprovar a través de l’aplicatiu de borsa, de forma individualitzada, la seva situació.

Web de l'aspirant

Concurs restringit de la categoria de netejador/a (grup E) - 02/05/2016

Convocat un concurs restringit adreçat al personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la categoria de netejador/a (grup E).
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud als registres dels serveis territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona o dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 10 de juny de 2016.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Concurs restringit de la categoria de director/a de llar d’infants (grup A3) - 02/05/2016


Convocat un concurs restringit adreçat al personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la categoria de director/a de llar d’infants (grup A3).
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud als registres dels serveis territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona o dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament.

 

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 10 de juny de 2016.


http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

OBERT EL SEGON TERMINI

Activitats que es realitzaran entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2016:
- Inscripció: del 2 al 15 de maig de 2016
- Validació dels caps: del 23 al 25 de maig de 2016

PLA DE FORMACIÓ 2016
PERSONAL LABORAL I PAS.

PERSONAL LABORAL DE LES LLARS D'INFANTS
DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Mesa de funció pública

"Declaració responsable de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat ..."

Presentació: del 7 al 15 de març. Informació

XERRADA INFORMATIVA PERSONAL LABORAL
TERRES DE L'EBRE

DIJOUS, 25 FEBRER A LES 18h A USTEC TORTOSA: C/Nou de la Vall, 1 entresòl.

Full informatiu: Retribucions del personal laboral 2016

Us convoquem a tots els treballadors i treballadores laborals del Departament d’Ensenyament a una

Concentració el dia 15 de desembre:

BCN:17.30 Plaça de Sant Jaume,

TGN: 18h Balcó del Mediterrani,

LLE: 18h. Plça de les comèdies (IEI)

GI: A concretar

Educador/a Llar d'infants. L'import de la roba de treball per al curs 2015/16 és de 158,79 euros

OBERTURA DE BORSA:

Professionals d’atenció educativa i de suport a la docència.

NOTA: Atès que a dia d’avui ja s’han inscrit a la borsa oberta prou candidats com per a donar cobertura a totes les necessitats que es van detectar per a la seva obertura, us informo que en breu publicarem a la web del Departament la nota que us envio adjunta i que informa del tancament de la borsa oberta el dia 20 de novembre (fins a les 23.59 es podrà tramitar la participació), complint així amb el termini mínim d’obertura que vam parlar amb vosaltres i l’antelació suficient tal i com havíem quedat per al tancament.

Comitè intercentres Octubre-2015 / Mesa tècnica d'Educació Especial

COMUNICAT INICI DE CURS

Nomenaments presencials 27 i 28 d'agost, publicació llistat amb personal convocat: A partir del 24 d'agost.

 

PROGRAMA D'ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

 

Comité intercentres 03/06/2015

 

Mesa tècnica d'educació especial

Iniciat el procés d'eleccions sindicals per al personal laboral.

RESULTATS ELCCIONS SINDICALS DE PERSONAL LABORAL PER PROVÍNCIES: BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA

IAC GUANYA UNA DEMANDA SOBRE LA PART  MERITADA DE LES PAGUES EXTRES SOSTRETES DELS ANYS 2013 I 2014  AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.

Xerrades informatives: Barcelona, Manresa, Igualada

COMITÈ INTERCENTRES
4 DE FEBRER 2015

Document

Nota informativa sobre primes d'assegurances

A la darrera nòmina del mes de gener apareixen reflectides unes quantitats corresponents a les primes d’assegurances dels treballadors. El Departament ha publicat una nota informativa a través de l’ATRI i que cada treballador pot consultar al seu apartat de retribucions.

(Enllaç)

 

Borsa: Llistat admesos

Ja podeu consultar la llista d'admesos, per ordre d'adscripció, de la convocatòria extraordinària (borsa oberta) de la borsa de treball de personal laboral

Enllaç

La solució dels 44 dies per al personal laboral
TOTALMENT INSUFICIENT

Document

Nota informativa sobre mesa tècnica d'Educació Especial

Document

OBERTURA DE LA BORSA. Convocatòria extraordinària.

Desembre 2014 / Darrer dia Dilluns 19 de gener

Nou decret d'Educació Especial

Mesa Tècnica d'Educació Especial 5 de desembre de 2014.Full informatiu

 

Pla de formaciರ15

Obert el període d'inscripció als cursos de formació per al personal PAS i Personal Laboral del Departament d'Ensenyament.

enllaç

COMITÈ INTERCENTRES
4 DE NOVEMBRE DEL 2014

Document

Escrit a les direccions

Document

EDUCADORS/ES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Full informatiu

NOVETATS FISIOTERAPEUTES

Comitè intercentres

Amb data 22 de maig es va fer el darrer comitè intercentres

Nota informativa cigarretes electròniques (PAS / LAboral)

Informacions per al personal Laboral

· Nova avaluació educadores/rs d'educació especial

· Jubilació parcial del personal laboral del Departament d'Ensenyament

Pla de formaciರ14

Ja es poden consultar els cursos assignats en el Pla de Formació

(dintre de l'enllaç cliqueu a la pestanya 'alumnat')

enllaç

Retribucions 2014

Full de retribucions de Personal Laboral

Llistes definitives

Publicades als taulers d'anuncis i a la web del Departament les llistes definitives de participants de la borsa de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència, pel que fa a les categories d'oficial/a de 1a.- cuiner/a (CUI) i d'ajudant/a de cuina-netejador/a (NAJ), un cop revisades les reclamacions i resoltes les incidències detectades.

Podeu consultar les llistes en aquest enllaç

 

Notes d'ATRI sobre permisos dels treballadors/es de la Generalitat.

 

Pla de formació 2014

S'ha obert el termini d'inscripcions al Pla de Formació 2014.

El termini finalitza el dia 15 de gener de 2014, i les inscripcions s'han de fer a través de la intranet del departament d'ensenyament / Portal de centres , apartat Forma't
enllaç

ACTE PÚBLIC PER NOMENAR PERSONAL DE LA BORSA DE PERSONAL LABORAL (Ajudant/a de cuina-netejador/a (NAJ))

Comunicat a les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral en centres del Departament d’Ensenyament.

Convocatòria extraordinària - CUI - NAJ

Borsa de treball de personal d'administració i serveis.
Llistes definitives

 

COMITÉ INTERCENTRES DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

MESA TÈCNICA LLARS D’INFANTS

Diverses informacions

Full informatiu amb diverses informacions: Serveis Educatius, Paga extra de Nadal, Rebaremació borsa.

Resoluciथ borsa oberta

Borsa oberta per a les categories d'ajudant de cuina - netejadora i cuinera per a les comarques indicades a la pròpia resolució.

Aquesta convocatòria romandrà oberta del dilluns 18 de novembre fins al dissabte 30 de novembre, ambdós inclosos.

 

Resolució publicada

A 11 de novembre es publica la resolució a on el Departament actualitzarà la puntuació dels integrants de la borsa, pel que fa al temps treballat.

· Resolució

Trobada de Fisioterapeutes

Comitè intercentres

Convocatòria de vaga del Comitè Intercentres.

Convocatòria de vaga 24 d'octubre

El Personal Laboral del Departament d'Ensenyament també està convocat a la vaga.

Full informatiu

Segona sentència Educadors d'Educació Especial

És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat negativament la demanda interposada pel Comitè Intercentres.

El Comitè Intercentres continua la lluita jurídica i presentarem un Contenciós Administratiu.

Integradors / integradores socials

 

Desprès de totes les informacions rebudes, sobre la finalització del contracte dels integradors socials a 31 d'agost, us informem que s'han produït les contractacions amb data 2 de setembre i com a personal propi del Departament d'Ensenyament.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment truqueu a USTEC·STEs (tel: 93 302 76 06)

COMITÈ INTERCENTRES DEL PERSONAL
LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Davant la voluntat del Departament d’implementar una serie de noves
retallades que suposen la mobilitat involuntària i forçada del personal laboral de neteja i cuina, conseqüència directa de la no renovació de la contractació de les empreses de neteja que treballen a les llars, i tenint en compte que aquestes mesures suposen una sobrecàrrega de treball i que afectaran negativament, el funcionament i l’organització de les Llars d’nfants, convoquem a una

Concentració a la plaça Sant Jaume

Dijous dia 4 de juliol a les 16h

QUE NO DESTRUEIXIN MÉS LLOCS DE TREBALL !!!

Cal que ens fem sentir, porteu pancartes i estris per fer soroll

 

Cal que anem pensant que l’inici del proper curs ha d’estar marcat per la manifestació del nostre desacord amb les mesures injustes preses pel govern del departament d’Ensenyament


CCOO   UGT   USTEC    AMRC   JUNTS
Barcelona, 1 de juliol de 2013

Comunicat Comité ‰ntercentres

Llars d'Infants

 

PAGA EXTRA

Retribucions juny 2013

Questionaris sobre les condicions del personal laboral
als centres p쩣s del Departament d'Educaci쯨2>

Des del Comitè intercentres hem elaborat aquests questionaris que ens permetran tenir la informació d'aquest curs i fer un seguiment i una comparativa de les dades:

Personal de Llars d'Infants

Personal Educador d'Educació especial

Convocatâ©¡ d'assemblees territorials d'EEE
proposada pel Comitè Intercentres

Assemblees convocades pel Comitè intercentres

Informació conflicte col·lectiu

 

SENTÈŽCIA: Conflicte col·lectiu personal
educador d'educaciॳpecial

Retallades personal laboral 2013


Modificacions en el pagament de baixes
Per malaltia comuna.
            Els 3 primers dies només es cobra el 50%.
            Del 3r al 21è dia es cobra el 75%.
            A partir del 22è dia es cobra el 100%.

Es percebrà del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa si la incapacitat temporal implica una intervenció quirúrgica o una hospitalització. S’hi inclouen les que requereixen de repòs domiciliari, sempre que derivin de tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut.
Tanmateix, es percebrà el 100% de les retribucions en el supòsit d'incapacitat temporal derivat de processos oncològics.
Tots dos supòsits s’aplicaran amb efectes retroactius.

Reducció retributiva  a les pagues extres
Tornen a reduir les retribucions anuals del personal en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària.
Als mesos de juny i desembre es detraurà la totalitat de la quantitat corresponent als conceptes retributius “complement de millora addicional de la Generalitat” i “complement específic transitori” o al complement específic determinat en les relacions de llocs de treball; la quantitat restant es detraurà de manera prorratejada dels conceptes indicats en la resta de mensualitats.

Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell

Llista definitiva de persones admeses i excloses.

Conflicte col·lectiu Personal
Educador/a d'Educació Especial

Recordeu que: el personal laboral inscrit a la borsa, que no estigui treballant ha de consultar cada dia el web de l'aspirant(intranet)

La paga extra de desembre del Personal laboral

USTEC·STEs i la IAC presentarà un conflicte col·lectiu per reclamar el cobrament íntegre de la paga extra de desembre.

Continuarem informant...

Pla de formació 2013

Publicat el pla d'activitats formatives del 2013 adre硤es al personal d䭩nistraci੠serveis del Departament dnyament, a la intranet del Departament:

El proc鳠general dripci࡬s cursos del catଥg de formaciರ13 comen硠el 14 de desembre de 2012 i acaba el 15 de gener de 2013.

http://educacio.gencat.cat/intranet

Informació sobre incapacitat temporal, accidents laborals, malalties professionals i incapacitat permanent després de les retallades

USTEC·STEs mostra el seu rebuig i la seva indignació, davant l’atac frontal del Departament d’Ensenyament, contra les condicions laborals del personal educador d’educació especial

Escrit del comite Intercentres del personal laboral del Departament d'Educació

Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de setembre(17.09.2012)

Informació del Comitè Intercentres del personal laboral del Departament d'Ensenyament del dia 25 de juliol de 2012

Publicada la llista definitiva

El 30 d'agost s'ha publicat la llista definitiva d'admesos i exclosos a la Borsa del personal laboral d'Administració i Serveis.

 

Podeu consultar aquesta informació al web del Departament d'Educació i a l'aplicatiu del Departament

Borsa de treball del personal laboral del Departament d'Ensenyament

S'ha publicat la convocatòria de borsa de treball del personal laboral.

Blocs 1 i 2. Cal confirmar la participació a totes les categories i territoris.

Bloc 3. Nova inscripció a les categories i territoris que es publiquen a la convocatòria.

La web de l'aspirant s'obrirà a partir de les 0 hores del dia 16 de juny.

Termini de presentació de sol·licituds és del 16 de juny al 5 de juliol.

Està previst que les llistes provisionals es publiquin a finals de juliol i les definitives a finals d'agost.

Full informatiu

Resolució, bases

Adjudicacions definitives professorat de religió

 

Comitè Intercentres abril-2012

· Borsa de treball

· Ajuts de menjador

· Llars d'infants

· Plantilles curs 2012 - 2013

· Retallades

Mes informació: full informatiu

Llars d'infants del Departament d'Ensenyament

 • Mantenim les ràtios per al curs 2012 - 2013
 • S'està qüestionant el nombre de monitors/es
 • El Departament es planteja redactar un nou Decret 0 - 3

Mes informació: full informatiu

Assemblea informativa oberta al personal laboral
de les Terres de l'Ebre

Dia i hora: 3 de maig de 2012 a les 18 hores.

Lloc: Escola El Temple de Tortosa c. Adrià d'Utrech s/n

RETALLADES PERSONAL LABORAL

- Ens retallen el sou entre un 3 i un 5% i ens han  incrementat l'IRPF.
- Supressió de les millores per incapacitat laboral, a partir del 3r mes es percebrà el 75% del salari, tot just el que paga la seguretat social, per tant, en situació d’IT (baixa per malaltia comuna) deixarem de cobrar el 100% del sou durant els 18 mesos, tal com tenim recollit al conveni.
- Supressió del 100% de retribucions (es cobrarà el 80%) en la reducció d’1/3 de jornada per cura de fill durant el primer any.
- Desapareix l’aportació del pla de pensions.
- Supressió del FAS a partir d’enguany.
- Ens trauran el complement de productivitat.
- També perdem els tiquets restaurant.
- Supressió dels dies de premi addicional de vacances per antiguitat.
- No es convocaran processos d’oferta pública.

A més,  a les llars d’infants (on tot el personal és laboral), el canvi de model de gestió imposat pel Departament d’Ensenyament en aquests moments d'incertesa pel que fa a la regulació laboral, provoca unes repercussions que poden afectar tant la qualitat del servei com el personal.

Mesa General de la Funció Pública del dia 16 de març

Pla d'Ocupació per a la racionalització i optimització...[document]


FAS 2010

Fons d'acció social del personal funcionari, interí, d'administració i tècnic i del personal laboral de la Generalitat de Catalunya 2010 (convocatòria 2011).

Els resultats definitius dels ajuts es publicaran durant la segona quinzena del mes de març.

Podeu consultar els imports definitius a ATRI

 

Reforma laboral 2012: un greu
atac als drets socials i laborals

Més atur, més precarietat, menys salari, pitjors condicions de treball. pitjor qualitat de vida.

Pla de Formaciथl Personal Laboral

Ja es pot consultar en intranet les adjudicacions dels cursos de formació.

Les mobilitzacions continuen

M鳠informaci쯡>

Targetes menjador

Ajuts menjador. Una nova il·legalitat del govern
Més informació

Model de reclamació per al Personal Laboral

S'ha d'esgotar el saldo abans del 28 de febrer de 2012

 

Com ens afecten les retallades?

full informatiu

Formació 2012
Pla de Formació 2012

El termini finalitza el 15 de gener de 2012.

 

Per més detall consulteu el: [Full informatiu]

 

FONS D'ACCIÓ SOCIAL
Resultats provisionals FAS 2010

S'han publicat  al DOGC (núm. 6022),  els resultats provisionals del Fons d'acció social de personal funcionari i interí d’administració i tècnic i del personal laboral.

Termini de reclamacions del 13 de desembre fins al 23 de desembre de 2011

La consulta s'ha de fer a

· ATRI -> Retribucions -> FAS

· http://www.gencat.cat/governacio/fas o

· a la la seu de la Direcció General de Funció Pública (plaça de Catalunya, 20, 08002 Barcelona)


FONS D'ACCIÓ SOCIAL DE PERSONAL FUNCIONARI I INTERÍ D'ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC I DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (31.08.11) Termini: fins el 5 d'octubre
PERSONAL QUE NO ES REGEIX PER AQUESTA CONVOCATÒRIA: EL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT, EL PERSONAL ESTATUTARI (ICS), EL PERSONAL DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA I EL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Us informem que està previst que el proper dia 5 de setembre surti publicada al DOGC, la Resolució per la qual es convoquen els ajuts del Fons d'acció social de personal funcionari i interí d'administració i tècnic i del personal laboral.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al DOGC:

 

DOGC 5/9: RESOLUCIÓ GRI/2089/2011, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2010

Manifest en defensa de l'educaciथ 0 a 3 anys

Us animem a adherir-vos:
· Manifest
· Adhesions

Concentració contra les retallades
Veure

Complement de productivitat 2011 per al personal laboral  i d'administració i tècnic (PAS)

A l’avaluació del personal s’hi preveuen 3 opcions.

1.-Autoavaluació de l’empleat/ada

2.-Avaluació conjunta entre el personal i l’avaluador/a: el/la superior jeràrquic/a i l’empleat/ada acorden fer l’avaluació de manera conjunta.

3.-L’empleat/ada renuncia a l’autoavaluació.

Podeu accedir a l’autoavaluació al Portal ATRI -> retribucions -> avaluació d’empleats -> avaluació -> autoavaluació.
A partir del 3 d’octubre
.

Fases del procés i calendari
Autoavaluació: del 5 al 16 d'octubre de 2011
Avaluació pel superior jeràrquic: del 17 d'octubre al 6 de novembre de 2011
Consolidació. Valoració de la unitat directiva: del 7 a l'11 de novembre
El dia 11 de novembre s’estableix com fi del procés.

Borsa Personal Laboral

Publicada la llista de participants admesos i exclosos

௤eu consultar la relaciథr categories.

Borsa de treball de personal d'administració i serveis Llista provisional de participants admesos i exclosos, reclamacions fins ds 20/8

 

DOGC 2/8: es resol el procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d'infants

Instruccions inici de curs per a les Llars d'Infants

FULL PERSONAL LABORAL JULIOL 2011 BORSA

Departament: Personal Laboral. 

Borsa de treball de personal d'administració i serveis

NOTA: aquesta informació està copiada del web del Departament divendres 15 de juliol és millor clicar en aquest enllaç per comprovar si han fet canvis

Borsa de treball de personal d'administració i serveis

La borsa de treball de personal d'administració i  serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament, en tant no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

El Departament d'Ensenyament considera necessari establir les bases generals pel funcionament de la borsa de treball.

Bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d'administració i serveis 

Atès que per al curs 2011/2012 no és previst un increment significatiu de noves dotacions de personal laboral, cal regularitzar la situació de les persones que han prestat serveis com a personal laboral al Departament d'Ensenyament, i de les persones que han superat el darrer procés selectiu de nou accés sense obtenir plaça. Per aquest motiu, el Departament d'Ensenyament considera necessari obrir un termini per tal que aquestes persones puguin formalitzar la seva participació a la borsa de treball.

Convocatòria ordinària 1/2011

Respecte de les persones que formaven part del bloc 3 o borsa oberta de la borsa BL-2008 i que no han prestat serveis al Departament d'Ensenyament, no poden presentar-se a aquesta convocatòria i podran sol·licitar de nou la seva participació quan s'obri una convocatòria ordinària o extraordinària.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits establerts a la Resolució de convocatòria, s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web de l'aspirant.

El termini per presentar la sol·licitud de participació és de vint dies naturals, del 14 de juliol al 2 d'agost de 2011.

Instruccions d'accés al web de l'aspirant 

 

Full informatiu Comité ‰ntercentres


Mesa Funció Pública
NOVES RETALLADES SALARIALS, FINS QUAN?

(Full informatiu)

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES BANCÀRIES

Us recordem que s'han actualitzat les dades bancàries del personal del Departament a ATRI per fer el pagament de la nòmina, perquè la normativa contempla la necessitat que totes les domiciliacions dels pagaments tinguin el compte corrent de 20 dígits. Malgrat això, han quedat comptes bancaris els dígits de control dels quals no ha estat possible confirmar. Així, doncs, comproveu, si us plau, les vostres dades bancàries. Si no teniu el dígit de control informat, cal que torneu a informar les vostres dades bancàries en la seva totalitat, ja sigui mitjançant el servei d'ATRI corresponent (Accés a la part privada / Retribucions / Nòmina / Dades bancàries) o bé facilitant les dades al vostre gestor de nòmina. Aquesta informació serà necessària per al pagament de la nòmina de juny 2011.

El termini finalitza el 10 de juny.

 

Oposicions a llars d'infants

Acte públic d'adjudicació de llocs de treball

Convocatòria a l'acte públic d'adjudicació de llocs de treball vacants 

Es convoca a les 113 persones aspirants a l'acte públic d'adjudicació  dels llocs de treball que es celebrarà d'acord amb el següent:
Dia: 4 de juny de 2011
Lloc: Sala d'actes. Departament d'Ensenyament
Adreça: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona
Hora:
 • 09.30h   Oficial o oficiala de primera, manteniment
 • 09.30h   Oficial de primera, cuiner o oficiala de primera, cuinera
 • 09.30h   Ajudant de cuina-netejador o ajudanta de cuina-netejadora
 • 12.30h   Educador o educadora de llar d'infants

Relació de llocs de treball:

Preinscripci।ucaci੮fantil 1r cicle

Oberta la inscripció

En cas de no establir cap calendari propi, i per a la resta de municipis que no han assumit aquestes competències, el calendari de preinscripció i matrícula és el següent:

Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2011
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 20 de maig de 2011
Termini per presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de 2011
Publicació de les llistes d'alumnat admès: 1 de juny de 2011
Període de matriculació: del 6 al 10 de juny de 2011

Assemblea informativa oberta al personal laboral del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre.

Data i lloc: 25 de maig del 2011 a les 18h a l’escola d’El Temple de Tortosa, carrer Adrià d’Utrech, sn.

Accés de personal d'administració i serveis. Modificació dels resultats

Resultats de les eleccions de Persona Laboral

Organització sindical

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

CTA

CEO

CTA

CEO

CTA

CEO

CTA

CEO

 AMRC

3

-

5

-

-

-

-

-

 CCOO

6

2

5

2

2

1

1

1

 CSI-CSIF

-

-

-

-

-

-

-

-

 JUNTS

3

-

-

-

4

-

6

-

 PREC

-

-

-

-

-

-

-

-

 UGT

7

2

4

-

4

1

4

2

 USTEC

2

-

1

-

1

-

3

-

 Nombre de representants

 21

 4

 15

2

11

2

14

3

% Participació

 45.79

 55.29

 56.04

 72.58

 62.32

 81.48

 69.60

 75.86

 Vots emesos

 1067

 230

 246

 45

 177

 44

 332

 88

Electors/es

 2330

416

439

62

 284

 54

 477

 116

CTA: Col·legi de Tècnics i Administratius
CEO: Col·legi d'Especialistes i personal no qualificats

Tancada i esdeveniments posteriors

El Comitè Intercentres  del personal laboral es va tancar el dimecres 23 de febrer a les dependències del Departament per desbloquejar dues qüestions urgents que afecten directament les condicions de treball d'aquest personal. Amb la tancada va aconseguir forçar una reunió de negociació per l'endemà, dijous 24. En  dita reunió el Departament modifica:

La postura pel que fa a la "setmana blanca". Queda clar que si el centre està tancat aquest temps queda compensat amb les hores de més que el personal laboral ja fa habitualment al llarg del curs. En aquest sentit el Departament enviarà als centres un aclariment de les instruccions.

De forma relativa la cobertura de substitucions i vacants. Les vacants a les llars d'infants es cobriran en un 50%, en la mateixa mesura que la de la resta de personal docent i quant les substitucions es cobriran de forma discrecional aquelles que siguin imprescindibles a les llars d'infants i a l'educació especial.

Tancada del Comité ©ntercentres al
Departament d'Educaci쯡>

Eleccions sindicals del Personal Laboral del Departament d'Educació

Les eleccions del personal laboral del Departament d’Educació són el dia 6 d’abril de 2011.

Personal convocat a aquestes eleccions:

· Tot el personal de les llars d’infants del Departament.
· Tècniques i tècnics d’educació infantil (TEI).
· Educadores i educadors d’educació especial (EEE).
· Auxiliars d’educació especial (AEE).
· Audioprotesistes
· Fisioterapeutes
· Diplomades i diplomats en treball social amb contractació laboral
· Integradors i integradores socials (INS).
· Professionals de les Cases d’Oficis.
· Personal de neteja dels IES.
· Professorat de música i dansa de l’escola Oriol Martorell.
· Personal docent laboral grups A i B.
· Professorat de religió.
· Tècnics especialistes, especialistes d’oficis i oficials de 1a amb contracte laboral.
· Personal laboral del complex educatiu de Tarragona.

PER PODER-HI PARTICIPAR CAL QUE ESTIGUEU AL CENS!!
Consulta del cens a partir del dia 14 de febrer
Període de reclamacions fins al 25 de febrer
Publicació del cens electoral definitiu 25 de febrer

Full informatiu
9 de febrer de 2.011

Full de retribucions retallada 2011

Taula de retribucions per l'any 2011 amb el descompte del 5% sobre les retribucions de gener de 2010.

Full retribucions

Sent讣ia del TSJC sobre la retallada del 5%

Full informatiu
Gener de 2.011

Increment de l'ajut de menjador per al
Personal PAs i Laboral, 2011

Full informatiu
Gener de 2.011

OPOSICIONS. Personal Laboral. Llars d'infants

· Valoració provisional de mèrits

· Criteris tècnics de valoració de mèrits i capacitats

Termini de presentació d'al·legacions: del 15 al 26 de gener.
Gener de 2.011

Pla de Formaciರ11 per al personal laboral i el personal PAS del departament d'educaci쯨2>

Inscripcions del 15 de desembre al 16 de gener de 2011

Es poden consultar les activitats assignades a partir del 15 de febrer de 2011.

Més informació a la Intranet d'Educació ( enllaç )

A la intranet > Serveis al personal > Formació > pestanya FORMA’T (consulta i inscripció als cursos del pla de formació).
Desembre de 2.010

Full informatiu sobre diversos temes

· Recurs contra la retallada retributiva
· Substitucions
· Situació actual dels TIS
· Oposicions de llars d'infants
· Roba de treball de les llars d'infants
· Complement de productivitat
· Pla de formació 2011.
Novembre de 2.010

Full informatiu.

OPOSICIONS. Personal Laboral

Departament: Resultats

Avui es publica al web del Departament el resultat de les reclamacions de les opos de llars d'infants,, els esultats de la prova de català i la convocatòria de la prova de castellà.

 

Complement de productivitat
Avaluaciथl Personal PAS i Laboral

Us recordem que s’amplia el termini per a l’autoavaluació del personal  PAS i Laboral. fins el dijous 21 d’octubre.

Recordeu que una vegada enregistrada l'autoavaluació, no s'hi podran fer modificacions.
Les persones que hàgiu prestat serveis en més d'un Departament durant l'any 2010, només haureu de fer una autoavaluació.
En qualsevol moment del procés podreu consultar l'estat de la vostra avaluació i imprimir-la.

 

Nova borsa de treball

Borsa de treball de professorat especialista en piano acompanyant, de dansa i trompa

Convoquem a tots els professionals de l’ensenyament a la Vaga General el dia 29 de setembre

Comunicat unitari del Comitè Intercentres

Inici de curs sense substitucions

Comunicat unitari del Comitè Intercentres

Retribucions

Taula de retribucions per a l'any 2010 actualitzada amb les retallades
Ja que ens prenen el pèl com a mínim que en siguem conscients

Educació infantil

Decret d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil (DECRET 101/2010, de 3 d'agost)

Prorroga borsa

Resolució de prorroga

Llista per categories i llista alfabètica per parts

OPOSICIONS. Personal Laboral

Departament: Resultats de la primera prova de la fase de selecció

Valoració dels mèrits i capacitats: cal emplenar i presentar al Departament o al Consorci entre els dies 1 i 13 de setembre (tots dos inclosos), aquets tres documents


S’està acabant el curs, i volem fer-vos cinc cèntims de les darreres notícies que tenim


Tancament borsa oberta de Personal Laboral

A data 30 de juny es tanca la borsa oberta del Personal Laboral del Departament d'Educació

Convocatòria de Borsa al
CEPSA Oriol Martorell

Convocada borsa de treball de professors especialistes en música i dansa per al CEPSA Oriol Martorell per al curs 2010/2011 per a la contractació de personal en règim temporal no fix, sense que això impliqui la cobertura de la vacant

Especialitats:

Oboè

Saxofon

Piano

Llenguatge musical

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 2 de juliol de 2010.

web del Departament

Convocatòria al Personal Laboral
de tots els centres de Lleida

Lloc: Seu d'USTEC·STEs Pg. de Ronda, 2 1r 4a

Data: Dijous, 17 de juny.

Hora: a les 17 h.

Confirmeu la vostra assistència a: lleida@sindicat.net

Cartell

FAS Personal PAS i Laboral

DOGC 8/6 FASllistes provisionals del personal admès i exclòs dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral

Consulta de resultats i sol·licitud de reclamació

Convocatâ©¡ als tècnics i tècniques d'integració social

Data: Dijous, 17 de juny de 2010

Lloc: Ronda Universitat, 29 5è (Barcelona)

Hora: 17h.

Confirmeu la vostra assistència a: laborals@sindicat.net

Cartell

27 de maig de 2010

Convocatâ©¡ al Personal Laboral
que treballi en Educació Especial

(Ed. Especials, Físio, Aux EE, Audioprotesistes)

Data: Dimarts, 15 de juny de 2010

Lloc: Ronda Universitat, 29 5è (Barcelona)

Hora: 17h.

Confirmeu la vostra assistència a: laborals@sindicat.net

Cartell

27 de maig de 2010

TIS

Reunió per parlar de la situació, de com encarar el curs vinent, de possibles actuacions per aconseguir l'estabilitat, i qualsevol altre tema que proposeu el proper DIMECRES, 19 DE MAIG A LES 18H30' AL CARRER AUGUST, 21, ENTRESÒL DE TARRAGONA.

Anul·lada degut a la convocatòria de vaga
Convocatòria al Personal Laboral
de tots els centres de Girona

Lloc: Casa de cultura de Girona c. Plaça de l'Hospital, 6 Sala 7 segons pis.

Data: Dimarts, 8 de juny.

Hora: a les 16 h.

Enllaç al cartell

Convocatòria al Personal Laboral
de tots els centres de Lloret de Mar

Lloc: CEIP Pompeu Fabra - Sala de professorat

Data: Dimarts, 25 de maig.

Hora: 13 h.

Enllaç al cartell

Meses t裮iques

Constitució de la Mesa de Llars d'infants.

Oposicions Llars d'Infants

Plantilles de correcció dels qüestionaris

21 d'abril de 2010

Reuniथ Personal Laboral

Dia: Dimecres, 21 d'abril
Lloc: LA FASINA - Vilafranca del Penedès
Horari: 13:30 a 14:30h.

Modificació de l'horari de la primera prova de la fase d'oposició

Canvi d'horari de la primera prova del dia 17 d'abril de 2010

S'ha modificat l'horari de la primera prova de la fase d'oposició pel que fa a les categories professionals:
· Ajudant/a de cuina/netejador/a ( a les 8:30 hores)
· Educador/a de llar d'infants ( a les 15 hores)
· Oficial/a de primera, cuiner/a (a les 15 hores)

(Més informació ...)

18 de març de 2010


Convocatâ©¡ vaga

El personal laboral estem convocats a la vaga del proper dia 17 en defensa de la qualitat de l'ensenyament públic.

Oposicions Llars d'Infants del
Departament d'Educació

Ja podeu consultar, individualment, la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs oposició de les llars d'infants.

Full informatiu

26 de febrer de 2010

Retribucions 2010

Increment del 0,3%.
No hem signat aquest acord

Fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral

Consulta de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds del 9 de febrer fins al 8 de març.

Conceptes i sol·licituds:

Ajut per a fills o filles o altres que en depenguin amb disminucions físiques, psíquiques i/o sensorials i que estiguin sota la tutela o acolliment de l’empleat públic.
Ajut per a llar d’infants.
Ajut escolar.
Ajut per a estudis universitaris.
Ajut odontològic.
Ajut per defunció de l’empleat/ada públic/a.
Ajut per defunció dels fills o filles o el/la cònjuge.
Ajut per a l’accés a la universitat dels majors de 25 anys i per a l’accés als cicles formatius.
Ajut per naixement, adopció i/o acolliment d’un fill o filla.
Premi per jubilació.
Ajut per pròtesis oculars i auditives.
Ajut psiquiàtric i psicològic.
Ajut per ascendents, cònjuge i/o parella de fet dependents
Ajut per malaltia celíaca.
Ajut per tractament de transtorns específics de l'aprenentatge.

EPOCA EPOCA

8 de febrer de 2.010

Borsa de treball de Personal Laboral

Obertura de nous terminis de presentació de sol·licituds per a algunes categories i alguns àmbits territorials.
 

Ampliació en data 8/02/2010

Oposicions Llars d'Infants

Departament: Procés selectiu de nou accés de personal laboral fix al Departament d'Educació.

Termini de presentació d'esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses: del 30 de gener del 2010 al 10 de febrer del 2010

Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Saldo targetes menjador

Oposicions Llars d'Infants

Publicació de la convocatòria: 9.12.09.

Presentació de sol·licituds del 10 al 29 de desembre de 09, ambdós inclosos.

· Accés a la sol·licitud

· Full informatiu

Desembre 09

Ampliaciथ la borsa de treball de
personal d'administracià© serveis

Obertura de nous terminis de presentació de sol·licituds per a les categories i àmbits territorials següents:

Netejador/a (NET) - A
lt Empordà, Baix Empordà, Gironès i Selva
Oficial/a de 1a cuiner/a (CUI): Bages
Ajudant/a de cuina-netejador/a (NAJ): Bages

web del Departament

Novembre-09

Sessions d’assessorament per a les
oposicions del personal laboral

Durant aquest mes de novembre, us podeu pre-inscriure a les sessions de preparació per a les oposicions d’Educador/a de Llar d’infants, Oficial de 1a cuines/a, Oficial de 1a manteniment i Ajudant de Cuina-Netejador/a, que organitzem al sindicat.

Les sessions són gratuïtes per a l’afiliació i tenen un cost de 30€ per als no afiliats/des.

Aquests assessoraments constaran de 15 hores, per a la part general, i 5 hores per a la part específica, i es realitzaran a tots els territoris, en base al següent calendari i horari:

Tarragona, dissabtes de gener de 9h a 14h.
Lleida, dissabtes de gener de 9h. a 14h.
Girona, dissabtes de gener de 9h a 14h.
Barcelona, sessions de 2h i mitja, per la tarda en dimarts i/o dijous, de gener i febrer de 2010 (sis sessions). Les 5h de la part específica es realitzaran un dissabte a determinar.

Durant el mes de desembre, us confirmarem la vostra inscripció i podreu fer efectiu, si s’escau, el pagament dels assessoraments. També us recordarem les dates concretes i us informarem del lloc de realització.

 

NOTA: les inscripcions de Barcelona quedaran tancades el dilluns 21 de desembre al matí

· formulari d'inscripció

Novembre-09

Endarreriment de la convocatòria
d'Oposicions de LLARS D'INFANTS

La convocatòria d'oposicions de Llars d'Infants es publicarà al desembre.

2-Novembre-09

Oposicions Llars d'Infants

Oferta parcial d'ocupació pública de 113 places de personal laboral fix del Departament

Octubre-09

Oposicions Llars d'Infants

El govern ha acordat aprovar oposicions per a 113 places de personal laboral fix al Departament d'Educació

· 46 places d'AJUD. CUINA - NET

· 7 places de CUINER/A

· 12 places de MANTENIMENT

· 48 places d'EDU. LLARS

Setembre-09

Fons d'AcciÓ¯cial

S'ha publicat la llista definitiva del fons d'acció social del Personal laboral i personal PAS.

Més informació:

· Resolució que l'aprova, fa publica i concreta el términi de reclamacions.

Web del Departament de Governació

Es podrà consultar a EPOCA

Borsa Personal Laboral

Prorroga de la borsa per al curs 2009 - 2010

· Podeu consultar la resolució, la relació alfabètica i la relació per categories i adscripció geogràfica i número d'ordre de gestió.

Oposicions Llars d'Infants

Temaris:

· AJUD. CUINA - NET

· CUINA

· OFI. MANTENIMENT

· EDU. LLARS

FAS - El dia 4 de juny es publica el Fons d'Acció Social provisional del Personal Laboral i PAS

Convocatòria i més informació

Termini de reclamacions: 10 dies a partir de la seva publicació.

Consulta a EPOCA

Ampliació d'àmbits i/o categories de
la borsa oberta de personal laboral

Ampliació en data 22 de maig

FIS: 04 - Alt Urgell:

EDU: 11 - Baix Lllobregat, T1 - Barcelona ciutat, 13 - Barcelones.

TEI: 06 - Anoia, 11 - Baix Llobregat, 20 - Girones, 13 Barcelonès.

EEE: 07- Bages, 11- Baix Llobregat, 35- Barcelona Ciutat, 14-Berguedà, 20- Gironès, 24- Osona, 34- Selva

AEE: 07 - Bages, 12 - Baix Penedès, 26-Pallars Sobirà

INS: 11- Baix Llobregat

NET: 19-Garrotxa

Impresos

IMEB: 41 places d'educadors/res d'escoles bressol municipals de Barcelona

Sol·licituds fins al dimarts 5 de maig.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Mèrits

Retribucions 2009 - Personal laboral

L'increment serà del 3%. Es cobrarà a la nòmina d'abril amb efectes retroactius a 1 de gener de 2009.
Taules retributives 2009
Més informació

Funció Pública no paga l'increment retributiu
del personal laboral corresponent al 2009

full informatiu

Oposicions a les Llars d'Infants

Propera convocatòria d'oposicions per a les llars d'infants del Departament d'Educació

Fons d'Acció Social - FAS 2008

Termini: Fins al 9 de març.

Publicada al DOGC 5314 la resolució, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria 2009 del Fons d’acció social de personal funcionari i interí d’administració i tècnic i del personal laboral.

Els conceptes que generen dret a ajut en aquesta convocatòria són:

Ajut per a fills o filles o altres que en depenguin amb disminucions físiques, psíquiques i/o sensorials i que estiguin sota la tutela o acolliment de l’empleat públic.
Ajut per a llar d’infants.
Ajut escolar.
Ajut per a estudis universitaris.
Ajut odontològic.
Ajut per defunció de l’empleat/ada públic/a.
Ajut per defunció dels fills o filles o el/la cònjuge.
Ajut per a l’accés a la universitat dels majors de 25 anys i per a l’accés als cicles formatius.
Ajut per naixement, adopció i/o acolliment d’un fill o filla.
Premi per jubilació.
Ajut per pròtesis oculars i auditives.
Ajut psiquiàtric i psicològic.
Ajut per a ascendents dependents.
Ajut per malaltia celíaca.
Ajut per tractament psicopedagògic i/o d’altres de reforç educatiu.

Web del Departament

Borsa de treball del personal d'administració i serveis. Vacants d'educador/a de llars d'infants

Categories professionals objecte d'adjudicació:

Educador/a de llar d'infants (EDU)

Candidats/es convocats/des:

Candidats/es amb número d’ordre del EDU1-1 fins al número EDU1-209 ambdós inclosos

Disponibilitat geogràfica:
En alguna de les següents comarques: 07 – Bages, 08 – Baix Camp, 11 - Baix Llobregat, 13 - Barcelonès, 36 - Tarragonès, T1 - Barcelona ciutat.

Lloc: Serveis centrals del Departament d’Educació, via Augusta 202-226, planta baixa (sala 0D02).

Data i hora: 28 de gener de 2009(26.01.2009) a les 16:30 hores.

Relació de places:

CENTRE

LOCALITAT

Comarca

OBSERVACIONS

LLAR INF. BARRUFETS

SANT JOAN DE VILATORRADA

07 - Bages

 

LLAR INF. BARRUFETS

SANT JOAN DE VILATORRADA

07 - Bages

 

LLAR INF. L'ESPURNA

MANRESA

07 - Bages

 

LLAR INF. L'ESQUITX

SALLENT

07 - Bages

Fins a
final
de curs

LLAR INF. BARRUFETS

REUS

08 – Baix Camp

1/3 de
jornada
(tardes)

LLAR INF. DUMBO

EL PRAT DE LLOBREGAT

11 - Baix Llobregat

 

LLAR INF. R. TERRADES

GAVÀ

11 - Baix Llobregat

 

LLAR INF. R. TERRADES

GAVÀ

11 - Baix Llobregat

 

LLAR INF. EL TREN

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

13 - Barcelonès

 

LLAR INF. PINOTXO

BADALONA

13 - Barcelonès

 

LLAR INF. BALDUFA

TARRAGONA

36 - Tarragonès

 

LLAR INF. EL MAR

BARCELONA

T1 - Barcelona Ciutat

 

Veure informaci࣯mplementaria

Comité intercentres: Full informatiu desembre

Concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix

Departament: Informació del concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix

Llista alfabètica amb la puntuació

Llista de seleccionats amb proposta de destinació

Llista d'adjudicacions

Pla de formació 2009 del Departament d'Educació per al personal laboral i d'administració i serveis (PAS)

Hores anuals de formació: 40

Més informació

Formació laboral i PAS: sol·licituds fins al 20 de gener

Departament: Personal Laboral Concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix participants admesos i exclosos. Calendari de realització de les proves

Concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix

 • Resolució EDU/1873/2008, 
  de 10 de juny, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/001/08)

Acord de l'Òrgan Tècnic i llista de participants admesos i exclosos

Fons d'acció social

S'ha publicat al DOGC la resolució definitiva del FAS del personal funcionari i interí d'administració, i tècnic, i del PERSONAL LABORAL amb data 23 de setembre.

Resolució

Consulta a EPOCA

 

Llistat provisional del fons d'acci೯cial

Consulta per NIF

Per�e de reclamacions fins al 28 de juny

Convocat concurs de canvi de
destinació per al personal laboral fix

Places que es convoquen:

Categoria
Grup
Ll Cat
Vacants
Resultes
Educadora de llars d'infants
B
C
58
292
Tècnic/a d'educació infantil
C1
C
649
4
Oficial/a de 1a, manteniment
D1
A elem.
17
25
Oficial/a de 1a, cuinera
D1
A elem
12
21
Ajudant de cuina/net
D2
A elem
43
72

Llocs a funcionalitzar:

Categoria
Grup
Ll Cat
Vacants
Resultes
Diplomat/ada en treball social
B
C
5
9
Serveis especialitzats, ordenança
D2
A elem
1
1
Subaltern
E
B
1
2

Més informació: Departament d'Educació, DOGC

Impresos

Modalitats:

· Trasllat
· Canvi dins l'àrea
· Canvi a diferent àrea

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.

Reunió informativa d'educadors i educadores d'Educació Especial de centres públics

de les comarques de Tarragona:

Dijous, dia 19 de juny a les 18 h a la seu d'USTEC·STEs:

C/ August, 21, entresòl

de les comarques de Lleida:

Dijous, dia 19 de juny a les 17 h a la seu d'USTEC·STEs:

C/ Passeig de Ronda, 2 1r 4a

 

Ordre del dia:

 • Mesa tècnica d'Educació Especial
 • Projecte de Bases per l'Educació Especial
 • Noves contractacions al setembre
 • Borsa
 • Altres

 

Publicada la resolució de Borsa de Personal Laboral que serà vigent durant el
curs 2008-2009

Termini de presentació de sol·licituds fins al divendres 20 de juny.

Reuni੮formativa d'educadors i educadores d'Educaciųpecial de centres p쩣s de les comarques de Barcelona

Us convidem a la reunió informativa que es realitzarà el proper dimecres, dia 4 de juny a les 18h a la seu d'USTEC·STEs: Ronda Universitat, 29 5è. 08007 BarcelonaOrdre del dia:

 • Mesa tècnica d'Educació EspecialProjecte de Bases per l'Educació EspecialNoves contractacions al setembreBorsa
 • Altres

Es convocaran altres reunions a la resta de territoris.

Confirmeu assistència a: laborals@sindicat.net

Propera convocatòria de concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix

Categories de les places que es convocaran:
- B Educador/a de llars d'infants
- C1 Tècnic/a especialista-educació infantil
- D1 Oficial de 1a.- cuiner/a
- D1 Oficial de 1a.- manteniment
- D2 Ajudant/a de cuina-netejador/aPlaces a funcionaritzar (només per a personal laboral fix de categories a funcionaritzar):
- B Diplomat/ada en treball social
- D2 Personal de serveis especialitzats-ordenança
- E Subaltern/a.

Previsió de publicació de la convocatòria: maig-juny 2008

TROBADA DE FISIOTERAPEUTES DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓUs convidem a la trobada que es realitzarà el proper 7 de maig a les 6 de la tarda a la seu d’USTEC·STEs de Barcelona, Ronda Universitat 29, 5è, amb el següent ordre del dia:

 • Informació sobre la mesa tècnica d'educació EspecialNegociació del proper conveniRepresentativitat davant el DepartamentCriteris per a la mobilitat funcionalAlumnat en pràctiquesFormacióReunions periòdiques
 • Base de dades de material específic

Esperem la vostra assistència que podeu confirmar a:
laborals@sindicat.net

Borsa oberta

Resolució d'apertura de la borsa, amb caràcter indefinit, per formar part del personal d’administració i serveis del Departament d’Educació. Categories professionals: EDU - FIS - EEE - INS - TEI - AEE - CUI - OFI - NAJ - NETNou termini de presentació de sol·licituds:

Ampliació de categories i/o àmbits professionalsAdmissió de noves sol·licituds:D2 Ajudant de cuina - Netejador/a (llars d'infants) (NAJ) 
11 - Baix Llobregat
(17-04-2008)

Retribucions 2008

Targetes menjador

FAS 2007

S'ha convocat el Fons d'Acció Social per al Personal PAS i per al Personal Laboral· Termini de presentació de sul·licituds del 21 de febrer al 20 de març. (Molt important: l'altre FAS acaba el 4 de març)

· Llistat provisional d'admesos i exclosos: primera quinzena de juny

Modalitats:

· Full informatiu

Convocatòria de proves per a l'obtenció dels certificats de català

· Es convoquen els certificats:

A , A ( elemental ) , B , C i D

· Inscripcions del 4 al 20 de febrer

Les proves s'efectuaran al maig / juny

En defensa de l'ensenyament públic i de qualitat. No volem aquesta llei.
Vaga dijous 14 de febrer

· Full informatiu

· Més informació

Pla de formació 2008 del Departament d'Educació per al personal d'adminstració i serveis i per al personal laboral

Segon acte d'adjudicació de places
de les oposicions de personal laboral

L'acte tindrà lloc el dia 23 de novembre, a les 16h., a la Sala d'Actes dels Serveis Centrals del Departament.

S'assignen les places d'AEE i EEE.

Informació de la darrera reunió del Comitè Intercentres

Oposicions de Personal Laboral

Nou termini per a la presentació de documentació fins al 19 de novembre.

· Llistat de persones proposades.

Programes de Garantia Social (PGS)

Full informatiu: Formació Permanent i Ajuts de Menjador

 

Borsa de Personal Laboral

Modificació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

Comunicat de premsa: sobre el servei de guarda temporal fora de l'horari escolar per a infants de fins a tres anys (MINUTS MENUTS)

Com podeu llegir a sota ...

El dia 12 torna a haver nomenaments de TEI i EEE a Barcelona

Fons d'Acció Social del Personal d'Administració i Serveis i Laboral del Departament d'Educació

· Pàgina del Departament

· Consulta amb NIF

Convocats actes p쩣s d'adjudicaciथ places a Barcelona i Girona
per a Personal Laboral

Nova convocatòria de l'acte d'adjudicació de vacants de Barcelona dia 12/9, a les 11.00 per TEI i a les 13.00h per EEE, al CEIP Collaso i Gil de BCN (informació no oficial, ho heu de comprovar en el web del Departament).

Dimecres, dia 5 de setembre
a Barcelona, EEE: a les 10:30h - TEI: a les 12:30h
a Girona, EEE: a les 13h - TEI: a les 15h

Actes d䪵dicaciथ vacants i substitucions

Relaciथ places a Barcelona - TEIRelaciथ places a Barcelona - EEE

Relaciथ places a Girona

Oposicions

Assignació i relació dels llocs de treball

L'acte públic d'adjudicació de llocs de treball de personal laboral es farà el proper 26 de juny a partir de les 10 del matí.

a Barcelona:    CEIP Collaso i Gil (Telefonista - Oficial de 1a de manteniment - Audioprotesista - Fisioterapeuta - Educador/a d'Educació Especial - Auxiliar d'Educació Especial )

a Tarragona:   Serveis Territorials d'Educació ( Tutor/a de residència - Ajudant d'ofici- serveis generals )

Professorat de religió

Llistes d'adjudicacions amb barems provisionals

Contractació del professorat de religió

Fons d'Acció Social del Personal d'Administració i Serveis i Laboral del Departament d'Educació

Consulta amb NIF

Període de reclamacions: del 31 de maig fins al 12 de juny de 2007, ambdós inclosos.

Cases d'oficis

Full informatiu del mes de maig: El Nostre no a la proposta d'acord per a les cases d'oficis

Monitoratge de llars d'infants:
Un petit pas endavant

· Text de l'acord

· Full informatiu

Preinscripcions llars d'infants curs 2007 - 08

Temini fins al dimarts 15 de maig

Centres públics

Borsa de treball de personal d’administració i serveis per cobrir places vacants o substitucions en règim de contracte laboral temporal
Borsa BL-2007
Full informatiu Resolució i bases, llista inicial (inclosos d'ofici), funcions requisits i mèrits.

Categories professionals (noves incorporacions)

Categoria laboral Grup professional
Educador/a de llar d’infants* B
Tècnic/a especialista en educació infantil* C1
Educador/a d’educació especial en centres públics* C1
Integrador/a social* C1
Oficial/a de 1a, cuiner/a* D1
Oficial/a de 1a, manteniment** D1
Ajudant/a de cuina-netejador/a* D2
Netejador/a* E

* exclòs l’àmbit dels Serveis Territorials a Barcelona I - Ciutat
** únicament a l’àmbit dels Serveis Territorials a Girona

Inscripció: des del 28 d'abril fins al 16 de maig del 2007

Programes de garantia social 2007 / 2008

Resultats eleccions personal laboral

Circumscrip. 
CCOO 
UGT 
USTECä…³ 
FERC 
PREC 
 
BCN
6
5
3+1
6
Girona
3
2
2=
4
Lleida
3
3
.
4
Tarragona
2
1
1+1
4
1
TOTAL
 14+5 
 11+2 
 6+2 
 18-1
 1-2 

Les eleccions sindicals del Personal Laboral del Departament d'Educació són el dia

22 de febrer de 2007

Aquestes eleccions afecten a:
* Tot el personal de les llars d’infants del Departament.
* Tècniques i tècnics d’educació infantil (TEI).
* Educadores i educadors d’educació especial (EEE).
* Auxiliars d’educació especial (AEE).
* Fisioterapeutes i audioprotesistes.
* Professionals de les Cases d’Oficis.
* Integradors i integradores socials (IS).
* Personal de neteja dels IES.
* Professorat de religió.
* Professorat de música i dansa de l’escola Oriol Martorell.
* Personal docent laboral grups A i B.
* Personal laboral del Complex educatiu de Tarragona.

Més informació al web d'Educació

 

Complement de personal laboral dels serveis educatius i complement de cuineres de llars d'infants

· Text dels acords

· Full informatiu febrer 2007

Convocat el fons d'acció social 2006 per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i per al personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat

Ordre per la que es fa pública la normativa i es convoquen els ajuts corresponenets al 2006Modalitats:

Ajut per a fills o filles o altres que en depenguin amb disminucions f�ques, ps�iques i/o sensorials i que estiguin sota la tutela o acolliment de l�eat p쩣.

Ajut per a llar d'infants. Ajut escolar. Ajut per a estudis universitaris. Ajut odontol穣. Ajut per defunciथ l'empleat/ada p쩣/a. Ajut per defunciथls fills o filles o el/la cge. Ajut per a l'acc鳠a la universitat dels majors de 25 anys. Ajut per naixement, adopci੯o acolliment d'un fill o filla. Premi per jubilaci/a> Ajut per pr䥳is oculars i auditives. Ajut psiquiലic i psicol穣. Ajut per a ascendents dependents. Ajut per malaltia cel�a.

Ajut per tractament psicopedagç©£ i/o dì´²es de reforç ¥ducatiu.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC (5 de febrer de 2007)

 

Oposicions CEPA Oriol Martorell

Publicada la llista definitva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per proveir els 23 llocs de treball de personal laboral fix del CEPA Oriol Martorell.

Retribucions 2007 - Personal Laboral

L'increment provisional de les retribucions pel personal laboral és del 3,55% a tots els conceptes i es farà efectiu a la nòmina de febrer amb efectes de l'1 de gener de 2007.

Oposicions de Personal Laboral

El procés s'està endarrerint molt a causa de la laboriositat de la baremació dels mèrits al·legats pels participants i que a més la realitza un únic òrgan tècnic.Fase d’oposició:Puntuacions obtingudes en la fase d'oposició ( suma de totes les proves)

Fase de concurs:
Termini per a l’al·legació dels mèrits: del 4 fins al 15 de novembre de 2006, ambdós inclosos.

Resultat de la primera prova de les oposicions de Personal Laboral del Departament d'Educació

ACORD d’1 de setembre de 2006, de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria del procés selectiu de nou accés per a proveir 165 places de personal laboral fix al Departament d'Educació i Universitats (núm. de registre de la convocatòria L003/05). [text íntegre]

Puntuacions obtingudes en la primera prova:
  - Tutor/a de residència (TUT-125)
  - Fisioterapeuta (FIS-126)
  - Audioprotesista (AUD-127)
  - Educador/a d'educació especial centres públics (EEE-128)
  - Tècnic/a especialista informàtic/a (TIN-129)
  - Tècnic/a especialista informàtic/a (TIN-130)
  - Especialista d'oficis (MAV-131)
  - Telefonista (TEL-132)
  - Auxiliar d’educació especial (AEE-133)
  - Oficial de 1a - manteniment (OFI-134)
  - Oficial de 1a - agrari (AGR-135)
  - Oficial de 2a - vaquer (VAQ-136)
  - Ajudant d’ofici cuiner (CUI-137)
  - Ajudant d’ofici serveis generals (OFS-138)


Segona prova:
Dia: 30 de setembre de 2006
Lloc: IES Mare de Déu de la Mercè. C. Motors, 122-130 (Zona Franca) de Barcelona. Lloc d’espera: Pati de l’edifici central
Hora: A partir de les 8h segons grup professional

Llista definitiva FAS 2006

RESOLUCIÓ GAP/2871/2006, d'1 de setembre, per la qual s'aproven i es fan públiques la llista de concessió d'ajuts i la llista de personal exclòs del fons d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2005.

Borsa personal laboral - Nomenaments

Lloc i data:

Dia: 5 de setembre de 2006
Hora: 9.30 h. Fisioterapeuta (FIS)
10.30 h Educador/a d’educació especial en centres públics (EEE)
12.30 h Tècnic Especialista en Educació Infantil (TEI)
Lloc: CEIP Collaso i Gil
C. Sant Pau, 101
08001 Barcelona

Numeros convocats, requisits i procediment

 

Borsa de Personal Laboral

Text de la resolució de 29 d'agost que aproba la relació definitiva. Relació de participants admesos i exclosos ordenada alfabèticament. Relació de participants per puntuació obtinguda. Relació de llocs d'increment per al curs 2006-2007 de personal laboral d'administració i serveis i resultes de mobilitats provisionals de personal fix fins el 29/08/06.

Per categories:

AEE
CUI
EDU
EEE
INS
FIS
NAJ
NET
OFI
TEI

Projecte Cases d’oficis del Departament d’Educació i Universitats,

S'inicia el 12 de juliol de 2006 i té un any de durada.

S’adreça a nois i noies d’entre 16 i 24 anys que estiguin en atur.

Xerrada informativa

Casa d'Oficis 2006-07

· Perfil i funcions professionals· Contractació curs 2006-2007El proper dimecres, dia 28 a les 17 hores al nostre local: Ronda Universitat, 29 5è pis.

Preguem confirmeu la vostra assistència a:
laborals@sindicat.net o al telf: 933 027 606 (ext. laborals)

Professorat de religió catòlica

Resolució provisional de destinacions
  • Consulta per DNI i/o centre
  • Llista d'adjudicacions per ordre alfabètic (infantil i primària)
  • Llista d'adjudicacions per ordre alfabètic (secundària)
(La indicació "Col·lectiu A" a les llistes es refereix al professorat de religió catòlica acollit a les garanties de continuïtat).
Termini per presentar reclamacions: del 23 al 27 de juny de 2006

Oposicions Personal Laboral

Publicada la llista definitiva i el dia de les oposicions de Personal Laboral del Departament d'Educació.Les proves seran el dia 11 de juny. Consulteu el calendari i lloc.Novetats al calendari i lloc de la prova de català per els i les AEE . Nou document de rectificació:

Quadre resum de les proves en la fase d'oposició segons les categories

Borsa de treball de la nova categoria INTEGRADOR/A SOCIAL

· Impresos· Instruccions

Presentació de les sol·licituds: de l’1 al 17 de juny, ambdós inclosos.

Llistat provisional del fons d'acció social

Consulta per NIF

Període de reclamacions fins al 14 de juny

Full Informatiu

Comitè Intercentres del 25 de maig: · Municipalització llars d'infants, · Instruccions referents al professorat de religió, · acord de les condicions laborals que es desprenen del Pla d'acolliment de l'educació de persones adultes, · Instruccions de curs per al personal laboral de suport socioeducatiu i personal de llar d'infants, · Borsa de treball, · Oposicions, · Concurs restringit del personal de categories a extingir i · Dies de Premi.

Xerrada informativa de:
Tècnics en Educació Infantil (TEI)

Funcions, titulacions, horaris, estat i gestió de la borsa de treball, noves contractacions al setembre, ... Atenció, canvi de data:El proper dijous, 1 de juny a les 18 h. al nostre local:Ronda Universitat, 29   5è pis - 08007 Barcelona

 

Municipalització Llars d'Infants

Comunicats del Comité Intercentres envers el procés de municipalització.Comunicat no. 12: Ajornament indefinit del Projecte de Municipalització de les Llars d'Infants

 

Professorat de religió

Barem provisional de professorat de religio per al curs 2006-2007.

Full informatiu Maig 2006

Trobareu informació sobre:


Creació de la categoria professional d'Integrador/a Social, grup C1

Ajuts per activitats fora del centre

El Departament ha publicat la convocatòria d'ajuts per activitats realitzades fora del centre.El termini de sol·licituds és de 20 dies hàbils.Text de la convocatòria

Sol:licituds

Comitè Intercentres

Full informatiu: ·Aprovaciथ la categoria professional de t裮ic/a d'integraci೯cial. ·Actualitzaciथl complement de comandament de lloc de treball de directora de llar d'infants. ·Actualitzaciथl complement de tasques docents en centres educatius. ·Acord referent al professorat de religiî ¦middot;Acord de complement del responsable de la Unitat d'Ensenyaments de M飡

 

Borsa de treball de personal d䭩nistraci੠serveis per cobrir places vacants o substitucions en r觩m de contracte laboral temporal

Categories obertes a nous participants i Grup professional:Fisioterapeuta (B), Educador/a de llar d’infants (B), Tècnic/a especialista en educació infantil (C1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a, cuiner/a (D1), Oficial/a de 1a, manteniment (D1), Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2), Netejador/a (E)

Termini de presentació de les sol·licituds
Del 21 de març de 2006 fins a 6 d’abril de 2006, ambdós inclosos.

Oposicions personal laboral

Convocatòria 2006 Llista provisional d'admesos i exclosos.

Per�e de reclamacions: fins el Divendres 24 de mar缯strong>

Pla de Formació Permanent 2006

Nou període d'inscripció: del 6 al 17 de març de 2006

Comunicat conjunt Decret 0 - 3

Mesa sectorial de la funcià°ºblica

Resum de la darrera mesa sectorial del dia 10 de febrer de 2006.

Convocat el fons d'acció social 2005 per al personal funcionari, interí i laboral de funció pública.

Amb data 6/2/06 s’han publicat al DOCG les bases dels ajuts del fons d’acció social (FAS) per a l’any 2005 per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic (PAS) i per al personal laboral al Servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.Termini de presentació de sol·licituds: fins el 6 de març.MODALITATS:

Ajut per a fills o filles o altres que en depenguin amb disminucions físiques, psíquiques i/o sensorials.
Ajut per a llar d'infants.
Ajut escolar.
Ajut per a estudis universitaris.
Ajut odontològic.
Ajut per defunció de l'empleat/ada públic/a.
Ajut per defunció dels fills o filles o el/la cònjuge.
Ajut per a l'accés a la universitat dels majors de 25 anys.
Ajut per naixement, adopció i/o acolliment d'un fill o filla.
Premi per jubilació.
Ajut per pròtesis oculars i auditives.
Ajut psiquiàtric i psicològic.
Ajut per a ascendents dependents.
Ajut per malaltia celíaca.

50 tècnics d'educació infantil s'incorporen a diferents escoles

El Departament d'Educació té previst incorporar nous tècnics nous el curs vinent.

Increment retributiu per al 2006

Acord sobre l’increment salarial per l’any 2006 per al personal inclòs en l’àmbit del VI conveni col·lectiu únic de Catalunya del personal laboral

Ha sortit la convocatòria d'oposicions

Convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix al Departament d'EducacióEn aquesta pàgina podreu trobar:


Text de la convocatòria

Full informatiu

Al full de gener trobareu aquesta informació:

Oferta d'ocupació pública de 82 places de Personal Laboral del Departament d'Educació

RESOLUCIÓ GAP/3540/2005, de 7 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de 29 de novembre de 2005, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació. (Pàg. 41973)

S'oferten:

Grup C1 Tècnic/a especialista informàtic/a: 1 plaça.Grup D1 Auxiliar d'educació especial: 69 places.Grup D1 Oficial de 1a manteniment: 4 places.Grup D1 Oficial 1a-vaquer/a: 1 plaça. Grup D1 Oficial 1a-agrari/ària: 1 plaça.Grup D2 Ajudant d'ofici cuiner/a: 1 plaça.Grup E Ajudant d'ofici-serveis generals: 5 places.Total: 82 places.

El Concurs Oposició de tota l'oferta, primera i segona ofertes parcials, es publicarà al DOGC a partir dels primers dies hàbils de gener (podria coincidir amb vacances escolars).

 

Publicat Projecte de Decret 0 - 3 i requisits dels centres

El Departament ha publicat el projecte de decret pel qual es regulen el primer cicle de l'educacià©®fantil i els requisits dels centres.

Informació de la darrera reunió
del comitè intercentres

A la reuni६ Departament d䵣aci८s va informar sobre tot un seguit de temes que afecten diversos col壴ius del personal laboral:

Comissió tècnica d'Educació Especial

Resum de la darrera reunió de la comissió tècnica.

CFGS Educació infantil

El Departament däµ£acià¡­plia l楲ta de formacià°²ofessional i ofereix, com a prova pilot, cicles formatius en la modalitat de formacià¡ distணia.  

personal afectat pel consorci

Publicada al DOGC la resolució sobre personal afectat per les compet讣ies assumides pel Consorci d'Educaciथ Barcelona en virtut de l'Acord de 15 de març ¤e 2005.

Darrera reunió del comitè intercentres de personal laboral amb el Departament d'Educació

Comitè Intercentres, dijous, 6 d’octubre . Proposta del calendari de les comissions tècniques de les llars d’infants i d’Educació Especial. - Increments d’inici de curs. Mobilitats. - Provisió d’oferta pública. - Consorci d’Educació de Barcelona. - Contractació de TIS (Tècnics d’Integració Social) - Canvis de lloc de treball per motiu de salut. - Aplicabilitat del VI Conveni Col·lectiu.

REUNIÓ INFORMATIVA D’AUXILIARS I EDUCADORES I EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS

Us convidem a la reunió informativa que es realitzarà el proper 28 de setembre a les 6 de la tarda a la seu d’USTEC·STEs de Barcelona, Ronda Universitat 29, 5è, amb el següent ordre del dia:

ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL 2004

de personal laboral i del PAS del Departament d'Educació.
Període de reclamacions: del 13 de setembre al 13 d'octubre.

Borsa BL-2005 Departament 1/9 PERSONAL LABORAL:Regulació i convocatòria de la borsa per al curs 05-06Participants admesos i exclosos alfabèticamentParticipants per puntuació obtinguda segons categoriaParticipants exclosos alfabèticament

(adjudicacions de TEI i Edus. d'E:E., dimecres 7/9)

Personal Laboral Fix del Departament d'Educació

Concurs de canvi de destinaci쯳trong>

Ha estat publicat al DOGC del dia 24 d'agost el concurs de canvi de destinació de personal laboral fix.

Presentació de sol·licituds fins al 14 de setembre

INFORMACIÓ COMITÈ INTERCENTRES DEL 8/7 (16/7): 1 Contractació dels TEI - 2 Borsa de treball - 3 Temari oposicions.
4 Comp. VI Conveni - 5 Ads. fisioterapeutes.
6
Monitoratge llars d'infants - 7 Mesa Llars d'Infants.
8
Professorat religió - 9 Increment plantilla.
Professorat de religió catòlica

Oferta programes "cases d'oficis" 2005

L' oferta la fa el Departamet d'Educació en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya ( Departament de Treball i Indústria )Es farà pública en els taulers d'anuncis del Departament d'Educació.La presentació de sol·licituds serà entre els dies 13 i 18 de juny.Per participar en aquest procés de selecció s'hauran de presentar:

Document provisional

Preacord d'horari i calendari de les
Llars d'Infants per el curs 2005 - 2006

 

Fons d'Acció Social 2004
Personal funcionari, interí i laboral

Ja es poden consultar els resultats provisionals de persones admeses i excloses a la convocat⩡ del Fons d'acci೯cial de 2004

 

Tècnics d'Educació infantil

Creació de la categoria professional de tècnic/a d'Educació Infantil (TEI) en centres públics d'infantil i primària

· Acord definició de funcions i horari

ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS DEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ

Amb data 17 de maig s’ha publicat al DOGC la resolució per la qual es dicten les instruccions relatives a l’assignació de destinacions al professorat de religió en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2005-2006.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 19 de maig fins al 2 de juny.L’adjudicació provisional es farà pública durant la segona quinzena de juny de 2005.El termini de reclamacions serà de 3 dies hàbils.La resolució definitiva es farà pública durant la primera quinzena de juliol.

· Instruccions de la convocatòria

· Impresos: infantil i primària, secundària

· Vacants de religio catì©£a previstes: primària secundària

El Departament d'EducaciÓ presentarÀ a consulta l'esborrany de decret 0-3 en el Consell Escolar de Catalunya

El Comitè Intercentres de Personal Laboral manifesta la seva preocupació davant d'alguns del continguts de la proposta de decret de regulació de l'oferta educativa del cicle 0 - 3 anys.

 

Modificació de la convocatòria de borsa

Signatura del VI Conveni Col·lectiu Únic del personal laboral

El divendres, dia 8 d'abril a última hora de la tarda i desprès de mes de quinze mesos de negociacions es va procedir a la signatura del conveni per part de tots els sindicats negociadors.

 

 

 

 

 

linia

 

Intranet EDUCACI쯡>
ATRI consulta n�a
XTEC
www.gencat.net
STEs

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

15/02/2018 13:04 (6)