ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Adjudicacions d'estiu curs 2018/19 Informació i novetats

DOGC: RESENS/862/18, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Habilitació de funcionaris del cos de mestres

Accés a la informació sobre les places que poden ocupar els i les mestres de primària. Llistats i titulacions.

Accés a l'aplicatiu persones funcionàries

XERRADES PROGRAMADES AL LLARG DEL TERRITORI

Terminis PREVISTOS (s'avancen aproximadament 15 dies!):

Presentació de sol·licituds:

  1. Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig
  2. Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny (torna a ser obligatòria la presentació participació de persones tinguin serveis prestats)
  3. Personal acollit a l'article 25 del 15 de maig a l'1 de juny
  4. Personal que superi el procés selectiu: del 12 al 19 de juny

Del 6 al 20 de juny formalització de les propostes de direcció.

La resolució de les adjudicacions provisionals també s'avança 15 dies i el Departament té previst:

  1. Publicació provisional de les destinacions: començament de juliol (s'obrirà un termini de 3 dies per a fer reclamacions)
  2. Publicació definitiva de les destinacions: mitjan de juliol

Com a novetat el Departament habilitarà un procediment perquè es puguin destinar provisionalment mestres del cos de primària a l'ESO (amb el corresponent complement de mestre d'ESO i per impartir classes als dos primers cursos d'ESO) en les especialitats llengua catalana (LC), llengua castellana (LE) i matemàtiques (MA) a causa de la dificultat de trobar docents d'aquestes matèries.

El Departament publicarà el llistat de docents que tenen registrat la corresponent habilitació (també en espera de reconeixement a l'ATRI). Paral·lelament, la direcció d'un centre educatiu pot catalogar una plaça de les especialitats abans esmentades com a susceptible de ser destinada a docents del cos de primària. Amb posterioritat, a través del procediment previ i amb entrevista, la direcció podrà fer una proposta.

USTEC·STEs, i la resta de la part social, hem tornat a criticar que cada cop es donen més facilitats perquè les direccions puguin decidir quins i quines docents ocupen una vacant del centre. Si n'excloem les noves incorporacions, el juliol passat les direccions van intervenir directament en les adjudicacions del 88% del professorat que va obtenir una vacant sencera. Això s'agreuja si tenim en compte que les direccions poden utilitzar en molts casos un mètode tan subjectiu com l'entrevista personal. L'adjudicació per elecció té un paper cada cop més testimonial, la qual cosa, com hem anat denunciant, malgrat els filtres que el Departament afirma que aplica, aquest sistema pot afavorir l'endogàmia, la submissió i la discriminació i no té efectes en la qualitat de l'educació.

És entre tots i totes que hem de prendre consciència que no es pot aprofundir més en el model neoliberal que s'ha anat impulsant des de l'aprovació de la LEC.

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

08/05/2018 18:07 (742)