ustec

Publicat el reial decret que regula la FP Bàsica

http://www.sindicat.net/n.php?n=20718

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf

APARTATS DEL DECRET:

OBJECTIU

TIPUS DE MÒDULS PROFESSIONALS

ORGANITZACIÓ, METODOLOGIA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACCÉS I TITULACIONS

CONVALIDACIONS

PROFESSORAT QUE L'IMPARTEIX

ESPAIS I EQUIPAMENTS

IMPLANTACIÓ

AVALUACIÓ

ITINERARIS

 

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

15/01/2017 10:28 (1)